BBM CHANNELS PIELIKUMS

Esiet sveicināti pakalpojumā BBM Channels - BBM sociālo tīklu vidē, kas paplašina Jūsu tīklu aiz Jūsu ģimenes un draugu loka un ļauj Jums sazināties ar cilvēkiem, kopienām un zīmoliem, par kuriem Jūs interesējaties. Ja Jūs izmantojat BBM uz BlackBerry platformas, BBM un pakalpojums BBM Channels ir daļa no Jūsu izmantotā BlackBerry risinājuma, kas norādīts BlackBerry risinājuma licences līgumā BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA") un uz ko attiecas šā līguma noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Jūs lietojat programmatūru un pakalpojumus, kas veido Jūsu BlackBerry risinājumu, un kuru Jūs noslēdzāt. Ja Jūs lietojat BBM uz citas platformas, kas nav BlackBerry platforma, BBM un pakalpojums BBM Channels ir daļa no Jūsu izmantotā BBM risinājuma, kas norādīts noteikumos par BBM pakalpojuma lietošanu BBM Terms of Service ("BBM ToS"), uz ko attiecas šā līguma noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Jūs lietojat programmatūru un pakalpojumus, kas veido Jūsu BBM risinājumu un kuru Jūs jau esat noslēdzis/-usi. Šī Pielikuma nolūkā līgums "BBM Agreement" attiecas uz BBSLA vai BBM ToS saskaņā ar kuru Jūs lietojat savu BlackBerry risinājumu vai BBM risinājumu, kā piemērojams. Ja Jūs reģistrējaties pakalpojuma BBM Channels lietošanai ar BBM Channels tīmekļa portāla starpniecību, definējums "BBM Agreement" attiecas uz BBM ToS. Ja Jūsu rīcībā nav piemērojamā līguma BBM Agreement kopijas Jūsu jurisdikcijai, tā ir atrodama vietnē www.blackberry.com/legal.

Kamēr līgums BBM Agreement attiecas uz pakalpojumu BBM Channels, veidojot daļu no Jūsu BlackBerry risinājuma vai BBM risinājuma, kā piemērojams, šis Pielikums nosaka papildu noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz to, kā Jūs izmantojat pakalpojumu BBM Channels. Līgums BBM Agreement ar šajā Pielikumā ietvertajiem papildinājumiem un grozījumiem tiek saukts par "BBM Channels Terms" (Pakalpojuma BBM Channels noteikumi). Pretrunu starp līgumu BBM Agreement un šo BBM Channels Pielikumu gadījumā, tādā apmērā, kādā pastāv šāds konflikts, noteicošais ir BBM Channels Pielikums.

NOTEIKUMI PAR PAKALPOJUMU BBM CHANNELS KĻŪST PAR SAISTOŠU LĪGUMU STARP JUMS: INDIVIDUĀLI, JA JŪS PAR TO VIENOJATIES PERSONĪGI, VAI, JA JŪS ESAT PILNVAROTS/-A LIETOT PAKALPOJUMU BBM CHANNELS JŪSU UZŅĒMUMA VAI CITAS PERSONAS VĀRDĀ, STARP PERSONU, KURAS VĀRDĀ JŪS RĪKOJATIES (ABOS GADĪJUMOS "JŪS", AR ATSAUCI UZ "JŪS" VAI "JŪSU" KĀ PIEMĒROJAMS), UN BLACKBERRY JURIDISKO PERSONU, AR KURU JŪS NOSLĒDZĀT LĪGUMU BBM AGREEMENT ("MUMS" vai "MĒS"), JA JŪS PIEKRĪTAT ŠIM PAKALPOJUMA BBM CHANNELS PIELIKUMAM, NOKLIKŠĶINOT ZEMĀK UZ "I AGREE" (ES PIEKRĪTU). JA JŪS NEPIEKRĪTAT PAKALPOJUMA BBM CHANNELS NOTEIKUMIEM, JŪS NEDRĪKSTAT LIETOT PAKALPOJUMU BBM CHANNELS. Visi ar lielo sākumburtu rakstītie jēdzieni šajā BBM Channels Pielikumā, kas nav definēti šajā BBM Channels Pielikumā, nozīmē līgumā BBM Agreement noteikto.

1. BBM CHANNEL IZVEIDOŠANA.

1.1 Saskaņā ar BBM Channels pakalpojuma noteikumiem, Jūs drīkstat izmantot kanālus BBM Channels, lai izveidotu un administrētu unikālu kanālu BBM Channel ("Kanāls"), kas paredzēts zīmolam, organizācijai, pasākumam vai personai, kuru Jūs pilntiesīgi pārstāvat. IZVEIDOJOT KANĀLU BBM CHANNEL, JŪS DARĀT MUMS ZINĀMU UN GARANTĒJAT MUMS, KA JŪS ESAT PILNVAROTS/-A IZVEIDOT UN ADMINISTRĒT KANĀLU ŠĪ ZĪMOLA, ORGANIZĀCIJAS, PASĀKUMA VAI PERSONAS VĀRDĀ.

1.2 Jūs arī varat izveidot Kanālu, lai izteiktu atbalstu vai interesi par zīmolu, organizāciju, pasākumu vai personu, ar noteikumu, ka Jūs to īstenojat, nodrošinot, ka: (i) nekas neliecina, ka Jūsu Kanāls ir Kanāls, ko izveidojis šis zīmols, organizācija, pasākums vai persona; (ii) nekas neliecina, ka Jūsu Kanālu ir apstiprinājis vai pilnvarojis šis zīmols, organizācija, pasākums vai persona, ja Jūsu Kanālam šāda apstiprinājuma vai pilnvarojuma nav; (iii) tā nolūks nav kā citādi maldināt, mulsināt vai mānīt citus (iv) nekādā citā veidā netiek aizskartas vai pārkāptas kādas šī zīmola, organizācijas, pasākuma vai personas tiesības, tostarp preču zīmes, autortiesības vai publicitāte.

1.3 Jūsu vārdam un kontaktinformācijai, Jūsu Kanāla nosaukumam un citai profila informācijai vai aprakstam, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties Kanālam vai kā citādi ietverat savā Kanālā, ir jābūt patiesai, nemaldinošai un precīzi jāatspoguļo tā tēma. Jūsu Kanāla nosaukumam jābūt atšķirīgam un tas nedrīkst būt vispārīgs (piem., pārtika, automobiļi).

1.4 Jūs nedrīkstat izveidot vai lietot Kanālus traucējošiem vai aizvainojošiem nolūkiem. Neierobežojot iepriekš norādīto, Jūs nedrīkstat izveidot vienu vai vairākus Kanālus ar nolūku liegt citiem lietot šos Kanālus, pārdot Kanālus vai Kanālu nosaukumus vai kā citādi iesaistīties nelikumīgās darbībās saistībā ar Kanālu. Mēs paturam tiesības izņemt Kanālus vai apturēt Kanālu darbību, saistībā ar kuriem tiek pārkāpti pakalpojuma BBM Channels noteikumi, mūsu publicētās nostādnes par pakalpojuma BBM Channels lietošanu, vai arī Kanālus, kuri nedarbojas. Mēs arī paturam tiesības nodot nepilnvarotus Kanālus, Kanālu nosaukumus, Kanālu identifikācijas datus un/vai administrēšanas funkcijas zīmolam, organizācijai, pasākumam vai personai vai to pilnvarotajam pārstāvim, kuru mēs uzskatām par tiesīgu izmantot Kanāla nosaukumu vai izveidot, vai administrēt šo Kanālu saistībā ar šo zīmolu, organizāciju, pasākumu vai personu.

1.5 Kad Jūsu reģistrācija ir pieņemta, Jūs varat publiskot un demonstrēt Saturu (kā noteikts līgumā BBM Agreement), kas saistīts ar zīmolu, organizāciju, pasākumu vai personu, ar kuru iepazīstina Kanāls. Satura publiskošana vai demonstrēšana Kanālā neparedz nekādu īpašumtiesību nodošanu mums, bet šādi rīkojoties Jūs piešķirat mums un mūsu saistītajām personām licenci uz šo Saturu, kā noteikts līgumā BBM Agreement, lai mēs un mūsu saistītās personas varētu nodrošināt Satura pieejamību kā daļu no BBM Channels pakalpojuma. Jūs piešķirat arī mums un mūsu saistītajām personām neekskluzīvu, bezatlīdzības licenci visā pasaulē, kas darbojas tik ilgi, kamēr pastāv Kanāls, lai reproducētu un publiskotu, un demonstrētu Jūsu Saturu, tai skaitā bez ierobežojuma Kanāla nosaukumu, ekrānuzņēmumus, logotipus, piktogrammas un preču zīmes ("Zīmes") visos medijos, neatkarīgi no tā, vai tie jau ir zināmi vai radīti vēlāk, saistībā ar BBM Channels popularizēšanu, iepriekš saņemot tam Jūsu atļauju, kuru bez pamatojuma nedrīkst nesniegt vai novēlot. Mēs atzīstam un piekrītam, ka mums nav tiesību, īpašumtiesību vai dalības saistībā ar Jūsu Zīmēm (izņemot tiesības izmantot tās saskaņā ar pakalpojuma BBM Channels noteikumiem), un turklāt piekrītam, ka visas Jūsu tiesības, īpašumtiesības vai dalība saistībā ar Zīmēm arī turpmāk būs Jūsu. Neierobežojot iepriekš norādīto, saistībā ar Jūsu Zīmju lietošanu, lai popularizētu pakalpojumu BBM Channels, mēs neveiksim šādas darbības: (i) nemodificēsim Zīmes vai kādu no tām, izņemot gadījumu, ja iepriekš saņemts nepārprotams Jūsu apstiprinājums un atbilstoši iepriekš norādītajai kārtībai; (ii) nekombinēsim Zīmes vai kādu no tām ar citām zīmēm vai neveidosim nekādas apvienotas zīmes; vai (iii) neveiksim neko, kas varētu apdraudēt Jūsu tiesības saistībā ar Zīmēm.

1.6 Jūs atzīstat un piekrītat, ka ar Jūsu Kanālu varēs iepazīties jebkurš pakalpojuma BBM Channels lietotājs (ja vien Jūs neizvēlēsieties izveidot savu Kanālu par privātu Kanālu šī Kanāla izveidošanas laikā), un ka Jūsu Kanāla saturs būs publisks un to varēs aplūkot ikviens, kurš parakstīsies uz Jūsu Kanālu ("Abonenti"), vai kuri kā citādi var aplūkot Jūsu Kanālu un tā saturu.

1.7 Kamēr mēs nodrošinām Jūs ar iespēju izveidot Kanālu, Jūs esat pilnībā atbildīgs/-a par sava Kanāla administrēšanu un lietošanu, tai skaitā par Jūsu Saturu un savstarpējo saikni ar Abonentiem.

1.8 Ja Jūs sagādājat vai sniedzat piedāvājumus vai lūgumus ("Piedāvājums") saviem Abonentiem ar sava Kanāla starpniecību, tai skaitā ar saites vai URL uz atsevišķu tīmekļa vietni, kas satur detalizētu informāciju par Piedāvājumu, palīdzību, neierobežojot neko, kas norādīts pakalpojuma BBM Channels noteikumos, ir piemērojami šādi nosacījumi:

(a) Jūs drīkstat piedāvāt izstrādājumus vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem Jūs esat komersants, pilnvarotais tālākpārdevējs vai ražotājs;
(b) Jums jānodrošina, lai Jūsu Piedāvājums atbilstu visiem piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un nosacījumiem;
(c) Jums skaidri jānorāda Jūsu Piedāvājuma noteikumi un nosacījumi, tai skaitā visi ierobežojumi un beigu termiņi;
(d) Jūs nedrīkstat tieši vai netieši norādīt, ka mēs jebkādā veidā esam saistīti ar Jūsu Piedāvājumu, ar noteikumu, ka lietotāja novirzīšana uz saiti vai pakalpojumu, kuru nodrošinām mēs vai kas tiek sniegts mūsu vārdā, tāds kā BlackBerry World, nebūs šī noteikuma pārkāpums;
(e) Jūs esat pilnībā atbildīgs/-a par Piedāvājuma izpildi un Jūs piekrītat, ja mēs to pieprasām, aizsargāt mūs pret visām pretenzijām vai tiesvedību saistībā ar Jūsu Piedāvājumu, kā arī pasargāt mūs no visiem zaudējumiem, saistībām un izmaksām (tai skaitā pamatotām maksām par juridiskajiem pakalpojumiem), kas mums varētu rasties saistībā ar Jūsu Piedāvājumu, un
(f) Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem atpirkumiem, maldināšanu vai citiem jautājumiem, kas izriet no Jūsu piedāvājuma.

1.9 Ja Jums ir piešķirta piekļuve personu identificējošai informācijai tieši par Jūsu Abonentiem vai tiesības to ievākt, Jums jārīkojas atbilstoši piemērojamajiem konfidencialitātes un datu aizsardzības likumiem, tai skaitā bez ierobežojuma jāpublisko Abonentiem Jūsu nostādnes saistībā ar konfidencialitāti, skaidri norādot Abonentiem, kādu informāciju Jūs ievācat un nolūku(s), kādam(iem) tā tiek ievākta, kā arī jāsaņem visas likumos un noteikumos paredzētās piekrišanas.

2. KANĀLA ABONĒŠANA UN KOMENTĀRU IEVIETOŠANA KANĀLĀ.

2.1 Kļūstot par Kanāla abonentu, Jūs atzīstat un piekrītat, ka:

(a) Kanāla īpašnieks drīkst nosūtīt Jums Saturu, Piedāvājumus, informāciju par reklāmas akcijām vai citu saziņu BBM ietvarā. Lūdzu, izskatiet piemērojamos Kanāla iestatījumus un iespējas, lai iepazītos ar pieejamajiem pārvaldības rīkiem saistībā ar šādu saziņu no Kanāla īpašnieka puses, un kā atcelt šīs informācijas saņemšanu Kanālā, ja Jūs to vairs nevēlaties saņemt;
(b) Kanāla īpašniekam būs pieejama noteikta informācija par Jums, tāda kā Jūsu ekrāna vārds un ekrāna attēls, kā arī uz visu Kanāla īpašniekam sniegto personisko informāciju attieksies piemērojamās Kanāla īpašnieka nostādnes saistībā ar konfidencialitāti;
(c) ja Kanāla administrators šo iespēju sniedz, Jūs drīkstat nosūtīt komentārus un norādīt savu apstiprinājumu saistībā ar ziņojumu vai komentāru Kanālā ("Komentāri") un/vai tērzēt ar Kanāla administratoru. Jūsu Komentāriem un saziņai tērzējot jāaprobežojas tikai ar Kanāla tēmu, kā arī ir jāievēro BlackBerry tiešsaistes kopienas standarti, ar kuriem var iepazīties vietnē www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Jūsu Komentāri un visas izvēles, kādas izdarāt pakalpojumā BBM Channels, lai norādītu Jūsu apstiprinājumu saistībā ar ziņojumu vai komentāru, tiks publiski atspoguļotas un būs redzamas citiem Kanāla Abonentiem, kā arī citiem, kuri kā citādi varētu aplūkot Kanālu un tā saturu (piem., Kanāla administratoriem), tos drīkst kopīgot citi Abonenti savu BBM kontaktu lokā, un tos drīkst izņemt Kanāla administrators. Šī iemesla dēļ mēs stingri iesakām Jums neietvert nekādu personiski identificējamu informāciju savos Komentāros vai ziņojumos, kurus nosūtāt, tērzējot ar Kanāla īpašniekiem; un
(e) Jūsu BBM ekrāna vārds un ekrāna attēls tiks attēlots līdz ar visiem Komentāriem, kurus Jūs publiskojat vai ievietojat Kanālā. Turklāt Jūsu abonētie Kanāli būs redzami tiem, kuri var aplūkot Jūsu BBM profilu, tai skaitā Jūsu BBM kontaktu lokam, kā arī tiem, kurus Jūs aicināt pievienoties BBM kontaktu lokam. Mēs drīkstam arī izstrādāt ieteikumus par Kanāliem, kuri varētu Jūs interesēt, balstoties uz Jūsu un Jūsu BBM kontaktu abonētajiem Kanāliem, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar Jūsu BBM profilu un BlackBerry ID, un varam norādīt tos ielūgumos abonēt Kanālu, kuri tiek nosūtīti Jūsu BBM kontaktpersonām, kuras Jūs reģistrējāt šī Kanāla abonēšanai. Jūs varat atteikties no Kanāla abonēšanas, ja Jūs nevēlaties, lai Kanāls tiktu norādīts Jūsu BBM profilā.

3. LIETOŠANAS PAPILDNOSACĪJUMI. Papildus Jūsu noslēgtajam BBM Līgumam un neko tajā neierobežojot, Jūs piekrītat tālāk izklāstītajam:

3.1 Jūs esat pilnībā atbildīgs/-a par Saturu un komentāriem, kurus Jūs nosūtāt vai ievietojat Kanālā. Mēs nekontrolējam Saturu vai komentārus un mēs negarantējam šī Satura vai komentāru precizitāti, integritāti vai kvalitāti un par to neatbildam. Risks par Satura lietošanu vai paļaušanos uz Saturu vai komentāriem gulstas uz Jums;

3.2 Jūs esat atbildīgs/-a par piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu (kā arī nozares nostādņu ievērošanu, ja piemērojams) saistībā ar BBM Kanālu izmantošanu, tai skaitā par Satura vai Komentāru publiskošanu vai ievietošanu Kanālā, un, ja piemērojams, Jūs esat atbildīgs/-a par nostādnēm saistībā ar pārkāpjoša satura izņemšanu no Jūsu Kanāla, kas atbilst likumam par autortiesību aizsardzību ciparu laikmetā Digital Millennium Copyright Act. Neierobežojot iepriekš norādīto, Saturam, kuru Jūs publiskojat Kanālā, jāatbilst vadošajām nostādnēm par BBM Kanālu saturu BBM Channels Content Guidelines, ar kurām ir iespējams iepazīties vietnē www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Jūs nedrīkstat sūtīt lietotājiem vai Kanāliem surogātpastu, tai skaitā ziņojumu kopijas vai vairākus līdzīgus ziņojumus vai neievietojiet komentārus, kas neattiecas uz Kanāla ziņojumu, zem kura tiek ievietoti Jūsu komentāri;

3.4 Jūs piekrītat, ka mēs drīkstam piemērot Jūsu tiesību ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi noteiktiem Kanāliem vai Saturam, tai skaitā bez ierobežojuma, balstoties uz informāciju par Jūsu vecumu un atrašanās vietu, kuru saņemam no Jums, kā arī izmantot šo informāciju, lai nodrošinātu saturu, kas atbilst Jūsu profilam vai jurisdikcijai, vai kā citādi varētu Jūs interesēt;

3.5 Mēs un mūsu norīkotās personas esam tiesīgi (taču tas nav mūsu pienākums) pēc saviem brīviem ieskatiem iepriekš pārskatīt, atteikt vai izņemt jebkādu Saturu vai Komentārus jebkāda iemesla dēļ;

3.6 Šis BBM Channels Pielikums satur un papildina atsauces uz mūsu Konfidencialitātes nostādnēm, kas atrodamas vietnē www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Pretrunu gadījumā starp Konfidencialitātes nostādnēm un šo BBM Channels Pielikumu, tādā apmērā, kā pastāv šis konflikts, noteicošais ir BBM Channels Pielikums. Neierobežojot iepriekš norādītā vispārīgumu, Jūs piekrītat, ka:

(a) ja Jūs aktivējat atrašanās vietas noteikšanas funkciju saistībā ar pakalpojumu BBM Channels, Jūsu ierīces atrašanās vieta tiks periodiski noteikta (ar periodiskuma biežumu ik pēc piecpadsmit minūtēm, tai skaitā dažos gadījumos pat tad, ja Jūsu ierīcē BBM nav atvērts) un saglabāta Jūsu ierīcē, izmantojot GPS (ja piemērojama), bezvadu torni, kā arī Wi-Fi/WLAN "karstā punkta" informāciju. Dažos gadījumos, kad Jūsu ierīce dienas gaitā maina savu atrašanās vietu, šī informācija tiks nosūtīta uz BlackBerry serveriem, lai mēs varētu saistīt informāciju ar Jūsu BBM vai BlackBerry ID profilu, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošāku popularizēšanas vai Kanālu saturu, tai skaitā lokalizētiem vai laikjutīgiem Piedāvājumiem, kuros tiek izmantota ģeogrāfiskā norobežojuma funkcija, kas balstās uz Jūsu ierīces pašreizējo atrašanās vietu. Lūdzu, pārlūkojiet BBM izvēlnes iestatījumus, lai noskaidrotu, kā šo atrašanās vietas noteikšanas funkciju ir iespējams atslēgt.

(b) Mums ir tiesības izmantot ievākto informāciju par to, kā Jūs izmantojat BBM Channels pakalpojumu, tai skaitā par Jūsu abonētajiem Kanāliem un aktivitātēm, ar Jūsu BBM profilu un BlackBerry ID saistīto informāciju, kā arī Jūsu atrašanās vietu, lai izprastu un iepriekš paredzētu Jūsu preferences un intereses, lai izstrādātu, informētu vai sniegtu Jums Kanālus, saturu vai pakalpojumus, kas varētu Jūs interesēt no mums vai citiem avotiem, tādiem kā Kanālu īpašnieki. Mēs esam arī tiesīgi kombinēt šos datus ar informāciju saistībā ar to, kā Jūs izmantojat citus BlackBerry risinājuma produktus un pakalpojumus (piemēram, informāciju, kas ievākta ar BlackBerry World starpniecību un saistībā ar pārlūkošanas aktivitātēm vai meklēšanu), lai individualizētu Jūsu pieredzi, ieteiktu Jums citus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai sniegtu Jums atbilstošāku popularizējošo saturu BBM, balstoties uz Jūsu profilu. Tā ietvarā Jums var tikt nosūtīti abonēšanas ielūgumi, ziņojumi un paziņojumi BBM ietvarā no Kanāla īpašniekiem, kuri lūdz mūs nosūtīt ziņojumus BBM Kanālu lietotājiem vai mērķauditorijas segmentiem, kas atbilst Jūsu demogrāfiskajam profilam un interesēm. Tomēr mēs nesniegsim Kanāla īpašniekiem personiski identificējamu informāciju, ja vien Jūs nebūsiet devis/-usi mums atļauju šādi rīkoties (piemēram, atbilstoši šī Pielikuma nodaļai 2.1(b), ja Jūs piesakāties Kanāla abonēšanai). Lūdzu, pārlūkojiet BBM izvēlnes iestatījumus, lai noskaidrotu, kādi rīki ir Jūsu rīcībā, lai bloķētu nevēlamu ielūgumu vai ziņojumu no konkrēta Kanāla saņemšanu nākotnē, kā arī, lai atteiktos no Kanāla abonēšanas.