ANEKS DO BBM CHANNELS

Przedstawiamy BBM Channels — funkcję społecznościową w BBM, która rozszerza sieć Użytkownika poza krąg rodziny i przyjaciół i pozwala połączyć się z osobami, społecznościami oraz markami, którymi Użytkownik jest zainteresowany. Jeśli Użytkownik korzysta z BBM na platformie BlackBerry, to BBM oraz BBM Channels stanowią część Rozwiązania BlackBerry zdefiniowanego w warunkach Umowy licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry ("BBSLA"), która reguluje korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania i usług składających się na Rozwiązanie BlackBerry i której użytkownik jest stroną. Jeśli Użytkownik korzysta z BBM na platformie nienależącej do BlackBerry, to BBM oraz BBM Channels stanowią część Rozwiązania BBM zdefiniowanego w Warunkach usługi BBM ("WU BBM"), które regulują korzystanie przez Użytkownika z Rozwiązania BBM i których Użytkownik jest stroną. Dla celów niniejszego Aneksu termin "Umowa BBM" odnosi się do BBSLA oraz WU BBM, które regulują korzystanie przez Użytkownika odpowiednio z Rozwiązania BlackBerry lub BBM. Jeśli użytkownik rejestruje się w BBM Channels przez portal BBM Channels, to termin "Umowa BBM" odnosi się do WU BBM. Jeśli Użytkownik nie posiada kopii obowiązującej dla danej jurysdykcji Umowy BBM, może ją znaleźć na stronie www.blackberry.com/legal.

Z uwagi na fakt, iż Umowa BBM odnosi się do BBM Channels w związku z tym, że usługa ta stanowi odpowiednio część Rozwiązania BlackBerry lub BBM, w niniejszym Aneksie przedstawiono dodatkowe warunki, które odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z usługi BBM Channels. Umowa BBM, uzupełniona o niniejszy Aneks, jest zwana "Warunkami BBM Channels". W przypadku wystąpienia konfliktu między Umową BBM a niniejszym Aneksem do BBM Channels moc nadrzędnie obowiązującą ma Aneks do BBM Channels.

WARUNKI BBM CHANNELS STAJĄ SIĘ UMOWĄ WIĄŻĄCĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM: INDYWIDUALNIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAŻA NA NIE ZGODĘ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JEŚLI UŻYTKOWNIK POSIADA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z BBM CHANNELS W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU, MIĘDZY PODMIOTEM, NA KORZYŚĆ KTÓREGO DZIAŁA UŻYTKOWNIK (W KAŻDYM Z PRZYPADKÓW "UŻYTKOWNIK", Z ODNIESIENIEM DO "UŻYTKOWNIKA" LUB "UŻYTKOWNIKÓW" INTERPRETOWANE ZGODNIE Z POWYŻSZYM), A PODMIOTEM PRAWNYM BLACKBERRY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA BBM ("MY" lub "NAMI") PO WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI NINIEJSZEGO ANEKSU DO BBM CHANNELS, CZYLI KLIKNIĘCIU PRZYCISKU "WYRAŻAM ZGODĘ" ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PONIŻEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST GOTOWY, ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA WARUNKI BBM CHANNELS, NIE MA PRAWA KORZYSTAĆ Z USŁUGI BBM CHANNELS. Terminy zawarte w niniejszym Aneksie do BBM Channels i rozpoczynające się wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Aneksie do BBM Channels, mają znaczenie opisane w Umowie BBM.

1. TWORZENIE KANAŁU BBM.

1.1 Zgodnie z Warunkami BBM Channels Użytkownik może korzystać z BBM Channels w celu stworzenia unikalnego Kanału BBM ("Kanału") i zarządzania nim. Taki Kanał zawiera markę, organizację, wydarzenie lub jednostkę, których upoważnionym przedstawicielem jest Użytkownik. POPRZEZ UTWORZENIE KANAŁU BBM UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE POSIADA UPRAWNIENIA DO UTWORZENIA KANAŁU I ZARZĄDZANIA NIM W IMIENIU TAKIEJ MARKI, ORGANIZACJI, WYDARZENIA LUB JEDNOSTKI.

1.2 Użytkownik może utworzyć Kanał w celu wyrażenia zainteresowania lub wsparcia dla marki, organizacji, wydarzenia lub jednostki, pod warunkiem że zrobi to w sposób, który: (i) nie sugeruje, że Kanał został stworzony przez markę, organizację, wydarzenie lub jednostkę; (ii) nie sugeruje, że Kanał jest popierany lub autoryzowany przez markę, organizację, wydarzenie lub jednostkę, jeśli nie posiada on takiego poparcia lub autoryzacji; (iii) nie ma na celu wprowadzenia w błąd, zdezorientowania lub oszukania innych ani (iv) w żaden sposób nie narusza praw marki, organizacji, wydarzenia czy jednostki, w tym znaków towarowych, praw autorskich lub praw do wizerunku.

1.3 Imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe Użytkownika, nazwa Kanału oraz wszelkie inne informacje profilowe lub opisy, które Użytkownik przekazuje w momencie rejestracji Kanału lub które są w jakikolwiek sposób częścią Kanału, muszą być prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd, a także muszą odzwierciedlać daną tematykę. Nazwa Kanału musi być unikalna i nie powinna być zbyt ogólna (np. jedzenie, samochody).

1.4 Użytkownik nie może tworzyć Kanałów ani korzystać z nich w celach związanych z zakłócaniem spokoju oraz obrażaniem innych. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik nie może tworzyć jednego Kanału lub większej ich liczby w celach powstrzymania innych od korzystania z takich Kanałów, sprzedaży Kanałów lub ich nazw, a także w inny sposób angażować się w bezprawne przejmowanie Kanałów. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia Kanałów, które naruszają Warunki BBM Channels lub zasady publikowane przez nas i odnoszące się do korzystania z BBM Channels, oraz Kanałów nieaktywnych. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania nieautoryzowanych Kanałów, nazw i identyfikatorów Kanałów oraz uprawnień administracyjnych marce, organizacji, wydarzeniu, jednostce lub ich upoważnionemu przedstawicielowi, którego w uzasadniony sposób uznamy za posiadającego prawa do nazwy Kanału, oraz do stworzenia Kanału dla takiej marki, organizacji, wydarzenia lub jednostki i zarządzania nim.

1.5 Po zaakceptowaniu rejestracji Kanału Użytkownik może zamieszczać i udostępniać Treści (zdefiniowane w Umowie BBM) odpowiednie dla marki, organizacji, wydarzenia lub jednostki określonej na Kanale. Zamieszczanie oraz wyświetlanie Treści na Kanale nie oznacza przekazania nam praw własności do nich, ale jest to jednoznaczne z przyznaniem nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym licencji na takie Treści, jak określono w Umowie BBM, abyśmy mogli udostępniać je jako część usługi BBM Channels. Użytkownik przyznaje również nam i naszym podmiotom stowarzyszonym niewyłączną, bezpłatną, ważną na całym świecie i na cały okres istnienia danego Kanału licencję umożliwiającą odtwarzanie i publiczne wyświetlanie Treści użytkownika, w tym bez ograniczeń nazwy Kanału, zrzutów ekranu, logotypów, ikon i znaków towarowych ("Znaków") we wszystkich mediach obecnie istniejących oraz tych, które dopiero powstaną, w związku z promocją BBM Channels, po udzieleniu przez Użytkownika zgody, której nie należy bez uzasadnienia odmawiać ani opóźniać. Przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na to, że nie posiadamy żadnych praw, tytułów własności ani udziałów w związku ze Znakami Użytkownika (z wyjątkiem prawa do korzystania z nich zgodnie z Warunkami BBM Channels) i wyrażamy zgodę na to, że wszystkie prawa, tytuły własności i udziały związane ze Znakami pozostają własnością Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień w związku z korzystaniem przez nas ze Znaków w celu promocji BBM Channels nie będziemy: (i) modyfikować Znaków ani żadnej ich części, z wyjątkiem zmian wcześniej i wyraźnie zaakceptowanych przez Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną powyżej; (ii) łączyć Znaków ani jakichkolwiek ich części z innymi znakami w celu stworzenia znaku złożonego; a także (iii) robić niczego, co mogłoby naruszyć prawa Użytkownika w związku ze Znakami.

1.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Kanał będzie widoczny dla każdego użytkownika BBM Channels (chyba że podczas konfigurowania Kanału użytkownik określi go jako prywatny) oraz że treści zamieszczane na Kanale będą publiczne i możliwe do wyświetlenia przez każdego, kto subskrybuje Kanał ("Subskrybentów") lub przez osoby, które w inny sposób mogą wyświetlać Kanał oraz treści na nim umieszczone.

1.7 Dajemy użytkownikowi możliwość utworzenia Kanału, jednak to on ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie Kanałem oraz korzystanie z niego, w tym za Treści oraz interakcje z Subskrybentami.

1.8 Jeśli za pośrednictwem Kanału użytkownik będzie składać Subskrybentom oferty lub w inny sposób ich nagabywać ("Oferta"), włączając w to umieszczenie łączy lub adresów URL do odrębnych witryn internetowych, które będą zawierać szczegóły takich Ofert, nie ograniczając żadnych postanowień Warunków BBM Channels, obowiązują następujące zasady:

(a) Użytkownik może oferować jedynie te produkty i usługi, których jest usługodawcą, sprzedawcą lub wytwórcą;
(b) Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że jego Oferta jest zgodna z obowiązującymi prawami, regulacjami oraz zasadami;
(c) Użytkownik ma obowiązek dokładnie określić warunki Oferty, w tym wszystkie ograniczenia oraz daty ważności;
(d) Użytkownik nie może oświadczać ani sugerować, że jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani z jego Ofertą, o ile przekierowywanie użytkownika do strony lub usługi obsługiwanej przez nas bądź w naszym imieniu, np. BlackBerry World, nie będzie stanowić naruszenia tego postanowienia;
(e) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie Oferty i wyraża zgodę na to, że jeśli zostanie przez nas o to poproszony, będzie bronił nas przed roszczeniami lub postępowaniami dotyczącymi swojej Oferty, a także na to, że wynagrodzi nam wszelkie straty, zobowiązania i koszty (w tym koszty obsługi prawnej w rozsądnej wysokości) poniesione przez nas w związku z Ofertą użytkownika;
(f) Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe przeprowadzenie Oferty, oszustwa oraz inne problemy z nią związane.

1.9 Jeśli Użytkownik posiada dostęp do danych osobowych Subskrybentów lub bezpośrednio je od nich gromadzi, to ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących praw w zakresie prywatności i ochrony danych. Ma między innymi obowiązek udostępnienia Subskrybentom swojej polityki prywatności, wyraźnego poinformowania ich o rodzaju gromadzonych danych oraz o celu takiego działania, a także ma obowiązek uzyskać od Subskrybentów wszystkie pozwolenia wymagane przez obowiązujące prawo i regulacje.

2. SUBSKRYBOWANIE KANAŁU I ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY.

2.1 W momencie rozpoczęcia subskrypcji Kanału Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:

(a) Właściciel Kanału może przesyłać Użytkownikowi Treści, Oferty, informacje o promocjach oraz inne wiadomości w obrębie BBM. Należy sprawdzić odpowiednie ustawienia i opcje dla Kanału w celu odnalezienia odpowiednich metod pozwalających na kontrolowanie takich wiadomości od właściciela Kanału oraz rezygnację z subskrypcji Kanału, jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich wiadomości.
(b) Właściciel Kanału będzie miał dostęp do pewnych informacji o użytkowniku, np. do nazwy i awatara Użytkownika, a wszystkie dane osobowe przekazane właścicielowi Kanału podlegają jego obowiązującej polityce prywatności.
(c) Jeśli administrator Kanału oferuje taką możliwość, Użytkownik może zamieszczać komentarze oraz okazywać swoje uznanie dla postów oraz komentarzy zamieszczanych na Kanale ("Komentarze") i/lub czatować z administratorem Kanału. Komentarze Użytkownika i rozmowy na czacie powinny być ograniczone do tematyki Kanału i muszą być zgodne ze Standardami dotyczącymi społeczności online BlackBerry, które są dostępne na stronie www.blackberry.com/legal/communitystandards.
(d) Komentarze Użytkownika oraz uznanie okazane dla postów lub komentarzy w usłudze BBM Channels będą publicznie widoczne dla innych Subskrybentów Kanału, a także dla innych osób, które mogą w inny sposób wyświetlać Kanał oraz Treści na nim umieszczone (np. administratorów Kanału), mogą być udostępniane przez innych Subskrybentów ich kontaktom w BBM oraz mogą zostać usunięte przez administratora Kanału. Z tego powodu stanowczo zalecamy, aby w Komentarzach i w rozmowach prowadzonych na czacie z właścicielami Kanałów nie podawać żadnych danych umożliwiających identyfikację.
(e) Nazwa i awatar Użytkownika BBM będą wyświetlane wraz z Komentarzami, które Użytkownik zamieszcza na Kanale lub które do niego przesyła. Co więcej, Kanały subskrybowane przez Użytkownika będą widoczne dla osób, które mogą wyświetlać jego profil BBM, w tym Kontakty BBM i osoby zaproszone do Kontaktów. Możemy również tworzyć rekomendacje Kanałów, które mogą zainteresować Użytkownika, na podstawie Kanałów subskrybowanych przez niego oraz jego Kontakty BBM, a także innych informacji związanych z profilem BBM Użytkownika oraz BlackBerry ID, a także informować w zaproszeniach do subskrypcji Kanału wysłanych do kontaktów Użytkownika, że subskrybuje on ten Kanał. Jeśli Użytkownik nie chce, aby dany Kanał był wyświetlany na jego profilu BBM, może on zrezygnować z jego subskrypcji.

3. DODATKOWE ZASADY KORZYSTANIA. Oprócz postanowień Umowy BBM, której Użytkownik jest stroną, i bez ograniczania żadnego z jej postanowień, Użytkownik zgadza się na następujące warunki:

3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści i Komentarze, które zamieszcza na Kanale. Nie kontrolujemy Treści ani Komentarzy, nie gwarantujemy ich dokładności, rzetelności ani jakości i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik korzysta z takich Treści oraz Komentarzy i opiera się na nich na własne ryzyko.

3.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących praw i regulacji (oraz, w stosownych przypadkach, wytycznych branżowych) w związku z korzystaniem z BBM Channels, w tym z zamieszczaniem postów i przesyłaniem Treści oraz Komentarzy do Kanału oraz, jeśli dotyczy, użytkownik jest odpowiedzialny za opracowanie polityki dotyczącej usuwania z Kanału treści niezgodnych z prawem, która jest zgodna z ustawą Digital Millennium Copyright Act. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Treści, które użytkownik zamieszcza na Kanale, muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi Treści BBM Channels dostępnymi na stronie www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines.

3.3 Użytkownikowi nie wolno "spamować" użytkowników ani Kanałów, w tym zamieszczać zduplikowanych lub wielu podobnych postów albo Komentarzy, które nie są odpowiednie dla postu, pod którym się pojawiły.

3.4 Użytkownik akceptuje fakt, że możemy ograniczyć jego dostęp do pewnych Kanałów oraz Treści, w tym bez ograniczeń na podstawie informacji o wieku oraz lokalizacji, które zebraliśmy od użytkownika, oraz skorzystać z podanych informacji w celu dostarczenia treści odpowiednich dla profilu użytkownika oraz jurysdykcji, w której się znajduje, lub które mogą stanowić obiekt jego zainteresowania.

3.5 My i wyznaczone przez nas osoby będziemy mieć prawo (ale nie obowiązek), pozostające w naszej wyłącznej kompetencji, do wstępnego filtrowania, odrzucania lub usuwania wszelkich Treści oraz Komentarzy z dowolnego powodu.

3.6 Niniejszy Aneks do BBM Channels zawiera odniesienia do naszej Polityki prywatności, którą można znaleźć na stronie www.blackberry.com/legal/privacy.shtml, i stanowi jej uzupełnienie. W przypadku konfliktu między Polityką prywatności a Aneksem do BBM Channels niniejszy Aneks ma znaczenie rozstrzygające w stosunku do takiego konfliktu. Z zastrzeżeniem dla ogólności powyższego zdania Użytkownik akceptuje fakt, że:

(a) jeśli użytkownik włączy funkcję pozwalającą na określanie lokalizacji w usłudze BBM Channels, informacje o lokalizacji jego urządzenia będą okresowo pobierane (co piętnaście minut, w tym w niektórych przypadkach, gdy na urządzeniu użytkownika nie jest włączona usługa BBM) i przechowywane na jego urządzeniu. Dane o lokalizacji będą zbierane za pośrednictwem funkcji GPS (jeśli jest dostępna), sygnału sieci bezprzewodowej i informacji z punktu dostępowego Wi-Fi/WLAN. W niektórych przypadkach, gdy lokalizacja urządzenia Użytkownika będzie zmieniać się w ciągu dnia, takie informacje będą przesyłane na serwery BlackBerry, co pomoże nam powiązać te informacje z profilem BBM lub BlackBerry ID użytkownika w celu przekazywania mu przydatniejszych treści promocyjnych lub treści umieszczanych na Kanałach, w tym Ofert związanych z określoną lokalizacją lub ograniczonych czasowo, które wykorzystują informacje o bieżącej lokalizacji urządzenia użytkownika. Funkcję pozwalającą na śledzenie lokalizacji można wyłączyć z poziomu ustawień w menu BBM.

(b) Możemy wykorzystywać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z BBM Channels, w tym informacje o subskrybowanych Kanałach i wykonywanych czynnościach, informacje powiązane z profilem BBM i BlackBerry ID Użytkownika, a także informacje o lokalizacji, żeby zrozumieć i przewidzieć preferencje i zainteresowania Użytkownika, co z kolei pozwoli nam opracować lub przedstawić takie Kanały, treści lub usługi, które mogą zainteresować Użytkownika. Możemy także powiązać takie dane z informacjami dotyczącymi korzystania przez Użytkownika z innych Rozwiązań BlackBerry (np. informacjami zebranymi za pośrednictwem BlackBerry World oraz na temat aktywności związanej z przeglądaniem i wyszukiwaniem) w celu zwiększenia wygody Użytkownika, zasugerowania innych produktów i usług oraz przedstawienia bardziej dopasowanych treści promocyjnych w BBM w oparciu o dane w profilu Użytkownika. Może to obejmować wysyłanie użytkownikowi zaproszeń do subskrypcji, wiadomości i postów w obrębie BBM w imieniu właścicieli Kanałów, którzy poprosili nas o wysyłanie wiadomości do użytkowników BBM Channels lub odbiorców docelowych spełniających odpowiednie kryteria pod względem demograficznym oraz pod względem zainteresowań. Nie będziemy jednak przekazywać właścicielom Kanałów informacji umożliwiających identyfikację, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę (np. zgodnie z sekcją 2.1(b) niniejszego Aneksu, jeśli Użytkownik jest subskrybentem Kanału). W ustawieniach w menu BBM można znaleźć odpowiednie opcje pozwalające na zrezygnowanie z otrzymywania niechcianych zaproszeń lub wiadomości od określonego Kanału w przyszłości oraz opcje pozwalające na anulowanie subskrypcji Kanału.