BBM CHANNELS ADDENDUM

Welkom bij BBM Channels, een sociale netwerkfunctie binnen BBM die uw netwerk verder laat reiken dan uw familie en vriendenkring en die u in staat stelt om in contact te komen met mensen, gemeenschappen en merken die voor u interessant zijn. Als u BMM op het BlackBerry-platform gebruikt dan maken BBM en BBM Channels deel uit van uw BlackBerry Solution, zoals omschreven in en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden gesteld in de BlackBerry Solution Licentieovereenkomst ("BBSLA" - BlackBerry Solution License Agreement) die uw gebruik van de software en de diensten regelen die tezamen uw BlackBerry Solution vormen en waar u reeds deel van uitmaakt. Als u BBM gebruikt op een non-BlackBerry-platform dan maken BBM en BBM Channels deel uit van uw BBM Solution, zoals omschreven in en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden gesteld in de Algemene Dienstvoorwaarden van BBM ("BBM ToS") die uw gebruik van de BBM Solution regelen waar u reeds deel van uitmaakt. Voor de toepassing van dit Addendum, verwijst de term "BBM-overeenkomst" naar de BBSLA of BBM ToS die het gebruik van uw BlackBerry Solution of BBM Solution regelt, zoals van toepassing. Als u zich aanmeldt voor gebruik van BBM Channels via het webportaal van BBM Channels dan verwijst de term "BBM-overeenkomst" naar de BBM ToS. Als u geen kopie van de toepasselijke overeenkomst voor uw rechtsgebied in uw bezit heeft dan kunt u deze vinden opwww.blackberry.com/legal.

Hoewel de BBM-overeenkomst van toepassing is op de BBM Channels in zoverre dat het deel uitmaakt van uw BlackBerry Solution of BBM Solution, zoals van toepassing, beschrijft dit Addendum aanvullende algemene voorwaarden die op uw gebruik van de dienstverlening van BBM Channels van toepassing zijn. De BBM-overeenkomst, aangevuld en gewijzigd door dit Addendum, wordt aangeduid als de "Voorwaarden van BBM Channels". In geval van een conflict tussen de BBM-overeenkomst en dit BBM Channels Addendum zal het BBM Channels Addendum prevaleren wat betreft dat conflict.

DE VOORWAARDEN VAN BBM CHANNELS VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U: INDIVIDUEEL ALS U IN UW EIGEN NAAM AKKOORD GAAT; OF ALS U NAMENS UW ONDERNEMING OF EEN ANDERE ENTITEIT GEMACHTIGD BENT OM DE BBM CHANNELS TE GEBRUIKEN, TUSSEN DE ENTITEIT TEN BEHOEVE WAARVAN U HANDELT (IN BEIDE GEVALLEN "U", MET REFERENTIES AAN "U" OF "UW" OP OVEREENKOMSTIGE WIJZE UITGELEGD) EN DE BLACKBERRY JURIDISCHE ENTITEIT MET WIE U DE BBM-OVEREENKOMST BENT AANGEGAAN ("ONS" of "WIJ") WANNEER U AKKOORD GAAT MET DIT BBM CHANNELS ADDENDUM DOOR HIERONDER OP 'IK GA AKKOORD' TE KLIKKEN. INDIEN U NIET BEREID BENT OM AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN BBM CHANNELS DAN IS HET VOOR U NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BBM CHANNELS SERVICE. Alle met hoofdletters geschreven termen in dit BBM Channels Addendum die niet in dit BBM Channels Addendum beschreven staan, worden in de BBM-overeenkomst uiteengezet.

1. EEN BBM CHANNEL AANMAKEN.

1.1 Onder voorbehoud van de Voorwaarden van BBM Channels, mag u BBM Channels gebruiken om een uniek BBM Channel aan te maken en beheren ("Channel") dat voorzien is van een merk, organisatie, evenement of persoon voor wie u als afgevaardigde bent gemachtigd. DOOR EEN BBM CHANNEL AAN TE MAKEN VERKLAART EN GARANDEERT U AAN ONS DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM HET CHANNEL NAMENS EEN DERGELIJK MERK, ORGANISATIE, EVENEMENT OF PERSOON AAN TE MAKEN EN BEHEREN.

1.2 U kunt ook een Channel aanmaken om steun uit te spreken voor of interesse te tonen in een merk, organisatie, evenement of persoon, vooropgesteld dat u dit op een wijze doet die: (i) niet suggereert dat uw Channel een Channel is dat door een dergelijk merk, organisatie, evenement of persoon is aangemaakt; (ii) niet suggereert dat uw Channel ondersteund wordt door of toestemming heeft van een dergelijk merk, organisatie, evenement of persoon als uw Channel een dergelijke ondersteuning of toestemming niet heeft; (iii) niet bedoeld is om op enige andere manier te misleiden, verwarren of bedriegen; en (iv) op geen andere wijze inbreuk maakt op de rechten van een dergelijk merk, organisatie, evenement of persoon of deze rechten schendt, met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten of publiciteit.

1.3 Uw naam en contactgegevens, de naam van uw Channel en eventuele andere profielgegevens of beschrijvingen die u verstrekt tijdens de registratie van een Channel, of die op enige andere manier in uw Channel zijn opgenomen, moeten waarheidsgetrouw zijn, niet misleidend zijn en moeten nauwkeurig het onderwerp weergeven. De naam van uw Channel moet onderscheidend zijn en mag niet generiek (bijvoorbeeld voeding, auto's) zijn.

1.4 U mag geen Channels voor verstorende of beledigende doeleinden aanmaken of gebruiken. Zonder het voorgaande te beperken, mag u geen Channels aanmaken met als doel te voorkomen dat anderen dergelijke Channels gebruiken, Channels of Channel-namen verkopen of anderszins betrokken zijn bij het 'kraken' van Channels. Wij behouden ons het recht voor om Channels te verwijderen of op te schorten wanneer de bepalingen van de Voorwaarden van BBM Channels, of andere beleidslijnen die wij publiceren over het gebruik van BBM Channels geschonden worden of wanneer Channels inactief zijn. We behouden ons ook het recht voor om niet-geautoriseerde Channels, Channel-namen, Channel-ID's en/of administratieve capaciteiten naar het merk, de organisatie, het evenement of de persoon of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger over te zetten, waarvan wij redelijkerwijs van mening zijn dat zij recht hebben op die Channel-naam of om een Channel voor een dergelijk merk, evenement, een dergelijke organisatie of persoon aan te maken of beheren.

1.5 Zodra uw registratie voor een Channel is geaccepteerd, kunt u Inhoud plaatsen en weergeven (zoals omschreven in de BBM-overeenkomst) die relevant is voor het merk, de organisatie, het evenement of de persoon vermeld in het Channel. Het plaatsen en weergeven van Inhoud op een Channel betekent niet dat het eigendomsrecht van de Inhoud aan ons wordt overgedragen, maar u verleent ons en onze gelieerde ondernemingen een licentie, zoals uiteengezet in de BBM-overeenkomst, zodat wij en onze gelieerde ondernemingen de Inhoud beschikbaar kunnen stellen als onderdeel van de BBM Channels service. U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen ook een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde licentie, voor zo lang als het toepasselijke Channel bestaat, om uw Inhoud te reproduceren en publiekelijk uit te voeren en weer te geven, inclusief maar niet beperkt tot de Channel-naam, screenshots, logo's, pictogrammen en handelsmerken ("Merken") in alle media hetzij nu bekend of later ontwikkeld, in verband met het promoten van BBM Channels, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of uitgesteld. We erkennen en aanvaarden dat we geen enkel recht, titel of belang hebben in of op uw Merken (met uitzondering van het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Voorwaarden van BBM Channels) en wij gaan er verder mee akkoord dat elk recht, elke titel of elk belang dat u heeft in dergelijke Merken van u zal blijven. Zonder het voorgaande te beperken, in verband met het gebruik van uw Merken om BBM Channels te promoten zullen we ons ervan weerhouden om: (i) de Merken of een van deze te wijzigen, behalve wanneer uitdrukkelijk door u vooraf goedgekeurd en volgens het hierboven omschreven proces; (ii) de Merken of een van deze te combineren met andere merken of een samengesteld merk te creƫren; of (iii) iets te doen wat uw rechten op en met betrekking tot de Merken in gevaar zou brengen.

1.6 U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Channel zichtbaar zal zijn voor elke gebruiker van BBM Channels (tenzij u ervoor kiest om uw Channel als een privaat Channel op te zetten tijdens het aanmaken van het Channel) en dat de inhoud van uw Channel openbaar en zichtbaar zal zijn voor iedereen die zich op uw Channel abonneert, ("Abonnees") of die anderszins uw Channel en de inhoud ervan kan bekijken.

1.7 Hoewel wij u de mogelijkheid bieden om een Channel aan te maken, bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van uw Channel, met inbegrip van uw inhoud en de interacties met Abonnees.

1.8 Als u aanbiedingen of verzoeken doet ("Aanbieding") aan Abonnees via uw Channel, onder meer door middel van een link of URL naar een aparte website die de informatie over de Aanbieding bevat, is, zonder dat er iets in de Voorwaarden van BBN Channels beperkt wordt, het volgende van toepassing:

(a) U mag alleen producten of diensten aanbieden waarvan u de handelaar, geautoriseerde verkoper of fabrikant bent;
(b) U moet ervoor zorgen dat uw aanbieding aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels voldoet;
(c) U moet duidelijk de voorwaarden met betrekking tot uw Aanbieding bekendmaken, met inbegrip van eventuele beperkingen en vervaldata;
(d) U mag geen verklaring uitgeven of suggereren dat wij op enigerlei wijze met uw Aanbieding verbonden zijn; op voorwaarde dat het verder leiden van een gebruiker naar de website of dienst die door ons of namens ons wordt uitgevoerd, zoals BlackBerry World, geen schending van deze bepaling zal zijn;
(e) U bent zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van de Aanbieding en u gaat ermee akkoord om, op verzoek van ons, ons te verdedigen tegen alle vorderingen of procedures met betrekking tot uw Aanbieding en ons te vrijwaren van alle verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) geleden of opgelopen door ons in verband met uw Aanbieding; en
(f) Wij zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijke aflossing, fraude of andere zaken die voortvloeien uit uw Aanbieding.

1.9 Als u toegang verkrijgt tot of persoonlijk identificeerbare informatie over uw Abonnees verzamelt, moet u voldoen aan de toepasselijke wetten met betrekking tot privacy- en gegevensbescherming, inclusief zonder beperking het beschikbaar stellen van uw privacybeleid aan Abonnees, met duidelijke vermelding van welke gegevens u verzamelt en voor welk(e) doel(en) ze verzameld worden en het verkrijgen van de toestemming vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. ABONNEREN OP EN PLAATSTEN VAN COMMENTAAR OP EEN CHANNEL.

2.1 Door een Abonnee te worden van een Channel, erkent en gaat u ermee akkoord dat:

(a) de eigenaar van het Channel u Inhoud, Aanbiedingen, informatie over promoties of andere communicatie binnen BBM kan toesturen. Raadpleeg de toepasselijke instellingen en opties voor het Channel voor de beschikbare controles met betrekking tot het ontvangen van dergelijke communicatie van de Channel-eigenaar en hoe u zich bij het Channel kunt afmelden wanneer u niet langer wenst om deze berichten te ontvangen;
(b) bepaalde informatie over u, zoals uw weergavenaam en -beeld zullen voor de Channel-eigenaar toegankelijk zijn, en eventuele persoonlijke informatie die aan de Channel-eigenaar wordt verstrekt is onderworpen aan het toepasselijke privacybeleid van de Channel-eigenaar;
(c) indien door uw Channel-beheerder ingeschakeld, u commentaar kunt geven op en uw goedkeuring kunt geven aan een bericht of opmerking op een Channel ("Commentaar") en/of met de Channel-beheerder kunt chatten. Uw Commentaar en chats moeten beperkt worden tot het onderwerp van het Channel en moeten voldoen aan de Gemeenschapsnormen van BlackBerry Online, die kunnen worden bekeken op www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) uw Commentaar en eventuele selecties die u binnen de BBM Channels-dienst maakt om uw goedkeuring aan een bericht of opmerking aan te geven, publiekelijk zullen worden getoond en door andere Abonnees van het Channel bekeken kunnen worden, evenals door anderen die het Channel en de inhoud ervan kunnen bekijken (bijv. Channel-beheerders), en deze informatie kan door andere Abonnees met hun BBM-contacten worden gedeeld en zouden door de Channel-beheerder kunnen worden verwijderd. Om deze reden raden wij u uitdrukkelijk aan dat u geen persoonlijk identificeerbare informatie in uw commentaar of chats met de Channel-eigenaren opneemt; en
(e) uw BBM-weergavenaam en -beeld zullen worden weergegeven samen met het Commentaar dat u plaatst of indient op het Channel. Bovendien zullen de Channels waarop u zich geabonneerd heeft zichtbaar zijn voor hen die uw BBM-profiel kunnen bekijken, met inbegrip van uw BBM-contacten en hen die u uitnodigt om een BBM-contact te worden. We kunnen ook aanbevelingen doen over Channels die voor u interessant zouden kunnen zijn, op basis van de Channels waarop u en uw BBM-contacten zijn geabonneerd en op andere informatie die met uw BBM-profiel en BlackBerry ID geassocieerd zijn, en we kunnen aangeven in uitnodigingen die aan uw BBM-contacten worden verzonden om zich te abonneren op een Channel dat u zich op dat Channel geabonneerd heeft. U kunt zich als abonnee afmelden als u niet wilt dat het Channel in uw BBM-profiel vermeld wordt.

3. AANVULLENDE GEBRUIKSREGELS. In aanvulling op en zonder ook maar iets te beperken met betrekking tot de BBM-overeenkomst waar u reeds deel van uitmaakt, stemt u met het volgende in:

3.1 U bent volledig verantwoordelijk voor de Inhoud en het Commentaar dat u op een Channel plaatst of inzendt. Wij hebben geen controle over de Inhoud of het Commentaar en wij garanderen niet de juistheid, integriteit of kwaliteit ervan en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke Inhoud of dergelijk Commentaar. Elk gebruik van of vertrouwen op Inhoud of een Commentaar door u, doet u geheel op uw risico;

3.2 U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving (en alle richtlijnen binnen de industrie, waar van toepassing) met betrekking tot uw gebruik van BBM Channels, met inbegrip van het plaatsen en inzenden van Inhoud of Commentaar op een Channel en u bent, indien van toepassing, verantwoordelijk voor het hebben van een beleid voor het verwijderen van inbreuk makende inhoud op uw Channel en dat dat beleid voldoet aan de Digital Millennium Copyright Act. Zonder het voorgaande te beperken, moet Inhoud die u op een Channel plaatst voldoen aan BBM Channels' Richtlijnen voor Inhoud die kunnen worden gevonden op www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 U mag geen gebruikers of Channels "spammen", met inbegrip van het plaatsen van dubbele berichten, of meerdere soortgelijke berichten, het plaatsen van Commentaar dat niet relevant is voor het Channel-bericht waaronder uw Commentaar verschijnt;

3.4 U gaat ermee akkoord dat we beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot uw geschiktheid om toegang te krijgen tot bepaalde Channels of Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, gebaseerd op uw leeftijd en locatie die wij ingezameld hebben over u, dat wij die informatie gebruiken om Inhoud te leveren die geschikt is voor uw profiel of rechtsgebied of die anderszins voor u van belang zou kunnen zijn;

3.5 Wij en onze aangewezen personen hebben het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Inhoud of Commentaar vooraf te onderzoeken, weigeren of verwijderen om welke reden ook;

3.6 Dit BBM Channels Addendum bevat door verwijzing en aanvullingen ons Privacybeleid, dat gevonden kan worden op www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. In geval van een conflict tussen het Privacybeleid en dit BBM Channels Addendum zal het BBM Channels Addendum prevaleren wat betreft dat conflict. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, gaat u ermee akkoord dat:

(a) als u de locatiefunctionaliteit voor BBM Channels inschakelt, zal er periodiek een steekproef worden genomen van de locatie van uw toestel (zo vaak als elke vijftien minuten, inclusief gevallen wanneer BBM niet op uw toestel geopend is) en op uw toestel worden opgeslagen, door middel van GPS (indien beschikbaar), radiotoren en Wi-Fi/WLAN-hotspotinformatie. In sommige gevallen, wanneer uw toestel zich gedurende de dag tussen locaties beweegt, zal deze informatie naar BlackBerry-servers gezonden worden zodat we de informatie met uw BBM- of BlackBerry ID-profiel kunnen verbinden om u te voorzien van meer relevante promotionele of Channels-inhoud, inclusief lokale of tijdgevoelige Aanbiedingen, die gebruik maken van de geo-fencingfunctionaliteit op basis van de actuele locatie van uw toestel. Raadpleeg de BBM-menu-instellingen voor beschikbare controles om dergelijke locatiefunctionaliteit uit te schakelen.

(b) We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van BBM Channels, met inbegrip van uw Channel-abonnementen en -activiteiten, informatie met betrekking tot uw BBM-profiel en BlackBerry ID, en uw locatie, om uw voorkeuren en interesses te begrijpen en voorspellen om zo Channels, inhoud of diensten te ontwikkelen, communiceren en leveren die voor u interessant zouden kunnen zijn en die afkomstig zijn van ons of van andere bronnen zoals Channel-eigenaren. We kunnen deze gegevens ook met informatie over uw gebruik van andere BlackBerry Solution-producten en diensten combineren (bijv. informatie verzameld via BlackBerry World en surfactiviteiten of zoekopdrachten) om uw ervaring aan te passen, andere producten en diensten te suggereren en u van relevantere promotionele inhoud in BBM, op basis van uw profiel te voorzien. Dit kunnen uitnodigingen zijn om abonnee te worden, boodschappen en berichten binnen BBM namens de Channel-eigenaren die ons gevraagd hebben om berichten naar gebruikers van BBM Channels te sturen of naar bepaalde doelgroepsegmenten die overeenkomen met uw demografische profiel en interesses. Wij zullen echter geen persoonlijk identificeerbare informatie aan Channel-eigenaren geven tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven (bijv. ingevolge artikel 2.1(b) van dit Addendum als u zich op een Channel abonneert). Raadpleeg de BBM-menu-instellingen voor de beschikbare controles om het ontvangen van toekomstige ongevraagde uitnodigingen of berichten van een specifiek Channel te blokkeren en hoe u zich voor een Channel kan afmelden.