BBM CHANNELS ANEKS

Dobrodošli na BBM Channels, društveno umrežavanje unutar BBM koje proširuje Vašu povezanost izvan Vaše porodice i kruga prijatelja i omogućava Vam povezivanje s ljudima, zajednicama i brendovima koji Vas zanimaju. Ako koristite BBM na BlackBerry platformi, BBM i BBM Channels su dio Vašeg BlackBerry Solution, kako je to definisano i podliježe odredbama i uslovima Sporazuma o licenci za BlackBerry Solution ("BBSLA") koji uređuje Vašu upotrebu softvera i usluga koje čine Vaš BlackBerry Solution i čija ste Vi već strana. Ako koristite BBM na platformi koja nije BlackBerry, BBM i BBM Channels su dio Vašeg BBM Solution, kako je to definisano i podliježe odredbama i uslovima BBM Odredaba o pružanju usluga ("BBM ToS") koje uređuju Vašu upotrebu BBM Solution i čija ste Vi već strana. Samo za potrebe ovog Aneksa, pojam "BBM Sporazum" se odnosi na BBSLA ili BBM ToS odredbe, koje uređuju Vašu upotrebu Vašeg BlackBerry Solution ili BBM Solution, zavisno od toga što se primjenjuje. Ako ste za korišćenje BBM Channels registrovani preko BBM Channels web portala, pojam "BBM Sporazum" se odnosi na BBM ToS. Ako ne raspolažete verzijom BBM Sporazuma koja se primjenjuje za Vašu jurisdikciju, možete je pronaći na www.blackberry.com/legal.

Dok se BBM Sporazum primjenjuje na BBM Channels tako što čini dio Vašeg BlackBerry Solution ili BBM Solution, zavisno od toga što se primjenjuje, ovaj Aneks utvrđuje dodatne odredbe i uslove koji se primjenjuju na Vašu upotrebu BBM Channels usluge. BBM Sporazum, kako je dopunjen i izmijenjen ovim Aneksom se u daljem tekstu naziva "BBM Channels Odredbe". U slučaju da postoji sukob među odredbama BBM Sporazuma i ovog BBM Channels Aneksa, u mjeri u kojoj postoji sukob prevladaće odredbe BBM Channels Aneksa.

BBM CHANNELS ODREDBE POSTAJU OBAVEZUJUĆI SPORAZUM IZMEĐU VAS: POJEDINAČNO, AKO PRISTAJETE NA NJEGA U SVOJE VLASTITO IME, ILI AKO STE OVLAŠĆENI DA KORISTITE BBM CHANNELS U IME SVOJE KOMPANIJE ILI DRUGOG SUBJEKTA, IZMEĐU SUBJEKTA U ČIJU KORIST DJELUJETE (U SVAKOM SLUČAJU, "VI",S REFERENCOM NA "VI" ILI "VAŠ" ŠTO SE SHODNO TUMAČI) I BLACKBERRY PRAVNOG SUBJEKTA S KOJIM ZAKLJUČUJETE BBM SPORAZUM ("NAS" ili "MI") KADA PRIHVATITE OVAJ ANEKS ZA BBM CHANNELS KLIKOM NA DUGME 'SLAŽEM SE' U NASTAVKU. AKO NIJESTE SPREMNI DA PRIHVATITE BBM CHANNELS ODREDBE, NIJE VAM DOZVOLJENO DA KORISTITE BBM CHANNELS USLUGU. Svi pojmovi u ovom Aneksu za BBM Channels pisani velikim slovima koji nijesu definisani u ovom Aneksu za BBM Channels imaju značenja utvrđena u BBM Sporazumu.

1. STVARANJE BBM CHANNEL-A.

1.1 U skladu s BBM Channels Odredbama, Vi možete koristiti BBM Channels za kreiranje i upravljanje jedinstvenim BBM Channel-om ("Channel") koji predstavlja brend, organizaciju, događaj ili pojedinca čiji ste Vi ovlašćeni zastupnik. STVARANJEM BBM CHANNEL-A, VI IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE NAM DA STE VI OVLAŠĆENI ZA KREIRANJE I UPRAVLJANJE CHANNEL-OM U IME TAKVOG BRENDA, ORGANIZACIJE, DOGAĐAJA ILI POJEDINCA.

1.2 Takođe možete kreirati Channel kako biste izrazili podršku ili zainteresovanost za neki brend, organizaciju, događaj ili pojedinca, pod uslovom da to radite samo na način koji: (i) ne ukazuje na to da je Vaš Channel kreiran od strane tog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca; (ii) ne sugeriše da je Vaš Channel odobren ili ovlašćen od strane takvog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca, ukoliko Vaš Channel nema takvo odobrenje ili ovlašćenje; (iii) nema za svrhu da na drugi način dovede u zabludu, zbuni ili prevari druge, i (iv) na neki drugi način ne uzurpira niti krši prava takvog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca, uključujući i robnu marku, autorska prava ili publicitet.

1.3 Vaše ime i kontakt podaci, ime Vašeg Channel-a i bilo koji drugi podaci iz profila ili opis koji ste dali prilikom registracije za Channel, ili na drugi način uključili u Vaš Channel, moraju biti istiniti, ne smiju zavaravati i moraju tačno odražavati predmet na koji se odnose. Naziv Vašeg Channel-a mora biti osoben i ne može biti opšti (npr. hrana, automobili).

1.4 Ne možete kreirati ili koristiti Channels-e za razorne ili uvredljive svrhe. Bez ograničavanja prethodno navedenog, ne možete kreirati jedan ili više Channels-a u svrhu sprječavanja drugih da koriste takve Channels-e, prodaje Channels-a ili njihovih naziva, ili se na drugi način upustiti u 'okupiranje' Channel-a. Mi zadržavamo pravo uklanjanja ili obustavljanja Channels-a koji krše BBM Channels Odredbe, bilo koja pravila koja objavljujemo u vezi sa korišćenjem BBM Channels-a ili bilo kojih Channels-a koji su neaktivni. Takođe zadržavamo pravo na prijenos neovlašćenih Channela, naziva Channel-a, IDs Channel-a, i/ili mogućnosti upravljanja na brend, organizaciju, događaj ili pojedinca, ili njihovog ovlašćenog zastupnika za kojeg opravdano smatramo da ima pravo na naziv Channel-a ili na kreiranje ili upravljanje Channel-om za takav brend, organizaciju, događaj ili pojedinca.

1.5 Kada se jednom Vaša registracija za Channel prihvati, možete objavljivati i prikazivati Sadržaj (kao što je definisano u BBM Sporazumu) koji je relevantan za brend, organizaciju, događaj ili pojedinca predstavljene na Channel-u. Objavljivanjem i prikazivanjem Sadržaja na Channel-u ne prenosi se bilo koje vlasništvo nad Sadržajem na nas, ali na taj način dajete nama i našim podružnicama dozvolu za takav Sadržaj, kako je navedeno u BBM Sporazumu, tako da Mi i naše podružnice možemo Sadržaj učiniti dostupnim kao dio BBM Channels usluge. Takođe odobravate nama i našim podružnicama ne-ekskluzivnu, bez naknade, svjetsku licencu, tako dugo dok primjenljivi Channel postoji, za reprodukciju i javno izvođenje i prikazivanje Vašeg sadržaja, uključujući bez ograničenja naziv Channel-a, snimke ekrana, logotipe, ikone i robne marke ("Oznake") u svim medijima bilo da su oni sada poznati ili kasnije razvijeni, u vezi s promovisanjem BBM Channels-a, pod uslovom da ste Vi dali prethodnu saglasnost, koja neće neopravdano biti odbijena ili odgođena. Mi prihvatamo i slažemo se da nemamo pravo, vlasništvo ili interes u ili na Vašim Oznakama (osim prava na njihovo korišćenje u skladu s odredbama i uslovima iz BBM Channels Odredaba), a dodatno se slažemo da će bilo koje pravo, vlasništvo ili korist koje imate u takvim Oznakama ostati Vaši. Bez ograničavanja gore navedenog, u vezi s korišćenjem Vaših Oznaka za promovisanje BBM Channels-a Mi nećemo: (i) mijenjati Oznake ili bilo koju od njih, osim ako Vi to niste izričito odobrili unaprijed i u skladu s gore navedenim procesom; (ii) kombinovati Oznake ili bilo koju od njih, s bilo kojim drugim oznakama ili stvarati mješovite oznake; ili (iii) učiniti bilo što što bi ugrozilo Vaša prava u i na Oznakama.

1.6 Vi prihvatate i saglasni ste da će Vaš Channel moći da bude otkriven od strane bilo kojeg korisnika BBM Channels-a (osim ako se tokom postavljanja odlučite da Vaš Channel učinite privatnim), te da će sadržaj Vašeg Channel-a će biti javni i da će ga moći vidjeti svi koji su pretplatnici Vašeg Channel-a ("Pretplatnici") ili koji na drugi način mogu vidjeti vaš Channel i njegov sadržaj.

1.7 Mi smo Vam pružili mogućnost da kreirate Channel, a isključivo Vi ste odgovorni za upravljanje i korišćenje Vašeg Channel-a, uključujući Vaš Sadržaj i interakcije s Pretplatnicima.

1.8 Ako ste pripremili ili napravili ponude ili pozive ("Ponuda") dostupne za Pretplatnike putem Vašeg Channel-a, uključujući linkove ili URL ka zasebnoj web lokaciji koja sadrži pojedinosti Ponude, bez ograničenja ičega u BBM Channels Odredbama, primjenjuje se sljedeće:

(a) Vi možete ponuditi samo proizvode ili usluge za koje ste Vi prodavac, ovlašćeni distributer ili proizvođač;
(b) Morate osigurati da vaša Ponuda bude u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i pravilima;
(c) Morate jasno utvrditi odredbe i uslove za regulisanje Vaše Ponude, uključujući ograničenja i rokove važenja;
(d) Ne možete tvrditi niti nagovještavati da smo Mi na bilo koji način povezani s Vašom Ponudom; pod pretpostavkom da usmjeravanje korisnika na stranicu ili uslugu kojom upravljamo Mi ili neko u Naše ime, kao što je BlackBerry World, neće biti kršenje ove odredbe;
(e) Vi ste isključivo odgovorni za ispunjavanje Ponude i slažete se, ako Mi to zatražimo, da nas štitite od bilo kakvih potraživanja ili postupaka vezanih za Vašu Ponudu, te da ćete Nam nadoknaditi bilo kakve gubitke, obaveze i troškove (uključujući opravdane advokatske naknade) koje smo podnijeli ili su nastali prema nama u vezi sa Vašom Ponudom; i
(f) Mi nijesmo odgovorni za bilo kakvu nepravilnu isplatu, prevaru ili druge probleme koji proizlaze iz Vaše Ponude.

1.9 Ako Vam je dat pristup ili Vi direktno prikupljate lične podatke Vaših Pretplatnika, morate postupati u skladu s važećim zakonima o zaštiti privatnosti i zaštiti podataka, uključujući bez ograničenja činjenje Vaših pravila o zaštiti privatnosti javno dostupnim Pretplatnicima, jasno obavještavajući Pretplatnike koje podatke prikupljate i u koju(e) svrhu(e) i pribavljajući sve potrebne saglasnosti koje se traže prema važećim zakonima i propisima.

2. PRETPLATA I OBJAVLJIVANJE KOMENTARA NA CHANNEL-U.

2.1 Postavši Pretplatnik na Channel-u, Vi potvrđujete i saglasni ste da:

(a) vlasnik Channel-a može u okviru BBM slati Vaš Sadržaj, Ponude, informacije o promocijama ili druga obavještenja. Za dostupne kontrole u vezi sa prijemom takvih obavještenja od vlasnika Channel-a, te za informacije o tome kako se odjaviti sa Channel-a ako više ne želite da primate ova obavještenja molimo da pregledate važeće postavke i opcije za Channel;
(b) određene informacije o Vama, kao što su Vaše ime i slika za prikaz će biti dostupne vlasniku Channel-a i bilo kakvi lični podaci koji se dostavljaju vlasniku Channel-a podliježu važećim pravilima vlasnika Channel-a o zaštiti privatnosti;
(c) ako je administrator Channel-a omogućio, Vi možete komentarisati i davati svoje odobrenje za objavu ili komentar na Channel-u ("Komentari") i/ili razgovarati s administratorom Channel-a. Vaši Komentari i razgovori bi trebalo da budu ograničeni na temu Channel-a i morate se pridržavati Standarda BlackBerry Online zajednice, koji se mogu vidjeti na www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Vaši Komentari i svaki izbor koji napravite u okviru BBM Channels usluge kako biste dali svoje odobrenje za neku objavu ili komentar, javno će biti prikazani i vidljivi ostalim Pretplatnicima na Channel-u, kao i drugima koji na neki drugi način mogu pregledati Channel i njegov sadržaj (npr. Channel administratori), drugi Pretplatnici ih mogu dijeliti sa svojim BBM kontaktima, a administrator Channel-a ih može ukloniti. Iz tog razloga, preporučujemo da u svoje komentare ili razgovore s vlasnicima Channel-a ne stavljate nikakve lične podatke, i
(e) Vaše BBM ime i slika za prikaz će biti prikazani zajedno sa svim Komentarima koje objavljujete ili dostavljate na Channelu. Osim toga, Channels na koje ste se pretplatili moći će gledati oni koji mogu vidjeti Vaš BBM profil, uključujući i Vaše BBM Kontakte i one koje pozovete da postanu Vaši BBM kontakti. Mi takođe možemo, na osnovu Channels-a na koje ste se Vi i Vaši BBM Kontakti pretplatili i drugih informacija povezanih s Vašim BBM profilom i BlackBerry ID-om, preporučiti Channels-e koji Vas mogu interesovati i možemo naznačiti u pozivnicama za pretplatu na Channel koje su poslate Vašim BBM kontaktima da ste se Vi pretplatili na taj Channel. Pretplatu na Channel možete odjaviti ako ne želite da Channel bude naveden u Vašem BBM profilu.

3. DODATNA PRAVILA KORIŠĆENJA. Dodatno i bez ograničavanja bilo čega u BBM Sporazumu čija ste Vi već strana, slažete se kako slijedi:

3.1 Vi ste u potpunosti odgovorni za Sadržaj i Komentare koje objavite ili pošaljete na Channel. Mi ne kontrolišemo ni Sadržaj niti Komentare i ne garantujemo za njihovu tačnost, potpunost ili kvalitet i ne snosimo odgovornost za Sadržaj ili Komentare. Vi koristite ili se oslanjate na bilo koji Sadržaj ili Komentare na svoj rizik;

3.2 Vi ste odgovorni za poštovanje svih važećih zakona i propisa (i smjernica sektora, gdje je to primjenljivo) u vezi s Vašim korišćenjem BBM Channels-a, uključujući i objavljivanje i postavljanje Sadržaja ili Komentara na Channel, i,ako je to primjenljivo, Vi ste odgovorni za postojanje mjera za uklanjanje spornog sadržaja s Vašeg Channel-a, koje su u skladu s Digital Millennium Copyright Act. Bez ograničavanja gore navedenoga, Sadržaj koji Vi objavite na Channel-u mora biti u skladu sa Smjernicama za sadržaje BBM Channels-a koje se mogu naći na www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Ne možete slati neželjenu poštu korisnicima ili Channels-ima, uključujući i postavljanje dupliciranih objava ili više sličnih objava ili slanje Komentara koji nisu relevantni za mjesto na Channelu na kojem se Vaši Komentari pojavljuju;

3.4 Slažete se da Mi možemo uvesti ograničenja na Vaše pravo na pristup određenim Channels-ima ili Sadržaju, uključujući bez ograničenja na osnovu Vaše dobi i lokacije koje prikupljamo od Vas, i koristiti te podatke kako bismo pružili sadržaj koji odgovara Vašem profilu ili jurisdikciji ili na drugi način može biti interesantan za Vas;

3.5 Mi i lica koja mi imenujemo imamo pravo (ali ne i obavezu) da po našem i njihovom nahođenju prethodno pregledamo, odbijemo ili uklonimo bilo koji Sadržaj ili Komentare iz bilo kojeg razloga;

3.6 Ovaj BBM Channels Aneks se poziva i nadovezuje na naš Pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se može naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. U slučaju da postoji sukob između odredaba Pravilnika o zaštiti privatnosti i BBM Channels Aneksa, u mjeri u kojoj postoji sukob prevladaće odredbe BBM Channels Aneksa. Bez ograničenja opšosti gore navedenog, Vi se slažete da:

(a) ako omogućite funkcionalnost lokacije za BBM Channels, povremeno će se prikupljati podaci o lokaciji Vašeg uređaja (svakih petnaest minuta, u nekim slučajevima, čak i ako BBM nije otvoren na Vašem uređaju) i upisati na Vašem uređaju, koristeći podatke s GPS-a (gdje je dostupno), uređaja za bežičnu vezu i Wi-Fi/WLAN pristupne tačke. U nekim slučajevima, kako Vaš uređaj mijenja lokacije tokom dana, ti podaci će biti slati na BlackBerry servere, tako da podatke možemo povezati sa Vašim BBM ili BlackBerry ID profilom, kako bismo Vam pružili više relevantnih promotivnih ili Channels sadržaja, uključujući i lokalizovane ili vremenski osjetljive Ponude koje koriste funkciju geo-lokacijskog označavanja koja se bazira na trenutnoj lokaciji Vašeg uređaja. Molimo da pregledate postavke BBM menija za dostupne kontrole kojima se može onemogućiti takva funkcija lokalizovanja.

(b) Mi možemo koristiti podatke prikupljene o Vašem korišćenju BBM Channels-a, uključujući i pretplate i aktivnosti Vašeg Channela, podatke vezane za Vaš BBM profil i BlackBerry ID, kao i Vašu lokaciju, kako bismo razumjeli i predvidjeli Vaše sklonosti i interesovanja u cilju razvoja, komuniciranja ili snabdjevanja Vas Channels-ima, sadržajem ili uslugama koje bi Vas mogle zanimati od Nas ili drugih izvora kao što su vlasnici Channel-a. Takve podatke takođe možemo kombinovati s podacima o tome kako koristite druge BlackBerry Solution proizvode i usluge (na primjer, podatke prikupljene putem BlackBerry World i aktivnostima pregledanja ili pretraživanja) kako bismo prilagodili Vaše iskustvo, uputili Vas na druge proizvode i usluge i pružili Vam više relevantnog promotivnog sadržaja u BBM, bazirano na Vašem profilu. Ovo može uključivati i slanje pozivnica za pretplatu, poruka i objava u okviru BBM u ime vlasnika Channel-a koji od Nas zatraže slanje poruka korisnicima BBM Channels-a ili ciljanim segmentima publike koji odgovaraju Vašem demografskom profilu i interesima. Međutim, vlasnicima Channel-a nećemo dati podatke koji omogućavaju utvrđivanje ličnog identiteta, osim ako nam Vi to dozvolite (na primjer, u skladu s članom 2.1(b) ovog Aneksa ako ste se pretplatili na Channel). Molimo da pregledate postavke BBM menija za raspoložive kontrole u vezi sa tim kako blokirati primanje nepoželjnih poziva ili poruka sa određenog Channel-a i kako se odjaviti iz Channel-a.