BBM CHANNELS LISA

Tere tulemast sotsiaalvõrgustikku BBM Channels! See on BBMi rakendus, mis laiendab Teie suhtllusringi perekonnast ja sõpradest kaugemale, võimaldades ühendust võtta huvipakkuvate inimeste, kogukondade ja brändidega. Kui kasutate BBMi BlackBerry platvormil, on BBM ja BBM Channels Teie BlackBerry Solutioni osa, nagu on määratletud BlackBerry Solutioni Litsentsilepingus ("BBSLA"), mis käsitleb selle tarkvara ja nende teenuste kasutamist, mis moodustavad kokku Teie BlackBerry Solutioni ja mille lepingu Te olete juba sõlminud. Kui kasutate BBMi mitte-BlackBerry platvormil, on BBM ja BBM Channels Teie BBM Solutioni osa, nagu on määratletud BBM Teenusetingimustes ("BBM ToS"), mis käsitlevad Teie BBM Solutioni kasutamist ja mille lepingu Te olete juba sõlminud. Selle Lisa kontekstis tähendab termin "BBM Leping" BBSLA-d või BBM ToS-i, mis käsitlevad Teie BlackBerry Solutioni või BBM Solutioni kasutamist, nii nagu see kohaldub. Kui olete registreerinud end BBM Channelsi kasutajaks BBM Channelsi veebiportaali kaudu, tähendab termin "BBM Leping" BBM ToS-i. Kui Teil ei ole kohaldatava BBM Lepingu koopiat Teie jurisdiktsiooni jaoks, leiate selle aadressilt www.blackberry.com/legal.

Kuna BBM leping kehtib BBM Channelsi kohta, mis moodustab ühe osa Teie BlackBerry Solutionist või BBM Solutionist, nii nagu see kohaldub, sätestab käesolev lisa täiendavad tingimused, mis puudutavad Teie BBM Channelsi teenuse kasutamist. BBM leping, mida täiendab ja parandab see lisa, kannab siin nimetust "BBM Channelsi tingimused". Kui BBM lepingu ja selle BBM Channelsi Lisa vahel on vasturääkivusi, siis on BBM Channelsi Lisa selle vasturääkivuse piires ülimuslik.

BBM CHANNELSI TINGIMUSED MUUTUVAD SIDUVAKS LEPINGUKS JÄRGMISTE OSAPOOLTE VAHEL: TEIE: INDIVIDUAALSELT, KUI NÕUSTUTE LEPINGUGA ERAISIKUNA; VÕI KUI OLETE VOLITATUD KASUTAMA BBM CHANNELSIT OMA ETTEVÕTTE VÕI TEISE ORGANISATSIOONI NIMEL, KELLE KASU TAOTLEDES TE TEGUTSETE (MÕLEMAL JUHUL "TEIE"), JA JURIIDILINE ISIK BLACKBERRY, KELLEGA SÕLMISITE BBM LEPINGU ("MEIE"), KUI NÕUSTUTE SELLE BBM CHANNELSI LISAGA, KLÕPSAKE ALLPOOL NUPPU "NÕUSTUN". KUI TE EI SOOVI NENDE BBM CHANNELSI TINGIMUSTEGA NÕUSTUDA, EI OLE TEIL LUBATUD BBM CHANNELSI TEENUST KASUTADA. Kõigil suure algustähega terminitel selles BBM Channelsi Lisas, mis ei ole siinses BBM Channelsi Lisas defineeritud, on BBM Lepingust tulenev tähendus.

1. BBM CHANNELI LOOMINE.

1.1 Vastavalt BBM Channelsi Tingimustele on Teil õigus kasutada BBM Channelsit ainulaadse BBM Channeli ("Channel") loomiseks ja haldamiseks, kus tutvustatakse brändi, organisatsiooni, sündmust või inimest, keda Te olete volitatud esindama. LUUES BBM CHANNELI, KINNITATE MEILE, ET TEIL ON ÕIGUS LUUA JA HALLATA CHANNELIT SELLE BRÄNDI, ORGANISATSIOONI, SÜNDMUSE VÕI INIMESE NIMEL.

1.2 Samuti võite luua Channeli, et väljendada oma toetust brändile, organisatsioonile, sündmusele või inimesele või huvi nende vastu, eeldusel, et Te teete seda viisil, mis: (i) ei jäta muljet, et Teie Channel on selle brändi, organisatsiooni, sündmuse või inimese loodud Channel; (ii) ei jäta muljet, et see bränd, organisatsioon, sündmus või inimene on Teie Channeli heaks kiitnud, kui Teie Channelil sellist heakskiitu või volitust ei ole; (iii) ei ole mõeldud teisi muul viisil eksitama, segadusse ajama või petma; ja (iv) ei riku ega kahjusta muul viisil selle brändi, organisatsiooni, sündmuse ega inimese õigusi, sealhulgas kaubamärgi-, autori- ega avalikustamisega seotud õigust.

1.3 Teie nimi ja kontaktandmed, Teie Channeli nimi ja teised profiili andmed või kirjeldus, mille Te annate Channelit registreerides või mis muul viisil Teie Channeliga seostuvad, peavad olema tõesed, mitte eksitavad, ja teemavaldkonda õigesti peegeldama. Teie Channeli nimi peab olema eristuv, mitte üldine (nt toit, autod).

1.4 Te ei tohi luua ega kasutada Channeleid kahjustavatel või ahistavatel eesmärkidel. Lisaks eelmainitule Te ei tohi luua üht ega mitut Channelit, et takistada teistel selliste Channelite kasutamist, müüa Channeleid ega Channelite nimesid ega muul viisil tegelda Channeli sobimatu hõivamisega. Me jätame endale õiguse eemaldada või ajutiselt seisata Channelid, mis rikuvad BBM Channelsi tingimusi, meie poolt BBM Channelsi kasutamise kohta avaldatud tegevuspõhimõtteid või ei ole aktiivsed. Samuti jätame endale õiguse viia volitusteta Channelid, Channelite nimed, Channelite ID-d ja/või nende haldamise õiguse üle brändile, organisatsioonile, sündmusele või inimesele või nende volitatud esindajatele, kellele Channeli nimi või õigus Channelit luua või hallata meie arvates põhjendatult kuulub.

1.5 Kui Teie Channeli registreerimine on heaks kiidetud, võite Te postitada ja näidata Sisu (nagu see on määratletud BBM Lepingus), mis on asjakohaselt seotud Channelil tutvustatud brändi, organisatsiooni, sündmuse või inimesega. Sisu postitamine ja näitamine Channelil ei kanna Sisu omandiõigust Meile üle, aga sellega annate Meile ja meie tütarettevõtetele litsentsi kasutada seda Sisu vastavalt BBM Lepingule, et Meie ja meie tütarettevõtted saaksime teha Sisu kättesaadavaks osana BBM Channelsi teenusest. Samuti annate Meile ja meie tütarettevõtetele kogu kohaldatava Channeli eksisteerimisajaks eranditeta tasuta ülemaailmse litsentsi Teie Sisu, sealhulgas – aga mitte ainult – Channeli nime, ekraanikuvasid, logosid, ikoone ja kaubamärke ("Märgid"") paljundada ning avalikult esitleda ja näidata kõigis meediakanalites, nii juba tuntutes kui hiljem loodutes, et reklaamida BBM Channelsit, vastavalt Teie eelnevale nõusolekule, millest ei tohi põhjendamatult keelduda ega selle andmisega viivitada. Me tunnistame ja nõustume, et Meil ei ole õigust, osalust ega kaasosalust Teie Märkide suhtes (välja arvatud õigus kasutada neid vastavalt BBM Channelsi Tingimustele), ja nõustume, et selliste Märkidega seotud õigused, õigusalus ja omand jäävad Teile. Piiramata eelmainitut, seoses Teie Märkide kasutamisega BBM Channelsi reklaamimisel Me: (i) ei muuda Märke ega ühtki neist, välja arvatud juhul, kui selleks on Teie eelnev sõnaselge nõusolek ja kooskõlas ülal sätestatud protsessiga; (ii) ei kombineeri Märke ega ühtki neist ühegi teise märgiga ega loo liitmärke; ei (iii) tee midagi, mis võiks kahjustada Teie õigusi oma märkidele.

1.6 Te tunnistate ja nõustute, et Teie Channelit võib näha iga BBM Channelsi kasutaja (välja arvatud juhul, kui Te otsustate muuta oma Channeli vastavate seadistuste abil privaatseks Channeliks) ning et Teie Channeli sisu on avalik ja seda saavad vaadata kõik, kes Teie Channeli tellivad ("Tellijad") või kes võivad muul viisil Teie Channelit ja selle sisu vaadata.

1.7 Kuigi Meie anname Teile võimaluse Channeli loomiseks, vastutate ainult Teie oma Channeli haldamise ja kasutamise eest, sealhulgas Teie Sisu ja suhete eest Tellijatega.

1.8 Kui teete Tellijatele oma Channeli kaudu pakkumisi või ettepanekuid ("Pakkumine"), sealhulgas lingi või URL-i kaudu, mis viib eraldi veebisaidile, mis sisaldab Pakkumise andmeid, piiramata BBM Channelsi Tingimusi, siis kehtivad järgmised sätted.

(a) Te võite pakkuda ainult tooteid või teenuseid, mille müüja, volitatud edasimüüja või tootja Te olete.
(b) Te peate tagama, et Teie Pakkumine vastab kõikidele kohaldatavatele seadustele, õigusaktidele ja reeglitele.
(c) Te peate selgelt välja tooma oma Pakkumise tingimused, sealhulgas kõik piirangud ja aegumistähtajad.
(d) Te ei tohi väita ega vihjata, et Meie oleme kuidagi Teie Pakkumisega seotud; eeldades, et kasutaja suunamine Meie poolt või nimel juhitud veebisaidile või teenuse juurde, nagu BlackBerry World, ei ole selle sätte rikkumine.
(e) Ainult Teie vastutate Pakkumise täitmise eest ja Te nõustute Meie nõudel kaitsma Meid igasuguste Teie Pakkumisega seotud nõuete ja kohtumenetluste eest ning hüvitama Meile kõik kaotused, võlad ja kulud (sealhulgas kõik põhjendatud õigusteenuste tasud), mis on Meil seoses Teie pakkumisega tekkinud või mis Meilt sisse nõutakse.
(f) Meie ei vastuta Teie Pakkumisega seotud sobimatu väljaostmise, pettuse või muude probleemide eest.

1.9 Kui Teil tekib juurdepääs oma Tellijate isikuandmetele või Te kogute neid otse oma Tellijatelt, peate Te järgima kõiki kohaldatavaid privaatsus- ja andmekaitseseadusi, sealhulgas – aga mitte ainult – tegema Tellijatele avalikult kättesaadavaks oma privaatsuspoliitika, Tellijatele selgelt teatama, milliseid andmeid ja mis eesmärkidel Te kogute, ning hankima kõik vajalikud load, mida kohaldatavad seadused ja õigusaktid nõuavad.

2. CHANNELI TELLIMINE JA CHANNELILE KOMMENTAARIDE POSTITAMINE.

2.1 Channeli Tellijaks saades Te tunnistate ja nõustute, et:

(a) Channeli omanik võib saata Teile BBM vahendusel Sisu, Pakkumisi, teavet reklaami kohta või muid teateid. Palun vaadake üle Channeli kohaldatavad seadistused ja valikud, mille abil saab kontrollida Channeli omanikult saabuvaid teateid ja loobuda Channeli tellimisest, kui Te ei soovi enam neid teateid saada;
(b) teatud teave Teie kohta, nagu Teie kuvatav nimi ja kuvatav pilt, on Channeli omanikule kättesaadavad ning kõik Channeli omanikule antavad isikuandmed on kooskõlas Channeli omaniku kohaldatava privaatsuspoliitikaga;
(c) kui Channeli haldur seda lubab, võite Te postitada Channelile kommentaare ja väljendada oma heakskiitu Channelil olevatele postitustele või kommentaaridele ("Kommentaarid") ja/või vestelda Channeli halduriga. Teie Kommentaarid ja vestlused peavad piirduma Channeli teemavaldkonnaga ning vastama BlackBerry Veebikogukonna Tegevuspõhimõtetele, millega saab tutvuda aadressil www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Teie kommentaarid ja valikud BBM Channelsi teenuse raames, millega näitate oma heakskiitu postitusele või kommentaarile, kuvatakse avalikult ja on nähtavad teistele Channeli Tellijatele, samuti neile, kes saavad Channelit ja selle sisu muul viisil näha (nt Channeli halduritele), neid saab jagada teiste Tellijatega nende BBM kontaktide kaudu ning Channeli haldur võib neid eemaldada. Sel põhjusel Me soovitame tungivalt, et Te ei annaks oma Kommentaarides või vestlustes Channeli omanikega Teie isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid; ja
(e) koos Kommentaaridega, mis Te Channelile postitate või esitate, ilmub Teie BBM profiilis kuvatav nimi ja kuvatav pilt. Lisaks on Channelid, mis Te olete tellinud, vaadatavad kõigile, kes saavad näha Teie BBM profiili, sealhulgas Teie BBM Kontaktidele ja neile, keda Te BBM Kontaktideks kutsute. Te võite koostada ka Channelite soovitusi, mis võivad Teile huvi pakkuda nende Channelite alusel, mida Teie ja Teie BBM Kontaktid on tellinud, ja muu Teie BBM profiilis sisalduva teabe ja BlackBerry ID alusel ning Te võite koostada üleskutseid Channelit tellida, mis saadetakse Teie BBM Kontaktidele koos teabega, et Teie olete Channeli tellinud. Te võite Channeli tellimisest loobuda, kui Te ei soovi, et see Channel oleks Teie BBM profiilis nimetatud.

3. TÄIENDAVAD KASUTUSREEGLID. Lisaks Teie poolt juba sõlmitud BBM Lepingus nimetatule ja seda piiramata nõustute Te järgmiste punktidega.

3.1 Ainult Teie vastutate Sisu ja Kommentaaride eest, mis Te Channelile postitate või seal esitate. Meie ei kontrolli Sisu ega kommentaare ning Me ei garanteeri sellise Sisu ega Kommentaaride õigsust, ausust või kvaliteeti ning Me ei vastuta selle eest. Teie saadetud Sisu ja Kommentaaride kasutamine ja usaldusväärsus on Teie vastutusel.

3.2 Teie vastutate kõigi kohaldatavate seaduste ja õigusaktide järgimise eest (ja tegevusala suuniste järgimise eest, kui see kohaldub) seoses Teie BBM Channelsi kasutamisega, sealhulgas Sisu või Kommentaaride postitamine või esitamine Channelile, ja kui see kohaldub, vastutate Teie kooskõlas reeglitega, mille alusel eemaldatakse Teie Channelilt inimeste õigusi riivav sisu vastavalt Ameerika Ühendriikide andmekaitse seadusele . Piiramata eelnimetatut, Sisu, mille Te Channelile postitate, peab vastama BBM Channelsi sisusuunistele, mis on leitavad aadressilt www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines.

3.3 Te ei tohi saata kasutajatele või Channelitele rämpsposti, kaas arvatud kahekordsed postitused, mitmed sarnased postitused või niisugused Kommentaarid, mis ei ole Channeli postituste kontekstis asjakohased.

3.4 Te nõustute, et Me võime piirata Teie juurdepääsu teatud Channelitele või Sisule, sealhulgas – aga mitte ainult – Teie poolt teatatud vanuse ja asukoha põhjal ning kasutada neid andmeid, et pakkuda Teile sisu, mis sobib Teie profiili või jurisdiktsiooniga või võib Teile muul põhjusel huvi pakkuda.

3.5 Meil ja Meie poolt määratud töötajatel on õigus (aga mitte kohustus) oma äranägemisel ja mis tahes põhjusel Sisu või Kommentaare eelnevalt sõeluda, neist keelduda või need eemaldada.

3.6 See BBM Channelsi Lisa hõlmab viiteid ja täiendusi meie Privaatsuspoliitikale, mille leiab aadressilt www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Juhul, kui Privaatsuspoliitika ja selle BBM Channelsi Lisa vahel peaks olema vasturääkivusi, on BBM Channelsi Lisa selle vasturääkivuse piires ülimuslik. Piiramata eelnimetatu kehtivust, nõustute Te, et:

(a) kui Te deblokeerite BBM Channelsi asukoha funktsiooni, kogutakse Teie seadme asukoha kohta perioodiliselt andmeid (sagedusega kord viieteist minuti kohta, sealhulgas mõningatel juhtudel ka siis, kui BBM ei ole Teie seadmes avatud) ja säilitatakse Teie seadmes, kasutades GPS-i (kui see on kättesaadav), mobiilsidemaste ja Wi-Fi/WLAN tööpunktide andmeid. Mõningatel juhtudel, kui Teie seade vahetab päeva jooksul asukohta, saadetakse see teave BlackBerry serveritele, et Me saaksime seostada selle teabe Teie BBM või BlackBerry ID profiiliga, pakkumaks Teile asjakohasemat reklaami ja Channelitega seotud sisu, sealhulgas lokaliseeritud või ajatundlikke Pakkumisi, mis kasutavad geo-fencing´u funktsiooni, mis põhineb Teie seadme praegusel asukohal. Palun vaadake BBM menüü seadistusi, et tutvuda võimalustega seda asukohafunktsiooni kontrollida.

(b) Me võime kasutada Teie BBM Channelsi kasutamise kohta kogutud andmeid, sealhulgas Teie Channelite tellimused ja tegevused, Teie BBM profiil ja BlackBerry ID-ga seotud teave, Teie asukoht, et mõista ja ennustada Teie eelistusi ja huvisid, arendamaks Channeleid, sisu või teenuseid, mis võivad Teid huvitada, saatmaks nende kohta Meilt või teistest allikatest nagu Channelite omanikud teateid ja pakkumaks neid Teile. Me võime neid andmeid kombineerida ka teabega Teie teiste BlackBerry Solutioni toodete ja teenuste kasutamise kohta (näiteks teabega, mis on kogutud BlackBerry World kaudu ja sirvides toiminguid või otsinguid), et kohandada Teie kogemust, soovitada Teile teisi tooteid ja teenuseid ning pakkuda Teile BBM-is Teie profiilile toetudes asjakohasemat reklaamiga seotud sisu. See võib hõlmata Teile saadetud tellimiskutseid, sõnumeid ja postitusi BBM-is Channeli omanike poolt, kes paluvad Meil saata sõnumeid BBM Channelsi kasutajatele või sihtauditooriumi segmentidele, mis vastavad Teie demograafilisele profiilile ja huvidele. Siiski ei anna Me Channelite omanikele isikutuvastust võimaldavat teavet, kui Te ei ole andnud selleks luba (näiteks Channelit tellides vastavalt selle Lisa lõigule 2.1(b). Palun vaadake BBM menüü seadistusi, et tutvuda kättesaadavate võimalustega kontrollida ja blokeerida tulevaste soovimatute kutsete või sõnumite saamist teatud Channelilt ja tühistada Channeli tellimust.