"BBM" KANALAMS SKIRTAS PRIEDAS

Sveiki atvykę į "BBM" kanalus – "BBM" socialinio žiniatinklio priemonę, kuri išplečia Jūsų tinklą už šeimos bei draugų rato ir suteikia galimybę susisiekti su Jus dominančiais žmonėmis, bendruomenėmis ir prekių ženklais. Jeigu naudojatės "BBM" per "BlackBerry" platformą, "BBM" ir "BBM" kanalai yra Jūsų "BlackBerry Solution" dalis, kaip apibrėžta "BlackBerry Solution" licencijos sutarties (BBSLS), reglamentuojančios Jūsų naudojimąsi "BlackBerry Solution" programine įranga ir paslaugomis, nuostatomis ir sąlygomis, kurių jau laikotės. Jeigu naudojatės "BBM" ne per "BlackBerry" platformą, "BBM" ir "BBM" kanalai yra Jūsų "BBM Solution" dalis, kaip apibrėžta "BBM" paslaugų nuostatų ("BBM" PN), reglamentuojančių Jūsų naudojimąsi "BBM Solution", nuostatomis ir sąlygomis, kurių jau laikotės. Tik šios priedo tikslais terminas "BBM" sutartis" reiškia BBSLS arba "BBM" PN, kurios reglamentuoja Jūsų naudojimąsi atitinkamai "BlackBerry Solution" arba "BBM Solution". Jeigu registruojatės naudoti "BBM" kanalus per "BBM" kanalų žiniatinklio portalą, terminas "BBM" sutartis" reiškia "BBM" PN. Jeigu neturite Jūsų jurisdikcijai taikomos "BBM" sutarties kopijos, ją galima rasti adresu www.blackberry.com/legal.

"BBM" sutartis taikoma "BBM" kanalams tuo aspektu, kad jie yra atitinkamai Jūsų "BlackBerry Solution" arba "BBM Solution" dalis, o šiame priede nustatytos papildomos nuostatos ir sąlygos, kurios taikomos Jūsų naudojimuisi "BBM" kanalų paslauga. "BBM" sutartis, papildyta ir pakeista šiuo priedu, vadinama "BBM" kanalų nuostatomis". Iškilus prieštaravimų tarp "BBM" sutarties ir šio "BBM" kanalų priedo, pirmenybę turi šis priedas (tačiau neviršijant prieštaravimo srities ribų).

"BBM" KANALŲ NUOSTATOS TAMPA SAISTANČIA SUTARTIMI TARP JŪSŲ: JŪSŲ ASMENIŠKAI, JEIGU SUTINKATE SU JA SAVO NUOŽIŪRA, ARBA, JEIGU ESATE ĮGALIOTAS NAUDOTIS "BBM" KANALAIS SAVO ĮMONĖS AR KITO JURIDINIO ASMENS VARDU, TARP JURIDINIO ASMENS, KURIO VARDU JŪS VEIKIATE (ABIEM ATVEJAIS – "JŪS", ATITINKAMAI SUPRANTANT NUORODAS Į "JUS" ARBA KREIPINĮ KITAIS LINKSNIAIS), IR "BLACKBERRY" JURIDINIO ASMENS, SU KURIUO SUDARĖTE "BBM" SUTARTĮ ("MUS" arba "MES"), KAI SUTINKATE SU ŠIUO "BBM" KANALŲ PRIEDU ŽEMIAU PASPAUSDAMI "SUTINKU". JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS "BBM" KANALŲ NUOSTATOMIS, JUMS NELEIDŽIAMA NAUDOTIS "BBM" KANALŲ PASLAUGA. Šiame "BBM" kanalų priede visos didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šiame "BBM" kanalų priede, turi "BBM" sutartyje nurodytas reikšmes.

1. "BBM" KANALO SUKŪRIMAS.

1.1 Pagal "BBM" kanalų nuostatas, galite naudotis "BBM" kanalais, kad sukurtumėte ir administruotumėte unikalų "BBM" kanalą (Kanalas), skirtą prekės ženklui, organizacijai, įvykiui ar asmeniui, kuriam atstovaujate pagal įgaliojimą. SUKURDAMI "BBM" KANALĄ PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE MUMS, KAD TURITE ĮGALIOJIMĄ SUKURTI IR ADMINISTRUOTI KANALĄ TOKIO PREKĖS ŽENKLO, ORGANIZACIJOS, ĮVYKIO AR ASMENS VARDU.

1.2 Jūs taip pat galite sukurti Kanalą, kad išreikštumėte paramą prekės ženklui, organizacijai, įvykiui ar asmeniui arba susidomėjimą jais, jei tai darote tik taip, kad: (i) neduodama suprasti, kad Jūsų Kanalas yra tokio prekės ženklo, organizacijos, įvykio ar asmens sukurtas Kanalas, (ii) neduodama suprasti, kad Jūsų Kanalas yra tokio prekės ženklo, organizacijos, įvykio ar asmens patvirtintas ar įgaliotas Kanalas, jeigu Jūsų Kanalas neturi tokio patvirtinimo ar įgaliojimo, (iii) neketinama kitaip klaidinti, supainioti ar apgauti kitų ir (iv) nėra pažeidžiamos jokios tokio prekės ženklo, organizacijos, įvykio ar asmens teisės, įskaitant prekės ženklo, autoriaus ar viešumo teises.

1.3 Jūsų vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, Jūsų Kanalo pavadinimas ir bet kuri kita profilio informacija arba aprašas, kurį pateikiate registruodami Kanalą, ar kitaip įtraukiate į Jūsų Kanalą, turi būti teisinga, neklaidinanti ir tiksliai atitikti savo temą. Jūsų Kanalo pavadinimas turi būti savitas ir negali būti bendro pobūdžio (pvz., maisto, automobilių).

1.4 Jums draudžiama kurti Kanalą trikdomaisiais arba piktnaudžiavimo tikslais. Neapribojant ankstesnių nuostatų, Jums draudžiama kurti vieną ar kelis Kanalus siekiant neleisti kitiems naudotis tokiais Kanalais, prekiauti Kanalais arba jų pavadinimais ar kitaip užsiimti Kanalų "užiminėjimu". Mes pasiliekame teisę pašalinti arba sustabdyti Kanalus, kurie pažeidžia "BBM" kanalų nuostatas, bet kokias taisykles, kurias Mes skelbiame dėl naudojimosi "BBM" kanalais ar bet kokiais neaktyviais kanalais. Mes taip pat pasiliekame teisę perduoti neleistinus Kanalus, Kanalų pavadinimus, Kanalų ID ir (arba) administravimo teises prekės ženklui, organizacijai, įvykiui ar asmeniui, kuriuos Mes pagrįstai laikome turinčiais teisę į Kanalo pavadinimą arba sukurti ar administruoti tokiam prekės ženklui, organizacijai, įvykiui ar asmeniui skirtą Kanalą.

1.5 Patvirtinus Jūsų Kanalo registraciją, galite skelbti ir teikti Turinį (apibrėžtą "BBM" sutartyje), skirtą prekės ženklui, organizacijai, įvykiui ar asmeniui, kuriam skirtas Kanalas. Turinio skelbimas ir pateikimas Kanale neperduoda Turinio nuosavybės Mums, tačiau tai darydami Jūs suteikiate Mums ir mūsų filialams licenciją tokiam Turiniui, kaip nustatyta "BBM" sutartyje, kad Mes ir mūsų filialai galėtų pateikti Turinį teikiant "BBM" kanalų paslaugą. Jūs taip pat suteikiate Mums ir mūsų filialams neišskirtinę, nemokamą pasaulinę licenciją, kol egzistuoja atitinkamas Kanalas, atkurti ir viešai vykdyti bei pateikti Jūsų Turinį, įskaitant, be apribojimų, Kanalo pavadinimą, momentines rodinio kopijas, logotipus, piktogramas ir prekės ženklus (Ženklai) visoje žiniasklaidoje, žinomoje dabar ar vėliau sukurtoje, reklamuojant "BBM" kanalus, gavus išankstinį Jūsų sutikimą, o tokio sutikimo negalima nepagrįstai nesuteikti ar vilkinti. Mes pripažįstame ir sutinkame, kad neturime teisės į Jūsų Ženklus ar interesų dėl jų (išskyrus teisę naudoti juos pagal "BBM" kanalų nuostatų sąlygas) ir taip pat sutinkame, kad bet kokios Jūsų teisės ar interesai, susiję su šiais Ženklais, lieka Jums. Neapribojant ankstesnių nuostatų ir siejant su Jūsų Ženklų naudojimu "BBM" kanalams reklamuoti, Mes: i) nekeisime Ženklų ar jų dalies, išskyrus pagal Jūsų aiškiai iš anksto suteiktą leidimą ir laikantis pirmiau nustatytos tvarkos, (ii) nesiesime Ženklų ar jų dalies su jokiais kitais ženklais ir nekursime jokių jungtinių ženklų ir (iii) nedarysime nieko, kas pakenktų Jūsų teisėms į Ženklus.

1.6 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kuris "BBM" kanalų vartotojas galėtų atrasti Jūsų Kanalą (nebent Kanalų sąrankoje pasirinktumėte padaryti Jūsų Kanalą privatų), o Jūsų Kanalo turinys bus viešas ir matomas visiems, kurie prisiregistruos prie Jūsų Kanalo (Abonentai) arba kurie kitaip gali matyti Jūsų Kanalą ir jo turinį.

1.7 Nors Mes suteikiame Jums galimybę sukurti Kanalą, tik Jūs atsakote už Jūsų Kanalo administravimą ir naudojimą, įskaitant Jūsų Turinį ir santykius su Abonentais.

1.8 Jeigu įsigyjate arba teikiate pasiūlymus ar prekiaujate per tarpininkus (Pasiūlymas) su Abonentais per Jūsų Kanalą, įskaitant ir nuorodą arba URL į atskirą svetainę, kurioje pateikiama Pasiūlymo informacija, niekaip neapribojant "BBM" kanalų nuostatų, taikomos šios nuostatos:

a) Galite siūlyti tik produktus ar paslaugas, kurių pardavėjas, įgaliotas perpardavėjas ar gamintojas esate Jūs;
(b) Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų Pasiūlymas atitiktų visus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus bei taisykles;
(c) Jūs turite aiškiai nustatyti Jūsų Pasiūlymui taikomas nuostatas ir sąlygas, įskaitant visus apribojimus ir galiojimo datas;
(d) Jūs negalite nurodyti ar duoti suprasti, kad Mes kokiu nors būdu esame susiję su Jūsų Pasiūlymu; šios nuostatos pažeidimu nelaikomas vartotojo nukreipimas į Mūsų ar Mūsų vardu tvarkoma svetainę ar paslaugą, pvz., "BlackBerry World";
(e) Tik Jūs atsakote už Pasiūlymo vykdymą ir, Mūsų prašomi, sutinkate ginti Mus nuo bet kokių su Jūsų Pasiūlymu susijusių ieškinių ar teismo procesų ir apsaugoti mus nuo bet kokių nuostolių, atsakomybės ir išlaidų (įskaitant bet kokius pagrįstus teisinius mokesčius), kuriuos galėtume patirti dėl Jūsų Pasiūlymo, ir
(f) Mes neatsakome už jokį netinkamą išpirkimą, klastojimą ar kitas problemas, kylančias dėl Jūsų Pasiūlymo.

1.9 Jeigu Jūs gaunate prieigą ar tiesiogiai renkate atpažįstamą asmeninę informaciją apie Jūsų Abonentus, turite laikytis visų taikomų privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant, be apribojimų, viešą Jūsų privatumo taisyklių pateikimą Abonentams, aiškiai nurodant Abonentams, kurią informaciją Jūs renkate ir koks (-ie) tokio rinkimo tikslas (-ai), bei gaunant visus leidimus, reikalaujamus taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. PRISIREGISTRAVIMAS KANALE IR KOMENTARŲ SKELBIMAS.

2.1 Tapdami Kanalo Abonentu Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

(a) Kanalo savininkas gali siųsti Jūsų Turinį, Pasiūlymus, informaciją apie akcijas ar kitus pranešimus "BBM" viduje. Prašome patikrinti taikomas Kanalo nuostatas ir parinktis dėl galimybės valdyti tokių pranešimų gavimą iš Kanalo savininko, ir kaip išsiregistruoti iš Kanalo, jei nebenorite gauti šių pranešimų;
(b) tam tikra informacija apie Jus, pvz., Jūsų skelbiamas vardas ir atvaizdas bus prieinami Kanalo savininkui, o bet kokiai Kanalo savininkui teikiamai asmeninei informacijai bus taikomos atitinkamos Kanalo savininko privatumo taisyklės;
(c) Kanalo administratoriui nustačius, Jūs galite skelbti komentarus ir nurodyti savo patvirtinimą skelbimui ar komentarui Kanale (Komentarai) ir (arba) kalbėtis su Kanalo administratoriumi. Jūsų Komentarai ir pokalbiai turi apsiriboti Kanalo tema ir atitikti "BlackBerry" interneto bendruomenės standartus, kuriuos galima pamatyti adresu www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Jūsų Komentarai ir bet kokie Jūsų "BBM" kanalų paslaugos pasirinkimai, rodantys Jūsų patvirtinimą skelbimui ar komentarui, bus viešai rodomi ir matomi kitiems Kanalo Abonentams, taip pat kitiems, kurie gali kitaip matyti Kanalą ir jo turinį (pvz., Kanalo administratoriams), kiti Abonentai jais gali pasidalyti su "BBM" adresatais ir juos gali pašalinti Kanalo administratorius. Dėl šios priežasties Mes griežtai rekomenduojame, kad savo Komentaruose ir pokalbiuose su Kanalo savininkais nepateiktumėte jokios atpažįstamos asmeninės informacijos ir
(e) Jūsų rodomas "BBM" vardas ir atvaizdas būtų rodomi šalia visų Jūsų Kanale skelbiamų ar pateikiamų Komentarų. Be to, Kanalai, prie kurių prisiregistravote, bus matomi tiems, kurie galės matyti Jūsų "BBM" profilį, įskaitant Jūsų "BBM" adresatus ir tuos, kuriuos pakvietėte būti "BBM" adresatais. Mes taip pat galime pateikti rekomendacijas dėl Kanalų, kurios gali Jus sudominti, remiantis Kanalais, prie kurių prisiregistravote Jūs arba Jūsų "BBM" adresatai, ir kita su Jūsų "BBM" profiliu ir "BlackBerry ID" susijusia informacija, ir Jūsų "BBM" adresatams siunčiamuose kvietimuose prisiregistruoti prie Kanalo galime nurodyti, kad prisiregistravote prie to Kanalo. Jeigu nenorite, kad Kanalas būtų nurodytas Jūsų "BBM" profilyje, galite išsiregistruoti iš to Kanalo.

3. PAPILDOMOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS. Papildomai prie "BBM" sutarties, kurios šalis Jūs jau esate, ir nieko joje neapribojant, Jūs sutinkate, kad:

3.1 Jūs visiškai atsakote už Kanale skelbiamą ar jame pateikiamą Turinį ir Komentarus. Mes nekontroliuojame Turinio ar Komentarų ir negarantuojame tokio Turinio ar Komentarų tikslumo, vientisumo ar kokybės ir už juos neatsakome. Jūs naudojatės ar remiatės bet kokiu Turiniu ar Komentarais savo rizika;

3.2 Jūs atsakote už visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų (ir pramonės gairių, jei taikoma) laikymąsi naudojantis "BBM" kanalais, įskaitant Turinio ar Komentarų skelbimą ir pateikimą Kanale ir, jei taikoma, Jūs atsakote už tai, kad taikytumėte reikalavimus pažeidžiančio turinio pašalinimo iš Jūsų Kanalo taisykles, kurios atitiktų Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių aktą (angl. Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Neapribojant ankstesnių nuostatų, Jūsų Kanale skelbiamas Turinys turi atitikti "BBM" kanalų turinio gaires, kurias galima rasti adresu www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Jums draudžiama naudoti brukalus vartotojams arba Kanaluose, taip pat skelbti pasikartojančius skelbimus arba kelis panašius skelbimus, Komentarus, kurie nesusiję su Kanalo skelbimu, kurio temoje Jūsų Komentarai atsiranda;

3.4 Jūs sutinkate, kad Mes galime nustatyti apribojimus dėl Jūsų galimybių prieiti prie tam tikrų Kanalų ar Turinio, įskaitant, be apribojimų, su Jūsų amžiumi ir vieta susijusius apribojimus, gaudami šia informaciją iš Jūsų ir naudodami ją teikti turinį, kuris atitinka Jūsų profilį arba jurisdikciją ar kitaip galėtų Jus dominti;

3.5 Mes ir mūsų nurodyti asmenys turime teisę (bet ne pareigą) savo nuožiūra iš anksto peržiūrėti, atmesti ar pašalinti bet kokį Turinį ar Komentarus dėl bet kokios priežasties;

3.6 Į šį "BBM" kanalų priedą nuorodomis ir papildymais įtrauktos mūsų Privatumo taisyklės, kurias galima rasti adresu www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Iškilus prieštaravimų tarp Privatumo taisyklių ir šio "BBM" kanalų priedo, pirmenybę turi šis priedas (tačiau neviršijant prieštaravimo srities ribų). Neapribojant bendrų ankstesnių nuostatų, Jūs sutinkate, kad:

(a) jeigu Jūs įjungsite "BBM" kanalų vietos nustatymo funkciją, Jūsų įrenginio vietos informacija bus periodiškai (kas penkiolika minučių; kai kuriais atvejais net jei "BBM" Jūsų įrenginyje neatidarytas) nuskaitoma ir išsaugoma Jūsų įrenginyje, naudojantis GPS (jei turima), belaidžio ryšio bokšto ir Wi-Fi/WLAN viešosios interneto prieigos taško informacija. Kai kuriais atvejais, kai per dieną Jūsų įrenginio vieta keičiasi, tokia informacija bus siunčiama į "BlackBerry" serverius, kad Mes galėtume susieti tą informaciją su Jūsų "BBM" arba "BlackBerry" ID profiliu ir teikti Jums tinkamesnį reklaminį arba Kanalų turinį, įskaitant pagal vietą pritaikytus arba pagal laiką aktualius Pasiūlymus, kuriems naudojama geografinio apribojimo (angl. geo-fencing) funkcija, remiantis Jūsų įrenginio esama vieta. Prašome patikrinti "BBM" meniu nuostatas dėl galimybės išjungti tokią vietos nustatymo funkciją.

(b) Mes galime naudoti apie Jūsų naudojimąsi "BBM" kanalais surinktą informaciją, įskaitant Jūsų Kanalų registracijas ir veiklą, su Jūsų "BBM" profiliu ir "BlackBerry" ID susijusią informaciją ir Jūsų vietos informaciją, kad suprastume ir numatytume Jūsų pomėgius bei interesus ir kurtume, praneštume arba teiktume Jums Kanalus, turinį ar paslaugas, kurie Jus galėtų dominti, iš Mūsų ar kitų šaltinių, pvz., Kanalų savininkų. Mes taip pat galime jungti tokius duomenis su informacija apie tai, kaip naudojatės "BlackBerry Solution" produktais ir paslaugomis (pvz., informacija, surinkta iš "BlackBerry World" ir naršymo ar paieškų veiklos), kad pritaikytume pagal Jūsų poreikius, siūlytume Jums kitus produktus bei paslaugas ir teiktume per "BBM" Jums tinkamesnį reklaminį turinį, remdamiesi Jūsų profiliu. Tai gali būti ir kvietimų Jums prisiregistruoti, pranešimų ir skelbimų per "BBM" siuntimas Kanalų savininkų vardu, jiems prašant Mūsų išsiųsti pranešimus "BBM" kanalų vartotojams arba tikslinės auditorijos segmentams, kurie atitinka Jūsų demografinį profilį ir interesus. Tačiau mes neteikiame Kanalų savininkams atpažįstamos asmeninės informacijos, nebent Jūs Mums tai leidžiate (pvz., pagal šio priedo 2.1(b) poskyrio b punktą, jei prisiregistruojate prie kanalo). Prašome patikrinti "BBM" meniu nuostatas dėl galimybės užblokuoti neprašytų kvietimų ar pranešimų gavimą iš konkretaus kanalo ir kaip išsiregistruoti iš kanalo.