נספח של BBM CHANNELS

ברוכים הבאים ל-BBM Channels, תכונה של רשת חברתית בתוך BBM המרחיבה את הרשת שלכם מעבר למעגל המשפחתי והחברתי שלכם ומאפשרת לכם להתחבר עם אנשים, קהילות ומותגים המעניינים אתכם. אם אתם משתמשים ב-BBM על הפלטפורמה של BlackBerry, אזי BBM ו-BBM Channels הם חלק מפתרון ה- ryBlackBer שלכם, כפי שהוגדר ובכפוף לתנאים ולהתניות ההסכם BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA") המגדיר את השימוש שלכם בתוכנה ובשירותים המהווים את BlackBerry Solution שלכם שכבר הצטרפתם אליו. אם אתם משתמשים ב-BBM על פלטפורמה שאינה של BlackBerry Solution, אזי BBM ו-BBM Channels הם חלק מ-BBM Solution שלכם, כפי שהוגדר ובכפוף לתנאים ולהתניות ההסכם של BBM Terms of Service ("BBM ToS") הקובע את השימוש שלכם ב-BBM Solution שאליו הצטרפתם כבר. לצורך נספח זה, המונח "BBM Agreement" מתייחס ל-BBSLA או BBM ToS המנהל את השימוש שלכם ב-BlackBerry Solution או BBM Solution, מה שישים. אם אתם נרשמים להשתמש ב-BBM Channels דרך פורטל האינטרנט של BBM Channels, אזי המונח "BBM Agreement" מתייחס ל-BBM ToS. אם אין ברשותכם עותק של BBM Agreement הישים בתחום השיפוט שלכם, ניתן למצוא אותו בכתובת www.blackberry.com/legal.

אמנם הסכם BBM Agreement חל על BBM Channels באופן שהוא מהווה חלק מ-BlackBerry Solution או BBM Solution שלכם, מה שישים, אך נספח זה קובע תנאים והתניות נוספים החלים על השימוש שלכם בשירות BBM Channels. בהסכם BBM Agreement, כפי שהושלם ותוקן בנספח זה מכונה "BBM Channels Terms". במקרה של סתירה בין BBM Agreement לבין נספח זה BBM Channels Addendum, אזי כוחו של נספח זה BBM Channels Addendum יהא יפה יותר בנוגע לסתירה כזאת.

תנאי BBM Channels הופעים להסכם מחייב ביניכם: אישית, אם אתה מסכים לכך בזכות עצמך; או אם אתה מורשה להשתמש ב-BBM Channels מטעם החברה שלך או ישות אחרת, בין הישות שלטובתה אתה פועל (בכל מקרה, "אתה", בהתייחס אל "אתה" או "שלך" יפורשו בהתאם), לבין הישות המשפטית BLACKBERRY שעימה אתה מתקשר בהסכםBBM AGREEMENT ("אותנו"או אנחנו") כאשר אתה מסכים לנספח זה של BBM CHANNELS על-ידי לחיצה על 'אני מסכים' להלן. אם אתה לא מוכן להסכים לתנאי BBM CHANNELS, אינך רשאי להשתמש בשירותי BBM CHANNELS. כל מונח המסומן באות רישית (באנגלית) ב-BBM CHANNELS ADDENDUM זה ושאינו מוגדר בנספח זה של BBM CHANNELS - תהיה לו משמעות שנקבעה בהסכם BBM Agreement.

1. יצירת BBM CHANNEL.

1.1 בכפוף לתנאי BBM Channels, הנך רשאי להשתמש ב-BBM Channels כדי ליצור ולנהל ערוץ BBM Channels ייחודי ("ערוץ") שבו יופיעו המותג, הארגון, האירוע או האדם אשר לגביהם אתה נציג מורשה. על-ידי יצירת BBM CHANNELS, אתה מצהיר ומתחייב כלפינו שאתה מוסמך ליצור ולנהל את הערוץ מטעם אותו מותג, ארגון, אירוע או אדם.

1.2 אתה רשאי גם ליצור ערוץ כדי להביע תמיכה, או עניין, במותג, ארגון, אירוע או אדם, בתנאי שאתה עושה זאת רק באופן אשר: (א) לא משתמע מכך כי הערוץ שלך הוא ערוץ שנוצר על-ידי אותו מותג, ארגון, אירוע או אדם; (ב) לא משתמע מכך כי הערוץ שלך הוא ערוץ שאושר על ידי או מורשה על-ידי אותו מותג, ארגון, אירוע או אדם, אם אין לערוץ שלך אישור או הרשאה כאלה; (ג) אינו מיועד להטעות, לבלבל או להונות אחרים בכל דרך אחרת; וכן (ד) אינו חורג או מפר בכל דרך אחרת את הזכויות של אותו מותג, ארגון, אירוע או האדם, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או פרסום.

1.3 שמך ופרטי ההתקשרות שלך, שם הערוץ שלך, וכל מידע או תיאור אחרים לגבי הפרופיל שתמסור בעת הרישום לערוץ, או שנכלל בכל דרך אחרת בערוץ שלך, חייבים להיות נכונים, לא מטעים, וחייבים לשקף באופן מדויק את הנושא. שם הערוץ שלך חייב להיות ייחודי, ואסור שיהיה גנרי (למשל מזון, מכוניות).

1.4 אסור לך ליצור או להשתמש בערוצים למטרות שיבוש או באופן פוגעני. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אסור לך ליצור ערוץ אחד או יותר לצורך מניעת אחרים מלהשתמש באותם ערוצים, למכור ערוצים או שמות ערוצים או לעסוק בכל דרך אחרת בפעולת squatting לגבי הערוץ. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או להשעות ערוצים המפרים תנאי כלשהו מתנאי BBM Channels, ולגבי מדיניות כלשהי שאנחנו מפרסמים בנוגע לשימוש ב-BBM Channels ערוצים או ערוצים בלתי פעילים. אנו גם שומרים לנו את הזכות להעביר ערוצים, שמות ערוצים, זיהויי ערוצים, ו/או יכולות מנהליות בלתי מורשים אל מותג, ארגון, אירוע או אדם, או נציגם המוסמך, שאנו מחשיבים באופן סביר שהוא זכאי כחוק להשתמש בשם הערוץ או ליצור או לנהל את ערוץ עבור אותו מותג, ארגון, אירוע או אדם.

1.5לאחר שנתקבל הרישום לגבי הערוץ, אתה יכול לפרסם, להציג תוכן (כמוגדר בהסכם BBM Agreement) שהוא רלוונטי למותג, ארגון, אירוע או האדם המופיעים בערוץ. הצבה והצגת תוכן בערוץ לא מעביר לנו את הבעלות על התכנים, אבל בעשותך כן אתה מעניק לנו ולחברות הבת שלנו רישיון לגבי אותם תכנים, כפי שנקבע בהסכם BBM Agreement, כך שאנחנו וחברות הבת שלנו יכולים להפוך את התכנים זמינים כחלק משירות BBM Channels. אתה גם מעניק לנו ולחברות הבת שלנו רישיון לא-בלעדי, ללא תמלוגים, כלל עולמי, כל זמן שהערוץ הרלוונטי קיים, לשכפל, לבצע ולהציג את התכנים שלך לציבור, כולל ללא שום הגבלה, את שם הערוץ, צילומי מסך, לוגו, צלמיות וסימנים מסחריים ("סימונים") בכל סוגי המדיה, בין הידועים כיום או שיפותחו בעתיד, בקשר לקידום BBM Channels, בכפוף להסכמתך מראש, הסכמה אשר לא תעוכב או תושהה באופן בלתי סביר. אנחנו מאשרים ומסכימים כי אין לנו שום זכות, הרשאה או עניין באותם סימונים (מלבד הזכות להשתמש בהם בהתאם לתנאים ולהתניות של BBM Channels), ואנחנו גם מסכימים כי כל זכות, הרשאה או עניין שיש לך באותם סימונים יישארו ברשותך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בקשר לשימוש בסימונים שלך כדי לקדם את BBM Channels אנחנו לא: (א) נשנה את הסימונים או אף אחד מהם, למעט כפי שתאשר במפורש מראש ובהתאם לתהליך שנקבע לעיל; (ב) נשלב את הסימונים או אף אחד מהם, עם סימונים אחרים או ניצור כל סימנים משולבים; או (ג) נעשה דבר כשלהו שיפגע בזכויותיך ובסימונים.

1.6 אתה מאשר ומסכים שכל משתמש של BBM Channels יוכל לגלות את הערוך שלך (אלא אם כן תבחר להפוך את הערוץ שלך לערוץ פרטי במהלך התקנת הערוץ), והתכנים של הערוץ שלך יהיו ציבוריים ופתוחים לצפייה על ידי כל מי שעשה מינוי לערוץ שלך ("מנויים"), או מי שיכול בדרך אחרת לצפות בערוץ שלך ובתכניו.

1.7 אנחנו אמנם מספקים לך יכולת ליצור ערוץ, אך אתה האחראי בלבדית לניהול ולשימוש בערוץ שלך, כולל התכנים שלך והאינטראקציות עם מנויים.

1.8 אם אתה רוכש או מציע הצעות ("הצעה") הזמינות למנויים באמצעות הערוץ שלך, ובכלל זה באמצעות קישור או כתובת URL אל אתר אינטרנט נפרד המכיל את פרטי ההצעה, מבלי לגרוע דבר בתנאי BBM Channels, יחולו הכללים דלהלן:

(א) באפשרותך להציע רק מוצרים או שירותים אשר לגביהם אתה הסוחר, משווק מורשה או היצרן;
(ב) עליך לוודא כי ההצעה שלך עולה בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות והכללים הישימים;
(ג) עליך להגדיר בבירור את התנאים וההתניות החלים על ההצעה שלך, לרבות הגבלות כלשהן ותאריכי תפוגה;
(ד) אסור לך לומר, במפורש או במשתמע, כי אנחנו מזוהים באופן כלשהו עם ההצעה שלך; ובלבד שהפניית המשתמש לאתר או שירות המופעלים על ידינו או מטעמינו, כגון BlackBerry World, לא תהווה הפרה של הוראה זו;
(ה) אתה אחראי בלעדית למימוש ההצעה, ואתה מסכים, אם תתבקש על-ידינו, להגן עלינו מפני כל תביעה או הליכים משפטיים הקשורים להצעה שלך, ותשפה אותנו בגין הפסדים, חבויות ועלויות (כולל הוצאות משפטיות סבירות) כלשהם שיחולו עלינו או ייגרמו לנו בקשר להצעה שלך; וכן
(ו) לא נישא באחריות לגבי שום פירעון לא תקין, הונאה או בעיות אחרות הנובעות מההצעה שלך.

1.9 אם קיבלת גישה ישירה אל מידע אישי או לאיסופו על המנויים שלך, אתה חייב לציית לחוקים הרלוונטיים של הגנת פרטיות ונתונים, כולל ללא הגבלה, פרסום לציבור על מדיניות הפרטיות שלך לגבי מנויים, תוך מתן הודעה ברורה למנויים איזה מידע אתה אוסף ולאיזו מטרה, וקבלת כל ההסכמות הנדרשות על-ידי החוקים והתקנות הישימים.

2. רישום לערוץ והצבת הערות בו.

2.1 מהיותך מנוי לערוץ, אתה מאשר ומסכים כי:

(א) בעל הערוץ עשוי לשלוח לך תכנים, הצעות, מידע על מבצעים או הודעות אחרות בתוך BBM. נא לעיין בהגדרות ובאפשרויות הרלוונטיות לגבי הערוץ בגין הבקרות הזמינות לגבי קבלת אותן הודעות מאת בעל הערוץ, כיצד לבטל את הרישום לערוץ אם אינך רוצה עוד לקבל הודעות כנ"ל;
(ב) מידע מסוים אודותיך, כגון שם התצוגה ותמונת התצוגה שלך, יהיה נגיש לבעל הערוץ, וכל מידע אישי אשר נימסר לבעל הערוץ יהא כפוף למדיניות הפרטיות הישימה של בעל הערוץ;
(ג) אם זה מתאפשר על-ידי מנהל הערוץ, אתה יכול להציב הערות, ולציין את אישורך להצבה או להערה בערוץ ("תגובות") ו/או לקיים צ'ט עם מנהל הערוץ. הערותיך והצ'טים צריכים להיות מוגבלים לנושא הערוץ, ועליהם לעמוד בסטנדרטים של BlackBerry Online Community, אשר ניתן לצפות בהם באתר www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(ד) הערותיך, וכל הבחירות שתבצע במסגרת השירות של BBM Channels כדי לציין את אישורך להצבה או להערה, יוצגו לציבור ומנויים אחרים לערוץ יוכלו לצפות בהם, וכן אחרים אשר יכולים בדרך אחרת לצפות בערוץ ובתכניו (למשל מנהלי הערוץ), וייתכן שהם ישותפו על ידי מנויים אחרים עם אנשי הקשר שלהם ב-BBM, וייתכן שיוסרו על ידי מנהל הערוץ. מסיבה זו, אנו ממליצים מאד שלא תכלול מידע אישי בר-זיהוי בהערות שלך או בצ'טים עם בעל הערוץ; וכן
(ה) שם התצוגה שלך ותמונת התצוגה ב-BBM יוצגו יחד עם כל ההערות שתציב או תגיש לערוץ. בנוסף לכך, בערוצים שאליהם נרשמת כמנוי יוכלו לצפות מי שיכולים לצפות בפרופיל BBM שלך, כולל אנשי קשר שלך ב-BBM ומי שתזמין להיות אנשי קשר ב-BBM. אנחנו עשויים גם לפתח המלצות לערוצים העשויים לעניין אותך בהתבסס על הערוצים שאתה ואנשי הקשר שלך ב-BBM נרשמו אליהם כמנויים, וכן מידע נוסף הקשור לפרופיל שלך ב-BBM ו-BlackBerry ID, וייתכן שיצויין בהזמנות להירשום לערוץ שנשלחו לאנשי הקשר שלך ב-BBM שאתה נרשמת לאותו ערוץ. בפרופיל שלך ב-BBM תוכל לבטל את המנוי לערוץ אם לא תרצה עוד להיות רשם בערוץ זה.

3. כללי שימוש נוספים. בנוסף לכך ומבלי לגרוע דבר מהסכם BBM Agreement שבו אתה כבר צד, אתה מסכים כדלקמן:

3.1 אתה אחראי לחלוטין לתכנים ולהערות שאתה מציב בערוץ או מגיש בו. אין לנו שליטה על התכנים או ההערות ואנחנו לא מבטיחים את הדיוק, השלמות, או האיכות, ואין לנו שום חבות לגבי אותם תכנים או הערות. כל שימוש או הסתמכות שלך על תכנים או הערות כלשהם הם באחריותך;

3.2 אתה אחראי לציית לכל החוקים הישימים (והנחיות התעשייה הישימות) בעניין השימוש שלך ב-BBM Channels, כולל הצבה והגשה תכנים או הערות לערוץואם זה רלוונטי, אתה אחראי לקיים מדיניות להסרת תכנים חורגים מהערוץ שלך, אשר עולה בקנה אחד עםחוק זכויות היוצרים (Digital Millennium Copyright Act). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התכנים שאתה מציב בערוץ חייבים לציית להנחיות BBM Channels Content Guidelines אשר ניתן למצוא אותן בכתובת www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 אסור להפיץ "דואר זבל" למשתמשים או לערוצים, כולל הצבות כפולות, או ריבוי של הצבות דומות, או הצבת הערות שאינן רלוונטיות להצבות בערוץ שבו מופיעות ההערות שלך;

3.4 אתה מסכים שאנחנו יכולים להטיל הגבלות על זכות הגישה שלך לערוצים או לתכנים, כולל ללא הגבלה על יסוד הגיל והמיקום שאנחנו אוספים ממך, ולהשתמש במידע זה כדי לספק לך תוכן הולם לפרופיל או לתחום השיפוט שלך, או שאולי יעניינו אותך מבחינות אחרות;

3.5‎ ‏לנו, ולכל שימונה על ידינו, תעמוד הזכות (אך לא החובה), לבצע סינון מוקדם של תכנים או הערות כלשהם, לסרב להם או להסיר אותם מסיבה כלשהי, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי שלנו ושלהם.

3.6 בנספח BBM Channels Addendum זה משולבת, באמצעות הפניה ותוספות, המדיניות הפרטיות שלנו, אשר ניתן למצוא אותה בכתובת www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. במקרה של סתירה בין מדיניות פרטיות זו לבין נספח זה BBM Channels Addendum, אזי כוחו של נספח זה של BBM Channels Addendum יהא יפה יותר לגבי הסתירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מסכים כי:

(a) אם תתאפשר לך פונקציונליות של מיקום לגבי BBM Channels, תתבצע דגימה של מיקום המכשיר שלך מעת לעת (בתכיפות של כרבע שעה, לרבות במקרים מסוימים גם אם BBM אינה פתוחה על המכשיר שלך) ומאוחסן על המכשיר שלך, באמצעות GPS (היכן שהוא זמין), מגדל אלחוטי, וכן מידע לאיתור מקום ע"י Wi-Fi/WLAN. במקרים מסוימים, המכשיר עובר מיקומים במהלך היום, מידע כזה יישלח אל שרתי BBM או BlackBerry כך שאנחנו יכולים לשייך את המידע בפרופיל BBM שלך או ב-BlackBerry ID כדי לספק לך תכנים לקידום מכירות או ערוצי תוכן, לרבות הצעות המותאמות למיקום או לזמן אשר מנצלות פונקציונליות של geo-fencing בהתבסס על המיקום הנוכחי של המכשיר לך. נא לעיין בהגדרות התפריט BBM לגבי הבקרות הזמינות לגבי האופן להשבית פונקציונליות זו של מיקום.

(b) אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף אודות השימוש שלך ב-BBM Channels, כולל מנויים, פעילויות, ומידע של הערוץ שלך הקשור לפרופיל של ב-BBM וב-BlackBerry ID ואת המיקום שלך, כדי להבין ולחזות העדפות, תחומי עניין במטרה לפתח, לתקשר, או לספק לך ערוצים, תוכן או שירותים העשויים לעניין אותך, מאיתנו או ממקורות אחרים כגון בעלי ערוצים. אנחנו עשויים גם לשלב נתונים כאלה עם מידע אודות השימוש שלך במוצרים ושירותים אחרים של BlackBerrySolution (לדוגמה, מידע שנאסף באמצעות BlackBerry World וכן פעולת הגלישה או חיפושים) כדי להתאים אישית את החוויה שלך, להציע לך מוצרים ושירותים אחרים, לספק לך תוכן פרסומי רלוונטי יותר ב-BBM בהתבסס על הפרופיל שלך. זה יכול לכלול משלוח הזמנות להירשם כמנוי, הודעות והצבות בתוך BBM בשם בעלי ערוצים המבקשים מאיתנו לשלוח מסרים למשתמשי BBM Channels או לפלחים של קהל יעד התואמים לפרופיל הדמוגרפי ותחומי העניין שלך. אולם אנו לא נספק מידע המאפשר זיהוי אישי של בעל הערוץ, אלא אם כן אתה נותן לנו הרשאה לעשות זאת (לדוגמה, לפי סעיף 2.1(ב) של נספח זה אם אתה נרשם כמנוי לערוץ). נא לעיין בהגדרות תפריט BBM לגבי הבקרות הזמינות בנוגע לחסימת קבלה בעתיד של הזמנות או הודעות לא רצויות או מערוץ מסוים, וכיצד לבטל את המנוי לערוץ.