ការបន្ថែម BBM CHANNELS

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BBM Channels ទ្រង់ទ្រាយបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុង BBM ដែលពង្រើកបណ្ដាញ របស់អ្នកចេញក្រៅរង្វង់គ្រួសារ និងមិត្តភក្ដិរបស់អ្នក ហើយអាចឲ្យអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស ទាំងឡាយ សហគមន៍ និងស្លាកយីហោស្លាកយីហោដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ បើសិនជាអ្នក កំពុងប្រើ BBM នៅលើវេទិកា BlackBerry BBM និង BBM Channels គឺជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BlackBerry របស់អ្នក ដូចបានកំណត់នៅក្នុង និងយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ ដំណោះស្រាយ BlackBerry ("BBSLA") ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើកម្មវិធី និងសេវាកម្ម ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយ BlackBerry របស់អ្នក និងដែលអ្នកគឺជាផ្នែកមួយរួចទៅហើយ។ បើសិនជា អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ BBM នៅលើវេទិកាមិនមែន BlackBerry BBM និង BBM Channels គឺជាផ្នែកនៃ ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ដូចបានកំណត់នៅក្នុង និងយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌសេវាកម្ម BBM ("BBM Tos") ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើដំណោះស្រាយ BBM និងដែលអ្នកគឺជា ផ្នែកមួយរួចទៅហើយ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃការបន្ថែមនេះ ពាក្យ "កិច្ចព្រមព្រៀង BBM" សំដៅទៅលើ BBSLA ឬBBM ToS ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើដំណោះស្រាយ BlackBerry ឬដំណោះស្រាយBBM របស់អ្នក តាមដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ បើសិនជាអ្នកកំពុង ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ BBM Channels តាមរយៈច្រកបណ្តាញវិបរបស់ BBM Channels ពាក្យ "កិច្ចព្រមព្រៀង BBM" យោងទៅរក BBM ToS។ បើសិនជាអ្នកគ្មានការចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀង BBM ដែលអាចប្រើប្រាស់ បានសម្រាប់ទីកន្លែងរបស់អ្នក គេអាចរកវាបាននៅលើគេហទំព័រ www.blackberry.com/legal.

ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀង BBM អនុវត្តចំពោះ BBM Channels ដែលវាបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ BlackBerry ឬដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក តាមដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ការបន្ថែមនេះ បង្ហាញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតដែលអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម BBM Channels របស់អ្នក។ ដូចបាន បន្ថែម និងបានកែដោយការបន្ថែមនេះ កិច្ចព្រមព្រៀង BBM ត្រូវបានហៅកាត់ថា "លក្ខខណ្ឌ BBM Channels"។ នៅក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងកិច្ចព្រមព្រៀង BBM និងការបន្ថែម BBM Channels នេះ ការបន្ថែម BBM Channels នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះបែបនេះ។

លក្ខខណ្ឌ BBM CHANNELS ក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវគោរពរវាងអ្នក៖ បុគ្គលម្នាក់ៗ បើសិនជាអ្នក ព្រមព្រៀងតាមលក្ខខណ្ឌនេះនៅក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់អ្នក ឬបើសិនជាអ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ ប្រើប្រាស់ BBM CHANNELS ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ឬអង្គភាពណាមួយទៀត រវាងអង្គភាពដែល អ្នកធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាព (ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ "អ្នក", ជាមួយ សេចក្ដីយោងផ្សេងៗចំពោះ "អ្នក" ឬ "របស់អ្នក" ត្រូវបានបកស្រាយដោយអនុគ្រោះ) ហើយអង្គ ភាពស្របច្បាប់ BLACKBERRY ដែលអ្នកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង BBM ជាមួយ ("យើង" ឬ "យើង") នៅពេលអ្នកយល់ស្របតាមការបន្ថែម BBM CHANNELS នេះ ដោយការចុចលើ "ខ្ញុំយល់ព្រម" នៅខាង ក្រោម។ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីយល់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ BBM CHANNELS អ្នកមិន ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្ម BBM CHANNELS ទេ។ លក្ខខណ្ឌដែលបានផ្ដល់ឲ្យណាមួយនៅក្នុង ការបន្ថែម BBM Channels នេះ ដែលមិនត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការបន្ថែម BBM Channels នេះ មានអត្ថន័យដែល បានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង BBM។

1. ការបង្កើត BBM CHANNEL។

1.1 យោងតាមលក្ខខណ្ឌ BBM Channels អ្នកអាចប្រើប្រាស់ BBM Channels ដើម្បីបង្កើត និងគ្រប់គ្រង BBM Channel តែមួយគត់ ("Channel") បង្ហាញស្លាកយីហោស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គលដែល អ្នកគឺជាតំណាងដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិ។ ដោយការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ BBM អ្នកធ្វើជាតំណាង និងធានាចំពោះ យើងថាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបង្កើត និងគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ ក្នុងនាមស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គលបែបនេះ។

1.2 អ្នកអាចបង្កើតប៉ុស្តិ៍ផងដែរដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រ ឬចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង ស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គល ដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះតែនៅក្នុងលក្ខណៈដែល៖ (i) មិនផ្ដល់ យោបល់ថាប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកគឺជាប៉ុស្តិ៍ដែលបានបង្កើតដោយស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តការណ៍ ឬបុគ្គល បែបនេះ។ (ii) មិនផ្ដល់យោបល់ថាប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកត្រូវបានគាំទ្រដោយ ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គលបែបនេះ បើសិនជាប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកមិនមានការគាំទ្រ ឬការអនុញ្ញាតបែបនេះ។ (iii) មិនមានបំណងនាំឲ្យអ្នកដទៃយល់ខុស យល់ច្រឡំ ឬខកចិត្ត។ និង (iv) មិនត្រូវល្មើស ឬរំលោភបំពានលើសិទ្ធិណាមួយនៃស្លាកយីហោ អង្គការ ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គលបែបនេះ ដែលរួមមានពាណិជ្ជសញ្ញា សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ឬសិទ្ធិសាធារណៈ។

1.3 ឈ្មោះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ឈ្មោះប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក និងព័ត៌មានអំពី កម្រងព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន ឬការពណ៌នាណាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យនៅពេលចុះឈ្មោះសុំប៉ុស្តិ៍ ឬក្រៅពីនេះ បញ្ចូលជាមួយប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក ត្រូវតែជាព័ត៌មានពិតប្រាកដ ដែលមិននាំឲ្យយល់ខុស និងត្រូវតែឆ្លុះ បញ្ចាំងពីបញ្ហារបស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ឈ្មោះប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកត្រូវតែខុសពីគេ និងមិនអាចមាន លក្ខណៈទូទៅ (ឧទាហរណ៍៖ អាហារ រថយន្ត)។

1.4 អ្នកមិនអាចបង្កើត ឬប្រើប្រាស់Channels ផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងរំខាន ឬរំលោភបំពាន។ ដោយ គ្មានការអនុញ្ញាតដូចបានលើកឡើងខាងលើ អ្នកមិនអាចបង្កើត Channel មួយ ឬច្រើនក្នុងគោលបំណង រារាំងអ្នកដទៃមិនឲ្យប្រើប្រាស់ Channels បែបនេះ ការលក់ Channels ឬឈ្មោះ Channels ឬក្រៅពីនេះពាក់ព័ន្ធនឹង Channels "ដែលឥតច្បាប់អនុញ្ញាត"។ យើងរក្សាសិទ្ធិដើម្បីដកចេញ ឬផ្អាក Channels ទាំងឡាយដែលរំលោភលើ លក្ខខណ្ឌនៃ BBM Channels គោលនយោបាយណាមួយដែលយើងចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ BBM Channels ឬ Channel ណាមួយដែលអសកម្ម។ យើងរក្សាសិទ្ធិផងដែរដើម្បីផ្ទេរ Channels ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ឈ្មោះ Channels អត្តសញ្ញាណ Channels និង/ឬសមត្ថភាពរដ្ឋបាលទៅកាន់ស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គល ឬតំណាងដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលយើងយល់ថាសមហេតុផល ត្រូវបានផ្ដល់ ឈ្មោះ Channels យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ឬដើម្បីបង្កើត ឬដើម្បីគ្រប់គ្រង Channels សម្រាប់ស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គលបែបនេះ។

1.5 នៅពេលការចុះឈ្មោះសុំប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក អ្នកអាចដាក់ និងបង្ហាញមាតិកា (ដូចបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង BBM) ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្លាកយីហោ អង្គភាព ព្រឹត្តិការណ៍ ឬបុគ្គល ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍។ ការដាក់ និងការបង្ហាញមាតិកានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍មិនផ្ទេរភាពជា ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិណាមួយនៃមាតិកាឲ្យយើង ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះ អ្នកផ្ដល់ឲ្យយើង និងក្រុមហ៊ុនរួម របស់យើងនូវអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះមាតិកាបែបនេះដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង BBM ដើម្បីឲ្យ យើង និងក្រុមហ៊ុនរួមរបស់យើងអាចបង្កើតមាតិកាដែលអាចរកបានជាផ្នែកនៃសេវាកម្ម BBM Channels។ អ្នកផ្ដល់ឲ្យយើង និងក្រុមហ៊ុនរួមរបស់យើងនូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមិនមែនជារបស់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយ ដែលមិនមែនជារបស់ក្សត្រ ដែលនៅទូទាំងសកលលោក ដរាបណានៅតែមានប៉ុស្តិ៍ដែលអាច ប្រើប្រាស់បាន ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញ និងបំពេញកិច្ចការជាសាធារណៈ និងបង្ហាញមាតិការបស់អ្នក ដែលរួមមានដោយគ្មានការកំណត់ឈ្មោះប៉ុស្តិ៍ រូបបង្ហាញលើអេក្រង់ រូបសញ្ញា សញ្ញាសម្គាល់ និង ពាណិជ្ជសញ្ញា ("សញ្ញា") នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់មិនថាបានស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬបាន អភិវឌ្ឍនៅពេលក្រោយ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្សាយរបស់ BBM Channels យោងតាមការព្រមព្រៀង ពីមុនរបស់អ្នក ដែលការព្រមព្រៀងនឹងមិនត្រូវបានដកហូត ឬផ្អាកដោយគ្មានហេតុផល។ យើងទទួល ស្គាល់ និងយល់ស្របថាយើងគ្មានសិទ្ធិ តួនាទី ឬចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង ឬចំពោះសញ្ញារបស់អ្នក (លើកលែងតែសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដោយអនុលោមតាមខ និងលក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌ BBM Channels) និងយល់ព្រមថែមទៀតថាសិទ្ធិ តួនាទី ឬចំណាប់អារម្មណ៍ណាមួយ ដែលអ្នកមាននៅក្នុងសញ្ញា បែបនេះ នឹងស្ថិតនៅជាមួយអ្នករហូត។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដូចបានលើកឡើងខាងលើ នៅក្នុង ការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សញ្ញារបស់អ្នកដើម្បីផ្សាយ BBM Channels យើងនឹងមិន៖ (i) កែប្រែសញ្ញា ឬសញ្ញាណាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងនោះ លើកលែងតែមានការឯកភាពពីអ្នកជាមុន និងអនុ លោមតាមដំណើរការដែលបានពណ៌នាខាងលើ។ (ii) បញ្ចូលគ្នានូវសញ្ញា ឬសញ្ញាណាមួយក្នុង ចំណោមសញ្ញាទាំងនោះ ជាមួយសញ្ញាណាមួយផ្សេងទៀត ឬបង្កើតសញ្ញារួមផ្សំគ្នាណាមួយ។ ឬ (iii) ធ្វើអ្វីមួយដែលសម្របសម្រួលសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុង និងចំពោះសញ្ញា។

1.6 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ស្របថាប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកនឹងអាចរកឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ BBM Channels ណាម្នាក់ (លុះត្រាតែអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក ដែលជាប៉ុស្តិ៍ឯកជនអំឡុងពេល បង្កើតប៉ុស្តិ៍) និងថាមាតិកានៃប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកនឹងអាចមើលឃើញជាសាធារណៈដោយមនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលជាវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក (" អ្នកជាវ") ឬក្រៅពីនេះ អ្នកដែលបង្ហាញប៉ុស្តិ៍អ្នក និងមាតិការបស់ ខ្លួន។

1.7 យើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកជាមួយសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតប៉ុស្តិ៍ ប៉ុន្តែអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ចំពោះរដ្ឋបាល និងការប្រើប្រាស់ប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក ដែលរួមមានមាតិការបស់អ្នក និងអន្តរសកម្មភាព ជាមួយអ្នកជាវ។

1.8 បើសិនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យ ឬធ្វើការផ្ដល់ជូន ឬធ្វើការរៃអង្គាស ("ផ្ដល់") ភាពអាចរកបានចំពោះអ្នក ជាវតាមរយៈប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក ដែលរួមមាន ដោយវិធីនៃការភ្ជាប់ ឬ URL ទៅកាន់គេហទំព័រដាច់ដោយ ឡែកដែលផ្ទុកនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការផ្ដល់ជូន ដោយគ្មានការកំណត់អ្វីមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ BBM Channels អនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

(a) អ្នកផ្ដល់តែផលិតផល ឬសេវាកម្ម ដែលអ្នកគឺជាអ្នកទិញ អ្នកលក់ឡើងវិញ ឬអ្នកផលិតដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាត។
(b) អ្នកត្រូវតែធានាថាការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកស្របទៅនឹងច្បាប់ បទបញ្ញា និងវិធានពាក់ព័ន្ធ។
(c) អ្នកត្រូវតែបង្ហាញលក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ ដែលរួម មានការកំណត់ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ណាមួយ។
(d) អ្នកមិនអាចថ្លែង ឬបញ្ជាក់ថាយើងមានការទាក់ទងគ្នានៅក្នុងរបៀបណាមួយជាមួយ ការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក ដែលបានចែងថាការដឹកនាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម ដែលប្រតិបត្តិដោយ ឬក្នុងនាមយើង ដូចជាពិភព BlackBerry នឹងមិនមែនជាការរំលោភលើ បទបញ្ញត្តិនេះទេ។
(e) អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបំពេញនូវការផ្ដល់ជូន ហើយបើសិនជាយើង ស្នើសុំ អ្នកយល់ព្រមការពារយើងពីការទាមទារ ឬបណ្ដឹងណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ ជូនរបស់អ្នក និងធានាសងយើងនូវរាល់ការខាតបង់បំណុល និងថ្លៃផ្សេងៗ (ដែលរួមមានថ្លៃ ឈ្នួលស្របច្បាប់សមរម្យណាមួយ) ដែលបានទទួលរង ឬបានបង្កឡើងដោយយើងពាក់ព័ន្ធ នឹងការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក និង
(f) យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចំណែកដើម្បីប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវ ការលួចបន្លំ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក។

1.9 បើសិនជាអ្នកត្រូវបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចូលទៅប្រើជាមួយ ឬប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចបញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់អំពីអ្នកជាវរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ឯកជន និងច្បាប់ ការពារទិន្នន័យ ដែលរួមមាន ដោយគ្មានការកំណត់ដែលធ្វើឲ្យអាចរកបានជាសាធារណៈចំពោះអ្នក ជាវ នូវគោលនយោបាយឯកជនរបស់អ្នក ដែលផ្ដល់ដំបូន្មានយ៉ាងច្បាស់ដល់អ្នកជាវនូវព័ត៌មាន អ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រមូល និងគោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូលបែបនេះ និងការទទួលបានការយល់ព្រម ណាមួយដែលតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធ។

2. ការជាវទៅកាន់ និងការដាក់ការអធិប្បាយទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍។

2.1 តាមរយៈការក្លាយជាអ្នកជាវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ស្របថា៖

(a) ម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍អាចបញ្ជូនឲ្យអ្នកនូវមាតិកា ការផ្ដល់ជូន ព័ត៌មានអំពីការផ្សាយ ឬទំនាក់ទំនង ផ្សេងទៀតនៅក្នុង BBM។ សូមត្រួតពិនិត្យការកំណត់ និងជម្រើសពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលអាចរកបាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានទំនាក់ទំនងបែបនេះ ពីម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ និងពីរបៀបឈប់ជាវពីប៉ុស្តិ៍ បើសិនជាអ្នកលែងចង់ទទួលយកទំនាក់ទំនង ទាំងនេះទៀត។
(b) ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីអ្នក ដូចជាឈ្មោះបង្ហាញ និងរូបភាពបង្ហាញរបស់អ្នកនឹងអាចចូល ទៅប្រើប្រាស់ដោយម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ ម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមគោលនយោបាយឯកជនរបស់ម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍។
(c) បើសិនជាអ្នករដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍អនុញ្ញាត អ្នកអាចដាក់ការអធិប្បាយទៅកាន់ និងបង្ហាញ ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការដាក់ ឬការអធិប្បាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ ("ការអធិប្បាយ ") និង/ឬជជែកជាមួយអ្នករដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍។ ការអធិប្បាយ និងការជជែករបស់អ្នកគួរតែត្រូវ បានកំណត់ចំពោះបញ្ហាប្រធានបទរបស់ប៉ុស្តិ៍ និងត្រូវតែគោរពតាមស្ដង់ដារសហគមន៍ លើបណ្ដាញ BlackBerry ដែលអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ www.blackberry.com/legal/communitystandards។
(d) ការអធិប្បាយរបស់អ្នក និងការជ្រើសរើសណាមួយដែលអ្នកធ្វើឡើងនៅក្នុងសេវាកម្ម BBM Channels ដើម្បីសម្ដែងការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការដាក់ ឬការអធិប្បាយ នឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈ និងអាចឲ្យអ្នកជាវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍មើលឃើញ ព្រមទាំង អ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចបង្ហាញប៉ុស្តិ៍ និងមាតិការបស់ខ្លួន (ឧទារហណ៍ អ្នកគ្រប់គ្រង ប៉ុស្តិ៍) អាចត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកជាវផ្សេងទៀតជាមួយការទំនាក់ទំនង BBM របស់ពួកគេ និងអាចត្រូវបានដកចេញដោយអ្នករដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ យើងផ្ដល់អនុសាសន៍ដ៏រឹងមាំថាអ្នកមិនតម្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់អ្នក ឬនៅក្នុងការជជែករបស់អ្នក ជាមួយម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ និង
(e) ឈ្មោះបង្ហាញ និងរូបភាពបង្ហាញ BBM របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញរួមគ្នាជាមួយ ការអធិប្បាយណាមួយដែលអ្នកដាក់ ឬបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍។ ម៉្យាងទៀត Channels ដែល អ្នកបានជាវទៅកាន់ នឹងអាចឲ្យមើលឃើញដោយអ្នកទាំងនោះដែលអាចបង្ហាញកម្រង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន BBM របស់អ្នក ដែលរួមមានទំនាក់ទំនង BBM របស់អ្នក និងអ្នកទាំងនោះដែលអ្នកអញ្ជើញឲ្យក្លាយជាទំនាក់ទំនង BBM របស់អ្នក។ យើងអាច អភិវឌ្ឍអនុសាសន៍របស់ Channels ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ដែលផ្អែកលើ Channels ដែលអ្នក និងទំនាក់ទំនង BBM របស់អ្នកបានជាវទៅកាន់ និងព័ត៌មាន ផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន BBM របស់អ្នក និង BlackBerry ID និងអាចបង្ហាញនៅក្នុងការអញ្ជើញដើម្បីជាវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទំនាក់ទំនង BBM របស់អ្នក ដែលអ្នកបានជាវទៅកាន់ ប៉ុស្តិ៍នោះ។ អ្នកអាចឈប់ជាវពីប៉ុស្តិ៍នោះ បើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យប៉ុស្តិ៍នោះត្រូវបានចុះបញ្ជី នៅក្នុងកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន BBM របស់អ្នក។

3. វិធានបន្ថែមនៃការប្រើប្រាស់។ បន្ថែមទៅនឹង និងដោយគ្មានការកំណត់អ្វីមួយនៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀង BBM ដែលអ្នកគឺជាភាគីមួយរួចស្រេចទៅហើយ អ្នកយល់ព្រមដូចខាងក្រោម៖

3.1 អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមាតិកា និងការអធិប្បាយដែលអ្នកដាក់ ឬបញ្ជូនទៅ កាន់ប៉ុស្តិ៍។ យើងមិនគ្រប់គ្រងមាតិកា ឬការអធិប្បាយ ហើយយើងមិនធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ភាពសុច្ចរិត ឬគុណភាព និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកា ឬការអធិប្បាយបែបនេះឡើយ។ ការប្រើប្រាស់ ណាមួយ ឬការពឹងផ្អែកណាមួយលើមាតិកា ឬការអធិប្បាយណាមួយដោយខ្លួនអ្នកគឺជាការទទួលខុស ត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់។

3.2 អ្នកទទួលខុសត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធ (និងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែក ឧស្សាហកម្មនៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន) ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ BBM Channels របស់អ្នក ដែលរួមមានការដាក់ និងការបញ្ជូនមាតិកា ឬការអធិប្បាយទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ និង បើសិនជាអាចអនុវត្តបាន អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការមានគោលនយោបាយសម្រាប់ដកចេញមាតិកាដែលរំលោភបំពានពីប៉ុស្តិ៍របស់អ្នក ដែលអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល។ ដោយគ្មានការកំណត់ដូច បានលើកឡើងខាងលើ មាតិកាដែលអ្នកដាក់ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ ត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍ ណែនាំស្ដីពីមាតិកា BBM Channels ដែលអាចរកឃើញនៅលើគេហទំព័រ www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines។

3.3 អ្នកមិនអាច "ផ្ញើសារឥតបានការ" អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ Channels ដែលរួមមានការដាក់នូវការដាក់ចម្លង ឬការដាក់ស្រដៀងគ្នាជាច្រើន ឬការដាក់ការអធិប្បាយដែលមិនទាក់ទងនឹងប៉ុស្តិ៍ដែលដាក់នៅក្រោម ការបង្ហាញការអធិប្បាយរបស់អ្នក។

3.4 អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកអាចដាក់ការកំណត់ផ្សេងៗនៅពេលអ្នកទទួលបានសិទ្ធិដើម្បីចូលទៅ ប្រើប្រាស់ Channels ឬមាតិកាមួយចំនួន ដែលរួមមានដោយគ្មានការកំណត់ដែលផ្អែកលើអាយុ និងទីតាំង របស់អ្នក ដែលយើងប្រមូលពីអ្នក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដើម្បីផ្ដល់នូវមាតិកាដែលសមរម្យ ចំពោះកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬទីកន្លែងរបស់អ្នក ឬក្រៅពីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

3.5 យើង និងការកំណត់របស់យើងមានសិទ្ធិ (ប៉ុន្តែមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) នៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្ន របស់យើង និងរបស់ពួកគេដើម្បីពិនិត្យមើលមុនចេញផ្សាយ បដិសេធ ឬដកចេញមាតិកា ឬការអធិប្បាយណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។

3.6 ការបន្ថែម BBM Channels នេះ ភ្ជាប់គ្នាដោយឯកសារយោង និងបន្ថែមគោលនយោបាយឯកជន របស់យើង ដែលអាចរកឃើញនៅលើគេហទំព័រ www.blackberry.com/legal/privacy.shtml។ នៅក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងគោលនយោបាយភាពឯកជន និងការបន្ថែម BBM Channels នេះ ការបន្ថែម BBM Channels ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះបែបនេះ។ ដោយគ្មានការកំណត់ពីភាពទូទៅនៃអ្វី ដែលបានលើកឡើងខាងលើ អ្នកយល់ព្រមថា៖

(a) បើសិនជាអ្នកអាច រកទីតាំងដែលបំពេញមុខងារសម្រាប់ BBM Channels ទីតាំងឧបករណ៍របស់ អ្នកនឹងត្រូវបានយកធ្វើជាគំរូជាទៀងទាត់ (ជាញឹកញាប់រៀងរាល់ដប់ប្រាំនាទី ដែលបញ្ចូល នៅក្នុងករណីមួយចំនួន ទោះបីជា BBM មិនត្រូវបានបើកនៅលើឧបករណ៍របស់ អ្នកក៏ដោយ) និងបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ការប្រើប្រាស់ GPS (កន្លែងដែលអាចប្រើបាន) បង្គោលឥតប្រើខ្សែ និងព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតតាមរយៈ Wi-Fi/WLAN។ នៅក្នុងករណីខ្លះ នៅពេលឧបករណ៍របស់អ្នកផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងៗ ពេញមួយថ្ងៃរបស់អ្នក ព័ត៌មានបែបនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រព័ន្ធដំណើរការ BlackBerry ដើម្បីឲ្យយើងអាចទំនាក់ទំនងព័ត៌មានទៅកាន់ BBM ឬ កម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន BlackBerry ID របស់អ្នក ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវមាតិកា Channels ឬមាតិកា ផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើន ដែលរួមមានការផ្ដល់ជូនក្នុងមូលដ្ឋានឬការផ្ដល់ជូន នៅពេលដែលគួរឲ្យចង់បាន ដែលប្រើប្រាស់ការបំពេញមុខងាររបស់ភូមិសាស្រ្ត ដោយ ផ្អែកលើទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើលការកំណត់ម៉ឺនុយ BBM សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលអាចរកបាន ដែលទាក់ទងនឹងរបៀបបញ្ឈប់ការបំពេញមុខងារ ទីតាំងបែបនេះ។

(b) យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ BBM Channels របស់អ្នក ដែលរួមមានការជាវប៉ុស្តិ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អ្នក ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងកម្រង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន BBM និង BlackBerry ID របស់អ្នក និងទីតាំងរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ និងទស្សន៍ទាយពីការចូលចិត្ត និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដើម្បី អភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនង ឬផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវ Channels មាតិកា ឬសេវាកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ អារម្មណ៍​ពីយើង ឬប្រភពផ្សេងទៀត ដូចជាម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍។ យើងអាចបញ្ចូលគ្នាផងដែរនូវ ទិន្នន័យបែបនេះជាមួយព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់ដំណោះស្រាយ BlackBerry ផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍៖ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន តាមរយៈពិភព BlackBerry និងការរុករកសកម្មភាព ឬការស្វែងរក) ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទ ពិសោធន៍របស់អ្នក ផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ និងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវមាតិកាផ្សាយពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតនៅក្នុង BBM ដោយផ្អែកលើកម្រង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នេះអាចបញ្ចូលការបញ្ជូនឲ្យអ្នកនូវការអញ្ជើញឲ្យជាវ ផ្ញើសារ និងដាក់នៅក្នុង BBM Channels ក្នុងនាមម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ ឬកំណត់គោលដៅផ្នែកអតិថិជនដែលស្របជា មួយនឹងកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រជាសាស្រ្ត និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទៅ ឲ្យម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ លុះត្រាតែអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះ (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងនឹងផ្នែក 2.1 (b) នៃការបន្ថែមនេះ បើសិនជាអ្នកជាវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍)។ សូមពិនិត្យការកំណត់ម៉ឺនុយ BBM សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលអាចរកបាន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបទប់ស្កាត់ការទទួលយក ការអញ្ជើញ ឬសារដែលមិនបានស្នើសុំនាពេលអនាគតពីប៉ុស្តិ៍ជាក់លាក់មួយ និងរបៀប ឈប់ជាវពីប៉ុស្តិ៍។