DODATEK K BBM CHANNELS

Vítejte v BBM Channels, sociální síti v rámci BBM, která rozšiřuje vaši síť mimo okruh Vaší rodiny a přátel a umožňuje Vám spojit se s lidmi, komunitami a značkami, které Vás zajímají. Pokud používáte BBM na platformě BlackBerry, BBM a BBM Channels jsou součástí Vašeho řešení BlackBerry, jak je uvedeno v a je součástí podmínek Licenční smlouva pro řešení BlackBerry ("BBSLA"), která řídí Vaše používání softwaru a služeb, které tvoří Vaše řešení BlackBerry a jehož součástí jste. Pokud používáte BBM na platformě, která není BlackBerry, BBM a BBM Channels, jsou součástí Vašeho řešení BBM, jak je uvedeno v a je součástí Podmínek poskytování služeb BBM ("BBM ToS"), které řídí Vaše používání řešení BBM a jehož jste již součástí. Pro účely tohoto dodatku výraz "smlouva BBM" znamená BBSLA nebo BBM ToS, které řídí vaše používání řešení BlackBerry nebo řešení BBM, jak přísluší. Pokud se registrujete k užívání BBM Channels prostřednictvím internetového portálu BBM Channels, výraz "smlouva BBM" znamená BBM ToS. Pokud nemáte kopii příslušné smlouvy BBM pro svou jurisdikci, můžete ji nalézt na www.blackberry.com/legal.

Zatímco smlouva BBM se vztahuje na BBM Channels v podobě, ve které tvoří součást Vašeho řešení BlackBerry, jak přísluší, tento dodatek stanovuje další podmínky, které se vztahují na Vaše používání služeb BBM Channels. Smlouva BBM, v podobě jak je doplněna a rozšířena tímto dodatkem, odkazuje na "Podmínky BBM Channels". V případě sporu mezi smlouvou BBM a tímto dodatkem BBM Channels, dodatek BBM Channels převládá v rozsahu takového sporu.

PODMÍNKY BBM CHANNELS SE STÁVAJÍ ZÁVAZNOU SMLOUVOU MEZI VÁMI: POKUD JAKO JEDNOTLIVEC SOUHLASÍTE S TÍM DLE SVÉ ZPŮSOBILOSTI; NEBO POKUD MÁTE OPRÁVNĚNÍ NA POUŽÍVÁNÍ BBM CHANNELS JMÉNEM SVÉ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO SUBJEKTU, MEZI SUBJEKTEM, V JEHOŽ PROSPĚCH JEDNÁTE (V OBOU PŘÍPADECH "VY", S ODKAZEM NA "VÁS" NEBO "VÁŠ" VÝKLAD V SOULADU S TÍM), A PRÁVNÍ JEDNOTKA BLACKBERRY, S NÍŽ JSTE VSTOUPILI DO SMLOUVY BBM ("NÁS" NEBO "MY"), POKUD SOUHLASÍTE S TÍMTO DODATKEM BBM CHANNELS, A TO KLEPNUTÍM NA "SOUHLASÍM", KTERÉ JE UVEDENO NÍŽE. POKUD NEJSTE DOSUD PŘIPRAVENI SOUHLASIT S PODMÍNKAMI BBM CHANNELS, NEMŮŽETE POUŽÍVAT SLUŽBY BBM CHANNELS. Jakékoliv využívané podmínky v dodatku BBM Channels, které nejsou uvedeny v tomto dodatku BBM Channels, jsou ve znění, které je uvedeno ve smlouvě BBM.

1. VYTVÁŘENÍ BBM CHANNEL.

1.1 Podle podmínek BBM Channels můžete využívat BBM Channels k vytváření a správě jedinečné služby BBM Channel ("Channel"), která je charakterizována značkou, společností, událostí nebo jednotlivcem, pro kterého máte postavení oprávněného zástupce. VYTVOŘENÍM BBM CHANNEL NÁM ZARUČUJETE A STVRZUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚNÍ VYTVÁŘET A SPRAVOVAT CHANNEL JMÉNEM TAKOVÉ ZNAČKY, SPOLEČNOSTI, UDÁLOSTI NEBO JEDNOTLIVCE.

1.2 Můžete rovněž vytvořit Channel a vyjádřit tak podporu pro nebo zájem o značku, společnost, událost nebo jednotlivce, pokud tak činíte pouze způsobem, který: (i) neukazuje, že váš Channel je Channel vytvořený takovou značkou, společností, událostí nebo jednotlivcem; (ii) neukazuje, že je váš Channel podporován nebo nese oprávnění takové značky, společnosti, události nebo jednotlivce, pokud váš Channel nemá takovou podporu nebo oprávnění; (iii) nemá v úmyslu jinak klamat, uvést v omyl nebo podvést jiné; a (iv) nepřekračuje jinak nebo neporušuje práva takové značky, společnosti, události nebo jednotlivce, včetně obchodní značky, autorských práv nebo propagace.

1.3 Vaše jméno a kontaktní údaje, jméno Vaší služby Channel a jiné informace o profilu nebo popis, který poskytnete při registraci služby Channel nebo jinak budou zahrnuty do Vaší služby Channel, musí být pravdivé, nesmí být zavádějící a musí přesně odrážet téma. Název Vaší služby Channel musí být osobitý a nesmí být obecný (např. jídlo, auta).

1.4 Nesmíte vytvářet nebo používat služby Channel k rušivým účelům. Bez omezení na výše uvedené, nesmíte vytvářet jednu nebo více služeb Channel za účelem zabránit ostatním užívat takové služby Channel, prodávat je nebo jejich názvy nebo jinak se zapojit do neoprávněného zabírání Channel. Vyhrazujeme si právo na odstranění nebo přerušení služeb Channel, které porušují podmínky BBM Channel, jakékoliv směrnice, které publikujeme a které se týkají používání BBM Channel nebo jakýchkoliv služeb Channel, které jsou neaktivní. Také si vyhrazujeme právo na převod neoprávněných služeb Channel, názvů Channel, ID Channel a/nebo administrativní podporu známky, společnosti, události nebo jednotlivce nebo jejich autorizovaného zástupce, což v rozumné míře považujeme, že nese nárok na název Channel nebo vytváří nebo spravuje Channel pro takovou značku, společnost, událost nebo jednotlivce.

1.5 Po přijetí Vaší registrace k službě Channel, můžete zveřejňovat a zobrazovat obsah (jak je uvedeno ve smlouvě BBM), který odpovídá značce, společnosti, události nebo jednotlivci, který figuruje v rámci služby Channel. Zveřejňování a zobrazování obsahu v rámci služby Channel nepřevádí vlastnická práva na obsah na nás, ale pokud tak činíte, udělujete nám a našim pobočkám licenci na takový obsah, jak je uvedeno ve smlouvě BBM, abychom my a naše pobočky mohli činit obsah přístupným jako součást služeb BBM Channels. Také nám a našim pobočkám udělujete neexkluzivní, celosvětovou licenci bez autorského poplatku na dobu, po kterou bude příslušný Channel existovat za účelem reprodukování a veřejného fungování a zobrazování vašeho obsahu, včetně a bez omezení na název Channel, včetně a bez obmezení na název Channel, screenshotů, log, ikon a obchodních známek ("známek") ve všech médiích, ať jsou již dnes známá nebo budou později vytvořena, v souvislosti s propagací BBM Channel, které podléhají Vašemu předběžnému souhlasu a nesmí být bezdůvodně zdržován nebo zpožďován. Stvrzujeme a souhlasíme, že nemáme právo, nárok nebo zájem o vaše známky (kromě práva na používání stejného v souladu s podmínkami služeb BBM Channel) a dále souhlasíme, že jakékoliv právo, nárok nebo zájem, které máte o známky, musí zůstat ve vašem držení. Bez omezení výše uvedeného, v souvislosti s používáním Vašich známek na propagaci BBM Channel, nebudeme: (i) upravovat známky nebo cokoliv z nich, kromě toho, co je výslovně schváleno Vámi předem a v souladu s výše uvedeným postupem; (ii) kombinovat známky nebo cokoliv z nich s jinými známkami nebo vytvářet kombinované známky; nebo (iii) dělat kdokoliv, co by omezovalo práva na značky.

1.6 Stvrzujete a souhlasíte, že vaši službu lze objevit uživateli služeb BBM Channel (pokud si nezvolíte, že nastavíte soukromí vašeho Channel) a že obsah Vašeho Channel bude veřejný a viditelný všem, kdo se zapíše k odběru Vašeho Channel ("odběratel") nebo kdo si může jinak zobrazit Váš Channel a jeho obsah.

1.7 Zatímco Vám poskytneme možnost vytvořit si Channel, jste výhradně odpovědní za administrativu a používání Vašeho Channel, včetně Vašeho obsahu a komunikace s odběrateli.

1.8 Pokud získáte nebo učiníte nabídky nebo žádosti ("nabídka") dostupnými odběratelům prostřednictvím svého Channel, včetně odkazu nebo URL na zvláštní stránku, která obsahuje podrobnosti nabídky, bez omezení čehokoliv v rámci podmínek BBM Channel, vztahuje se na vás následující:

(a) Můžete nabízet pouze produkty nebo služby, jejichž jste obchodníkem, autorizovaným prodejcem nebo výrobcem;
(b) Musíte zajistit, že Vaše nabídka splňuje všechny příslušné zákony, nařízení a pravidla;
(c) Musíte jasně uvést podmínky, které řídí Vaší nabídku, včetně jakýchkoliv omezení a dat vypršení platnosti;
(d) Nemusíte uvádět nebo zmiňovat žádným způsobem naše propojení s nabídkou; za předpokladu, že směřování uživatele na stránku nebo službu provozovanou nebo vedenou našim jménem, jako je BlackBerry World, nebude znamenat porušení tohoto ustanovení;
(e) Jste výhradně odpovědní za plnění objednávky a souhlasíte, pokud bude námi požadováno, že ochráníte nás před jakýmikoliv stížnostmi nebo spory související s vaší nabídkou a poskytnete nám náhradu za ztráty, závazky a náklady (včetně přiměřených právních poplatků), ke kterým dojde nebo které utrpíme v souvislosti s vaší nabídkou; a
(f) Nemáme odpovědnost za jakékoliv nezákonné splacení závazku, podvod nebo jiné záležitosti, které vzniknou na základě vaší nabídky.

1.9 Pokud je Vám udělen přístup nebo právo na shromažďování údajů, které identifikují osobu přímo Vaším odběratelem, musíte se řídit příslušnými zákony na ochranu soukromí a ochranu dat, včetně a bez omezení na zveřejňování odběrateli Vašich práv na ochranu soukromí, které jasně uvádí odběrateli, které informace shromažďujete a účel(y) pro který (které) jsou taková data shromažďována a získání souhlasů, které jsou požadovány příslušnými zákony a nařízeními.

2. ODEBÍRÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ KOMENTÁŘŮ K CHANNEL.

2.1 Tím, že se stanete odběratelem Channel, stvrzujete a souhlasíte, že:

(a) vlastník Channel Vám může odeslat obsah, nabídky, informace o propagaci nebo jiná sdělení v rámci BBM. Zkontrolujte prosím příslušná nastavení a možnosti služby Channel pro dostupné kontrolní mechanismy týkající se přijímání takových sdělení od majitele Channel a jak se odhlásit z odběru z Channel, pokud si již více nepřejete přijímat taková sdělení;
(b) určité informace o Vás, jako je zobrazování vašeho jména a obrázků bude dostupné majiteli Channel a jakékoliv osobní informace, které jsou poskytnuty majiteli Channel se stanou předmětem příslušné směrnice o ochraně soukromí vlastníka Channel;
(c) pokud to bude administrátorem Channel umožněno, můžete zveřejňovat komentáře a udělovat svůj souhlas s příspěvky nebo komentáři na Channel ("komentáře") a/nebo si povídat s administrátorem Channel. Vaše komentáře a rozhovory by měly být omezeny na téma Channel a musí odpovídat normám online komunity BlackBerry, které lze najít nawww.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Vaše komentáře a jakýkoliv výběr učiníte v rámci služeb BBM Channels za účelem uvedení svého souhlasu s příspěvkem nebo komentářem, budou veřejně zobrazeny a viditelné jiným odběratelů služby Channel, stejně jako jiným, kteří mohou jinak vidět Channel a jeho obsah (např. správci Channel, mohou být sdíleny s ostatními odběrateli s kontakty na BBM a mohou být odstraněny administrátory Channel. Z tohoto důvodu velmi doporučujeme, abyste nezahrnovali informace, které identifikují Vaši osobu v komentářích nebo při svých rozhovorech s vlastníky Channel; a
(e) Vaše zobrazené jméno BBM a zobrazený obrázek budou zveřejněny spolu s komentáři, které uveřejníte nebo odešlete na Channel. Kromě toho služby Channel, k jejichž odběru jste se přihlásili, budou viditelné těm, kteří mohou vidět Váš profil BBM, včetně Vašich kontaktních údajů BBM, a ty, které navštívíte, se stanou kontaktními osobami BBM. Můžeme také doporučit služby Channel, které Vás mohou zajímat, na základě služeb Channel, ke kterým jste se vy a vaše kontaktní osoby BBM přihlásili, a jiné informace spojené s Vaším profilem BBM a ID BlackBerry a mohou uvést v pozvánkám k odběru na Channel, které jsou odesílány Vašim kontaktním osobám BBM, ke kterým jste se přihlásili na Channel. Můžete se z Channel odhlásit, pokud si nepřejete, aby byl Channel uváděn ve Vašem profilu BBM.

3. DODATEČNÁ PRAVIDLA POUŽITÍ. Kromě toho a bez omezení na cokoliv nacházejícího se v smlouvě BBM, jejíž jste stranou, souhlasíte s následujícím:

3.1 Jste zcela odpovědní za obsah a komentáře, které zveřejňujete a odesíláte na Channel. Nekontrolujeme obsah nebo komentáře a negarantujeme přesnost, integritu nebo kvalitu a neneseme žádné závazky vůči takovému obsahu nebo komentáři. Jakékoliv použití nebo spolehnutí se na obsah nebo komentáře uvedené Vámi jsou Vaším rizikem;

3.2 Nesete odpovědnost za dodržování všech příslušných zákonů a nařízení (a průmyslových pokynů, kde náleží) ve vztahu k užívání BBM Channels, včetně zveřejňování a předkládání obsahu nebo komentářů na Channel a, pokud náleží, nesete odpovědnost za přijetí směrnice o odstranění škodlivého obsahu z Vašeho Channel, který odpovídá zákonu o autorských právech ve světě elektronických informací (Digital Millennium Copyright Act). Bez omezení na výše uvedené, obsah, který uveřejníte na Channel musí odpovídat pokynům k zveřejňování obsahu na BBM Channels, které lze najít nawww.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Nesmíte zasílat uživatelům spamy nebo služby Channel, včetně uveřejňování duplikátních příspěvků nebo více podobných příspěvků nebo uveřejňováním komentářů, které neodpovídají příspěvkům Channel, pod kterým se Váš příspěvek objeví;

3.4 Souhlasíte, že můžeme omezit vaše oprávnění na přístup k jistým službám Channel nebo obsahu, včetně, ale bez omezení založeném na vašem věku a místě, které od vás shromažďujete, a používat tyto informace za účelem poskytnutí obsahu, který je vhodný pro Váš profil nebo jurisdikci nebo může Vás jinak zajímat;

3.5 My a námi pověřené osoby mají právo (ale ne povinnost) v rámci naší a své osobní úvahy předběžně kontrolovat, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv obsah nebo komentáře z jakéhokoliv důvodu;

3.6 Tento dodatek k BBM Channels začleňuje odkaz a dodatky na naši směrnici o ochraně soukromí, kterou lze nalézt nawww.blackberry.com/legal/privacy.shtml. V případě střetu mezi Směrnicí o ochraně soukromí a tímto dodatkem BBM Channels, dodatek BBM Channels převládá v rozsahu takového střetu. Bez omezení obecného tvrzení výše uvedeného, souhlasíte, že:

(a) pokud zpřístupníte funkce zjišťování místa BBM Channels, místo, kde se nachází Vaše zařízení, bude periodicky zkoumáno (a to každých patnáct minut, včetně některých případů, i když BBM není otevřený na Vašem zařízení) a bude ukládat na vaše zařízení za pomoci GPS (kde je k dispozici), bezdrátové věže a informací místa Wi-Fi/WLAN. V některých případech, kdy vaše zařízení mění místo v průběhu dne, budou takové informace odeslány na servery BlackBerry, abychom mohli spojit informace na vaše BBM nebo profil ID BlackBerry, abychom Vám poskytli významnější propagační obsah nebo obsah služeb Channel, včetně místních nebo časově citlivých nabídek, které využívají funkce sledování subjektu založeném na aktuálním místě, kde se nachází Vaše zařízení. Zkontrolujte prosím nastavení menu BBM za účelem dostupné kontroly, týkající se toho, jak zablokovat takovou funkci zjišťování místa.

(b) Můžeme použít informace shromážděné při Vašem užívání BBM Channels, včetně Vašeho přihlášení se k odběru a aktivit, informací spojených s Vaším profilem BBM a ID BlackBerry a Vaším místem, abychom pochopili a předpověděli Vaše preference a zájmy za účelem Vašeho rozvíjení, sdělování nebo poskytování Channels, obsahu nebo služeb, které Vás od nás nebo z jiných zdrojů mohou zajímat, jako od vlastníků Channel. Můžeme také propojit taková data s informacemi o Vašem používání jiných produktů a služeb řešení BlackBerry (např. informace shromážděné prostřednictvím BlackBerry World a činností spojených s vyhledáváním), abychom uzpůsobili Vaši zkušenost, navrhli jiné produkty a služby a poskytli Vám více odpovídajícího propagačního obsahu v BBM na základě informací z Vašeho profilu. Součástí toho může být zasílání pozvánek k odběrům, zpráv a příspěvků v rámci BBM jménem vlastníků Channel, kteří po nás chtějí rozesílání zpráv na uživatele BBM Channels nebo částí na cílové odběratele, které odpovídají vašemu demografickému profilu a zájmům. Přesto neposkytneme informace identifikující osobu vlastníkům Channels, pokud k tomu nedáte souhlas (např. podle oddílu 2.1(b) tohoto dodatku, pokud se přihlásíte k odběru na tento Channel). Zkontrolujte prosím nastavení menu BBM za účelem zjištění dostupných kontrol týkajících se toho, jak blokovat přijímání budoucích nevyžádaných pozvánek nebo zpráv z příslušných a jak se odhlásit z Channel.