ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА BBM CHANNELS

Добре дошли в BBM Channels, социална мрежа в рамките на BBM, която разширява мрежата ви извън семейството и приятелския кръг и ви дава възможност да се свързвате с хора, общности и марки, които ви интересуват. Ако използвате BBM на платформа на BlackBerry, BBM и BBM Channels са част от вашето Решение BlackBerry, както е определено в общите условия на Лицензното споразумение за Решението BlackBerry (BBSLA), което управлява използването от ваша страна на софтуера и услугите, които са част от вашето Решение BlackBerry, и по които вече сте страна. Ако използвате BBM върху платформа, различна от тази на BlackBerry, BBM и BBM Channels са част от вашето Решение BlackBerry, както е определено в общите условия на Условията на BBM за обслужване (BBM ToS), които управляват използването на Решението BBM от ваша страна, и по които вече сте страна. За целите на това Приложение терминът "Споразумение на BBM" се отнася за BBSLA или BBM ToS, които управляват използването на Решението BlackBerry от ваша страна или Решението BBM, в зависимост от случая. Ако се регистрирате да използвате BBM Channels чрез уебпортала на BBM Channels, терминът "Споразумение на BBM" се отнася за BBM ToS. Ако нямате копие от приложимото Споразумение на BBM за своята юрисдикция, то може да бъде намерено на www.blackberry.com/legal.

Споразумението на BBM се прилага за BBM Channels, така че съставлява част от вашето Решение BlackBerry или Решение BBM, в зависимост от случая, а настоящото Приложение определя допълнителни условия, които се отнасят до използването от ваша страна на услугите на BBM Channels. Споразумението на BBM, както е допълнено и изменено от настоящото Приложение, се нарича "Условия на BBM Channels". В случай на конфликт между Споразумението на BBM и настоящото Приложение за BBM Channels, последното ще има по-голяма юридическа сила.

УСЛОВИЯТА НА BBM CHANNELS СТАВАТ ОБВЪРЗВАЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС: ЛИЧНО, АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕГО, ИЛИ АКО ИМАТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BBM CHANNELS ОТ ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА СИ ИЛИ ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, ОТ ЧИЕТО ИМЕ ДЕЙСТВАТЕ (И В ДВАТА СЛУЧАЯ "ВИЕ", КАТО СЕ ПРАВИ РЕФЕРЕНЦИЯ С "ВИЕ" ИЛИ "ВАШ/А/Е/И" ТЪЛКУВАНО ПО СЪОТВЕТСТВАЩ НАЧИН), И ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ BLACKBERRY, С КОЕТО СКЛЮЧВАТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ НА BBM ("НАС" или "НИЕ"), КОГАТО ПРИЕМЕТЕ НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА BBM CHANNELS, КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ "ПРИЕМАМ" (I AGREE) ПО-ДОЛУ. АКО НЕ СТЕ ГОТОВИ ДА ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА НА BBM CHANNELS, НЯМАТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА BBM CHANNELS. Всички термини с главна буква в настоящото Приложение за BBM Channels, които не са определени в Приложението за BBM Channels, имат значението, посочено в Споразумението на BBM.

1. СЪЗДАВАНЕ НА BBM CHANNEL.

1.1 В съответствие с условията на BBM Channels, можете да използвате BBM Channels, за да създавате и управлявате уникален BBM Channel ("канал"), който включва марка, организация, събитие или лице, за които сте упълномощен представител. СЪЗДАВАЙКИ BBM CHANNEL, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ПРЕД НАС, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОМОЩИЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ И УПРАВЛЯВАТЕ КАНАЛА ОТ ИМЕТО НА ТАЗИ МАРКА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪБИТИЕ ИЛИ ЛИЦЕ.

1.2 Можете също да създадете канал, за да подкрепите или изразите интерес към марка, организация, събитие или лице, при условие че го направите по начин, който: (i) не навежда на мисълта, че каналът ви е създаден от тази марка, организация, събитие или лице; (ii) не навежда на мисълта, че каналът ви е подкрепен или упълномощен от тази марка, организация, събитие или лице, ако каналът ви няма такава подкрепа или упълномощаване; (iii) няма за цел да подведе, обърка или измами другите; и (iv) не престъпва по друг начин и не нарушава правата на тази марка, организация, събитие или лице, включително търговска марка, авторско право или публичност.

1.3 Името и данните ви за контакт, името на канала ви и друга информация от профила или описание, които предоставяте, когато се регистрирате за канал, трябва да са коректни, да не са подвеждащи и трябва да отразяват точно темата. Името на канала ви трябва да се отличава и не може да бъде от общ характер (напр. храна, автомобили).

1.4 Нямате право да използвате каналите с подривни или оскърбителни цели. Без ограничение на горецитираното, нямате право да създавате един или повече канали с цел да попречите на другите да използват такива канали, да продавате канали или имена на канали или по друг начин да участвате в неправомерно разпореждане с канали. Запазваме си правото да отстраняваме или преустановяваме канали, които нарушават условията на BBM Channels, политики, които публикуваме по отношение на използването на BBM Channels или канали, които са неактивни. Запазваме си също правото да прехвърляме неупълномощени канали, имена на канали, идентификационни номера на канали и/или административни възможности на марката, организацията, събитието или лицето или техни упълномощени представители, които основателно считаме, че имат законно право за името на канала или да създават или управляват канала за тази марка, организация, събитие или лице.

1.5 След като регистрацията ви за канал бъде приета, можете да публикувате и показвате съдържание (както е определено в Споразумението на BBM), което е подходящо за марката, организацията, събитието или лицето, включени в канала. Публикуването и показването на съдържание в канала не прехвърля правото на собственост на това съдържание на нас, а по този начин вие давате на нас и съдружниците ни разрешение за това съдържание, както е описано в Споразумението на BBM, така че ние и съдружниците ни да можем да предоставяме това съдържание като част от услугите на BBM Channels. Вие също давате на нас и съдружниците ни неексклузивно, безвъзмездно международно разрешение за времето, за което съществува канала, да възпроизвеждаме и публично да работим със и да показваме съдържанието ви, включително без ограничения името на канала, екранни снимки, лого, икони и търговски марки ("марки") във всички медии, независимо дали са известни понастоящем или са създадени по-късно, във връзка с рекламата на BBM Channels, при условие че имаме предварителното ви съгласие, което съгласие следва да не бъде необосновано отказвано или забавяно. Потвърждаваме и приемаме, че нямаме право, право на собственост или интерес към марките ви (с изключение на правото да използваме същите в съответствие с общите условия на Условията на BBM Channels), и още даваме съгласието си, че всяко право, право на собственост или интерес, които имате към тези марки, остават за вас. Без ограничение на смисъла на горепосоченото, във връзка с използването от марките ви за рекламиране на BBM Channels, ние няма да: (i) променяме марките или която и да е от тях, освен когато е изрично одобрено от вас предварително и в съответствие с процеса, посочен по-горе; (ii) комбинираме марките или която и да е от тях с други марки, нито ще създаваме смесени марки; или (iii) правим нещо, което би компрометирало правата ви за марките.

1.6 Вие потвърждавате и приемате, че каналът ви ще бъде откриваем от всички потребители на BBM Channels (освен ако не изберете да направите канала си личен, когато задавате настройките му), и че съдържанието на канала ви ще е публично и видимо от всеки, който се абонира за канала ви ("абонати"), или който по друг начин може да види канала ви и съдържанието му.

1.7 Ние ви даваме възможността да създадете канал, но вие носите цялата отговорност за управлението и използването на канала си, включително съдържанието му и взаимодействията с абонатите.

1.8 Ако предоставяте или правите оферти или увещания ("оферта") на абонатите чрез канала си, включително чрез връзки или URL адреси към отделен уебсайт, който съдържа информация за офертата, без ограничение на каквото и да е от Условията на BBM Channels, се прилага следното:

(а) можете да предлагате само продукти или услуги, за които вие сте търговецът, упълномощеният прекупвач или производителят;
(б) трябва да се уверите, че офертата ви е в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и правила;
(в) трябва ясно да определите условията, управляващи офертата ви, включително ограниченията и датите с крайни срокове;
(г) нямате право да заявявате или загатвате, че ние сме свързани по някакъв начин с офертата ви; при условие че насочването на потребител към сайт или услуга, управлявани от нас или от наше име, като BlackBerry World, няма да представлява нарушение на тази разпоредба;
(д) вие носите цялата отговорност за изпълнение на офертата и приемате, ако се изисква от нас, да не допускате искове или съдебни дела срещу нас, свързани с офертата ви, и да ни обезщетите за всички загуби, задължения и разходи (включително разумни хонорари за юридически услуги), направени от нас във връзка с офертата ви; и
(е) ние не носим отговорност за некоректно плащане, измама или друг проблем, който може да възникне във връзка с офертата ви.

1.9 Ако ви е даден достъп до или събирате лична информация директно за абонатите си, трябва да спазвате законите за поверителност и защита на личните данни, включително без ограничения, декларацията ви за поверителност да е публично достъпна за абонатите ви, в която ясно да се посочва каква информация събирате и целта или съответно целите за събирането й, и да получите съгласието, което се изисква от приложимите закони и разпоредби.

2. АБОНИРАНЕ ЗА И ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ В КАНАЛ.

2.1 Ставайки абонат на канал, вие потвърждавате и приемате, че:

(а) собственикът на канала може да ви изпраща съдържание, оферти, информация за промоции или други съобщения в рамките на BBM. Моля, прегледайте приложимите настройки и опции за канала, за да видите какви са настройките за контролиране на получаването на такива съобщения от собственика на канала, и как да се отпишете от канала, ако вече не желаете да получавате тези съобщения;
(б) определена информация за вас, като името и снимката, които се показват, ще бъдат достъпни от собственика на канала, и личната информация, която се предоставя на собственика на канала, ще подлежи на условията на приложимата декларация за поверителност на собственика на канала;
(в) ако тази опция е активирана от администратора на канала, вие можете да публикувате коментари и да отбелязвате дали одобрявате дадена публикация или коментар в канала ("коментари") и/или да чатите с администратора на канала. Вашите коментари и чатове трябва да бъдат ограничени до темата на канала и трябва да съблюдават Стандартите на онлайн общността на BlackBerry, които могат да бъдат прегледани на www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(г) коментарите ви и изборите, които правите в рамките на услугите на BBM Channels, за да обозначите одобрението си за публикация или коментар, ще бъдат показвани публично и ще са видими от другите абонати на канала, както и от други лица, които могат по друг начин да видят канала и съдържанието му (напр. администраторите на канала), могат да се споделят от други абонати с техните BBM контакти и могат да бъдат премахнати от администратора на канала. Ето защо настоятелно препоръчваме да не включвате лична информация в коментарите или чатовете си със собствениците на канала; и
(д) името и снимката ви ще се показват заедно с всички коментари, които публикувате или изпращате в канала. Освен това каналите, за които сте се абонирали, ще се виждат от тези, които могат да видят профила ви в BBM, включително контактите ви в BBM и тези, които каните да станат ваши контакти в BBM. Можем също да дадем препоръки за канали, които могат да представляват интерес за вас, въз основа на канали, за които вие и вашите BBM контакти сте се абонирали, и друга информация, свързана с профила ви в BBM идентификатора на BlackBerry, и можем да посочим в поканата за абониране за канал, изпратена на контактите ви в BBM, че сте се абонирали за този канал. Можете да се отпишете от канал, ако не желаете той да бъде посочен в профила ви в BBM.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ. В допълнение на и без ограничение на каквото и да е в Споразумението на BBM, по което вече сте страна, давате съгласието си, както следва:

3.1 Вие носите цялата отговорност за съдържанието и коментарите, които публикувате или изпращате в даден канал. Ние не контролираме съдържанието или коментарите и не гарантираме точността, целостта или качеството им и не носим отговорност за тях. Използването или уповаването на съдържание или коментари от ваша страна е на ваша отговорност.

3.2 Вие носите отговорността за спазване на всички приложими закони и разпоредби (и отраслови указания, където се прилага) във връзка с използването от ваша страна на BBM Channels, включително публикуването и изпращането на съдържание или коментари в канал и, ако е приложимо, вие носите отговорността за притежаване на политика за премахване от канала си на нарушаващо нормите съдържание, която да е в съответствие със Закона за защита на авторските права в цифровата епоха. Без ограничение на смисъла на горепосоченото, съдържание, което публикувате в даден канал, трябва да е в съответствие с Указанията за съдържание на BBM Channels, които могат да бъдат намерени на www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines.

3.3 Нямате право да изпращате нежелани съобщения на потребителите или в каналите, включително дублиране на публикации или многобройни подобни публикации, или публикуване на коментари, които не са подходящи за канала, в който се показват.

3.4 Вие приемате, че можем да наложим ограничения на достъпа ви до определени канали или съдържание, включително без ограничение, въз основа на възрастта и местоположението ви, за които събираме информация от вас, и да използваме тази информация, за да предоставим съдържание, което е подходящо за профила ви или юрисдикция, или може по друг начин да представлява интерес за вас.

3.5 Ние и определени от нас лица имаме правото (но не и задължението) по наше и тяхно собствено усмотрение да преглеждаме предварително, да отказваме или премахваме съдържание или коментари по каквато и да е причина.

3.6 Настоящото Приложение за BBM Channels включва посредством позоваване и заменя нашата Декларация за поверителност, която може да бъде намерена на www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. В случай на конфликт между Декларацията за поверителност и настоящото Приложение за BBM Channels, последното има по-голяма юридическа сила при решаване на конфликта. Без ограничаване на общия смисъл на горепосоченото, вие приемате, че:

(a) ако активирате функцията за определяне на местоположението за BBM Channels, местоположението на устройството ви ще бъде определяно периодично (на всеки петнадесет минути, включително когато в някои случаи BBM не е отворен на устройството ви), и ще бъде запазвано на устройството ви, използвайки GPS (където е налично), безжичен приемник и безжична точка за достъп Wi-Fi/WLAN. В някои случаи, с отчитането на промяната на местоположението на устройството ви през деня тази информация ще бъде изпращана до сървърите на BlackBerry, за да можем да свързваме информацията с профила ви в BBM или BlackBerry, за да ви предоставяме по-подходящо рекламно съдържание или съдържание за канала, включително локализирани оферти или такива, зависими от времето, които използват функции за геолокация въз основа на настоящото местоположение на устройството ви. Моля, прегледайте менюто с настройки на BBM за наличните настройки за контрол относно това как да деактивирате функцията за определяне на местоположението.

(b) Можем да използваме информацията, събирана за използването от ваша страна на BBM Channels, включително абонаментите за и дейността на, канала, информация, свързана с профила ви в BBM и идентификатора ви за BlackBerry, и местоположението ви, за да разберем и предвидим предпочитанията и интересите ви, за да създадем, съобщим или да ви предоставим канали, съдържание или услуги, които могат да представляват интерес за вас, или те да ви бъдат предоставени от други източници като собственици на канали. Можем също да комбинираме тези данни с информация относно използването от ваша страна на други продукти и услуги на Решението BlackBerry (например информация, събрана чрез BlackBerry World и търсения или използване на браузърите), за да персонализираме работата ви, да ви предложим други продукти и услуги и да ви предоставим по-подходящо рекламно съдържание в BBM, въз основа на профила ви. Това може да включва изпращане на покани за абониране, съобщения и публикации в рамките на BBM от името на собствениците на канали, които изискват от нас да изпращаме съобщения на потребителите на BBM Channels или да ги насочваме към тази част от аудиторията, която отговаря на демографския ви профил и интересите ви. Няма да предоставяме обаче лична информация на собственици на канали, освен ако не ни дадете разрешение за това (например съгласно раздел 2.1(б) от настоящото Приложение, ако се абонирате за канал). Моля, прегледайте настройките на менюто на BBM за наличните настройки за контрол относно това как да блокирате получаването на бъдещи нежелани покани или съобщения от даден канал и как да се отпишете от канал.