ACT ADIŢIONAL BBM CHANNELS

Bun venit la BBM Channels, o opţiune de creare a reţelelor sociale din cadrul BBM care vă extinde reţeaua dincolo de cercul familiei sau al prietenilor şi vă permite să interacţionaţi cu persoanele, comunităţile şi mărcile care vă interesează. Dacă utilizaţi BBM pe platforma BlackBerry, BBM şi BBM Channels fac parte din Soluţia Dvs. BlackBerry, conform definiţiei şi clauzelor din Contractul de licenţă pentru BlackBerry Solution ("BBSLA") care reglementează utilizarea de către Dvs. a programului software şi a serviciilor care formează Soluţia Dvs. BlackBerry şi la care sunteţi deja parte semnatară. Dacă utilizaţi BBM pe altă platformă decât BlackBerry, BBM şi BBM Channels fac parte din Soluţia Dvs. BlackBerry, conform definiţiei şi clauzelor din Condiţiile privind serviciul BBM ("BBM ToS") care reglementează utilizarea de către Dvs. a BBM Solution şi la care sunteţi deja parte semnatară. În sensul prezentului Act adiţional, termenul "Contract BBM" se referă fie la BBSLA, fie la BBM ToS care reglementează utilizarea de către Dvs. a BlackBerry Solution sau BBM Solution, după caz. Dacă vă înregistraţi ca utilizator al BBM Channels prin intermediul portalului web BBM Channels, termenul "Contract BBM" se referă la BBM ToS. Dacă nu aveţi un exemplar din Contractul BBM aplicabil pentru jurisdicţia Dvs. teritorială, îl puteţi obţine la www.blackberry.com/legal.

Deşi Contractul BBM se aplică pentru BBM Channels în sensul că face parte din BlackBerry Solution sau BBM Solution de care dispuneţi, după caz, prezentul Act adiţional prevede clauze suplimentare care se aplică utilizării de către Dvs. a serviciului BBM Channels. Contractul BBM, cu adăugirile şi modificările introduse prin prezentul Act adiţional, va fi numit "Condiţiile BBM Channels". În eventualitatea unui conflict între Contractul BBM şi prezentul Act adiţional BBM Channels, Actul adiţional BBM Channels va prevala în ce priveşte conflictul.

CONDIŢIILE BBM CHANNELS VOR DEVENI CONTRACT CU TITLU EXECUTORIU ÎNTRE DVS.: INDIVIDUAL, DACĂ SEMNAŢI ÎN NUME PROPRIU; SAU DACĂ SUNTEŢI AUTORIZAT SĂ UTILIZAŢI BBM CHANNELS ÎN NUMELE COMPANIEI DVS. SAU AL ALTEI PERSOANE JURIDICE, ÎNTRE PERSOANA JURIDICĂ ÎN NUMELE CĂREIA ACŢIONAŢI (ÎN TOATE CAZURILE, "DVS.", ORICE TRIMITERE LA "DVS." SAU "A, AL, AI, ALE DVS." FIIND INTERPRETATĂ CORESPUNZĂTOR), ŞI PERSOANA JURIDICĂ BLACKBERRY CU CARE AŢI ÎNCHEIAT COBTRACTUL BBM ("NOI" sau "NE") CÂND ÎNCHEIAŢI PREZENTUL ACT ADIŢIONAL BBM CHANNELS PRIN CLIC PE BUTONUL 'SUNT DE ACORD' DE MAI JOS. DACĂ NU DORIŢI SĂ CONSIMŢIŢI LA CONDIŢIILE BBM CHANNELS, NU VEŢI AVEA PERMISIUNEA DE A UTILIZA SERVICIUL BBM CHANNELS. Orice termeni care sunt scrişi cu majuscule în prezentul Act adiţional BBM Channels şi care nu sunt definiţi în prezentul Act adiţional BBM Channels vor avea înţelesul definit în Contractul BBM.

1. CREAREA UNUI BBM CHANNEL.

1.1 Sub rezerva Condiţiilor BBM Channels, puteţi utiliza BBM Channels pentru a crea şi a administra un BBM Channel unic ("Channel") în care figurează marca, organizaţia, evenimentul sau persoana al cărei reprezentant autorizat sunteţi. PRIN CREAREA UNUI BBM CHANNEL, NE DECLARAŢI ŞI NE GARANTAŢI CĂ AVEŢI AUTORIZAŢIA DE A CREA ŞI A ADMINISTRA RESPECTIVUL CHANNEL ÎN NUMELE RESPECTIVEI MĂRCI, ORGANIZAŢII, PERSOANE SAU A RESPECTIVULUI EVENIMENT.

1.2 De asemenea, puteţi crea un Channel pentru a vă exprima susţinerea sau interesul faţă de o marcă, o organizaţie, un eveniment sau o persoană, cu condiţia să procedaţi într-un mod care: (i) nu sugerează că Channel-ul Dvs. este un Channel creat de marca, organizaţia, evenimentul sau persoana în cauză; (ii) nu sugerează că Channel-ul Dvs. este susţinut sau autorizat de marca, organizaţia, evenimentul sau persoana în cauză, dacă respectivul Channel nu are o astfel de susţinere sau autorizaţie; (iii) nu este destinat să inducă în eroare, să provoace confuzie sau să-i înşele pe alţii; şi (iv) nu aduce atingere şi nu încalcă în niciun alt mod drepturile mărcii, organizaţiei, evenimentului sau persoanei în cauză, inclusiv marca comercială, dreptul de autor sau de publicitate.

1.3 Numele şi informaţiile Dvs. de contact, denumirea Channel-ului Dvs. şi orice alte informaţii de profil sau descrieri pe care le furnizaţi când vă înscrieţi pentru un Channel, sau le includeţi în Channel trebuie să fie veridice, să nu inducă în eroare, şi să reflecte corect subiectul tratat. Denumirea Channel-ului Dvs. trebuie să fie distinctă şi nu generică (de exemplu, nu alimente sau maşini în general).

1.4 Este interzis să creaţi şi să utilizaţi Channels în scopuri dăunătoare sau abuzive. Fără limitarea prevederii de mai sus, este interzis să creaţi un Channel sau mai multe în scopul de a-i împiedica pe alţii să utilizeze respectivele Channels, de a vinde Channels sau denumiri de Channels, precum şi de a ocupa ilegal un Channel. Ne rezervăm dreptul de a şterge sau a suspenda Channels care încalcă prevederile Condiţiilor BBM Channels, ale oricăror politici publicate de Noi cu privire la utilizarea BBM Channels, sau orice Channels inactive. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera Channels neautorizate, denumirile Channels, elementele de identificare ale Channels şi/sau capacitatea administrativă către marca, organizaţia, evenimentul sau persoana, sau reprezentantul lor autorizat, despre care Noi considerăm în mod rezonabil că deţine dreptul asupra denumirii Channel-ului sau dreptul de a crea sau de a administra Channel-ul în numele mărcii, organizaţiei, evenimentului sau persoanei în cauză.

1.5 Odată ce înregistrarea Channel-ului Dvs. a fost acceptată, puteţi publica şi afişa Conţinut (conform definiţiei din Contractul BBM) relevant pentru marca, organizaţia, evenimentul sau persoana care figurează în Channel. Prin publicarea şi afişarea Conţinutului pe un Channel nu ne transferaţi nouă niciun drept de proprietate asupra Conţinutului, însă ne acordaţi nouă şi societăţilor noastre afiliate licenţa asupra Conţinutului, conform prevederilor din Contractul BBM, astfel ca noi şi societăţile noastre afiliate să putem oferi Conţinutul în cadrul Serviciului BBM Channels. De asemenea, ne acordaţi nouă şi societăţilor noastre afiliate licenţa fără caracter exclusiv, fără redevenţe, la nivel mondial, pe durata existenţei Channel-ului, de a reproduce, interpreta public şi afişa Conţinutul Dvs., inclusiv, fără limitare, denumirea Channel-ului, capturi de ecran, sigle, iconiţe şi mărci comerciale ("Mărci") în toate mediile cunoscute în prezent sau apărute în viitor, în legătură cu promovarea BBM Channels, sub rezerva acordului Dvs. prealabil, care nu va fi refuzat sau amânat în mod nerezonabil. Luăm la cunoştinţă şi consimţim că nu deţinem niciun fel de drepturi, drepturi de proprietate sau interese legate de Mărcile Dvs. (cu excepţia dreptului de a le utiliza în conformitate cu prevederile Condiţiilor BBM Channels), şi consimţim ca toate drepturile, drepturile de proprietate şi interesele pe care le deţineţi în legătură cu Mărcile să rămână ale Dvs. Fără limitarea prevederilor anterioare, în ce priveşte utilizarea Mărcilor Dvs. pentru a promova BBM Channels, ne angajăm: (i) să nu modificăm Mărcile sau porţiuni ale acestora, cu excepţiile aprobate expres de Dvs. în prealabil şi în conformitate cu procesul descris mai sus; (ii) să nu combinăm Mărcile sau porţiuni ale acestora cu nicio altă marcă şi să nu creăm mărci compozite; şi (iii) să nu facem nimic ce ar putea compromite drepturile Dvs. asupra Mărcilor.

1.6 Luaţi la cunoştinţă şi consimţiţi că Channel-ul Dvs. va putea fi descoperit de orice utilizator al BBM Channels (cu excepţia cazului în care optaţi pentru un Channel privat atunci când configuraţi Channel-ul), iar conţinutul Channel-ului Dvs. va fi public şi va putea fi vizualizat de toate persoanele care se abonează la Channel-ul Dvs. ("Abonaţii"), sau care pot vizualiza în alt mod Channel-ul Dvs. şi conţinuturile acestuia.

1.7 Deşi vă punem la dispoziţie posibilitatea de a crea un Channel, Dvs. vă revine răspunderea exclusivă pentru administrarea şi utilizarea Channel-ului Dvs., inclusiv a Conţinutului şi a interacţiunilor cu Abonaţii.

1.8 Dacă procuraţi sau formulaţi oferte sau solicitări ("Oferte") disponibile Abonaţilor prin intermediul Channel-ului Dvs., inclusiv printr-un link sau URL către un site web separat care conţine detaliile Ofertei, fără a limita nimic din prevederile Condiţiilor BBM Channels, se aplică următoarele clauze:

(a) Puteţi oferi exclusiv produse sau servicii al căror comerciant, distribuitor autorizat sau producător sunteţi;
(b) Trebuie să vă asiguraţi că Oferta Dvs. respectă toate legile, reglementările şi normele aplicabile;
(c) Trebuie să prezentaţi clar condiţiile care reglementează Oferta, inclusiv orice restricţii şi date de expirare;
(d) Este interzis să declaraţi, direct sau implicit, că suntem afiliaţi în vreun fel cu Oferta Dvs.; excepţie făcând trimiterile la un site sau serviciu operat de noi sau în numele nostru, cum ar fi BlackBerry World, situaţie care nu ar constitui o încălcare a acestei prevederi;
(e) Vă revine responsabilitatea exclusivă pentru onorarea Ofertei şi consimţiţi ca, dacă vă cerem, să ne exoneraţi de orice revendicări sau acţiuni în instanţă privitoare la Oferta Dvs. şi să ne despăgubiţi pentru orice pierderi, prejudicii şi costuri (inclusiv orice cheltuieli de judecată rezonabile) suferite sau suportate de Noi în legătură cu Oferta Dvs.; şi
(f) Nu vom fi responsabili pentru nicio revendicare necuvenită, fraudă sau alte probleme care rezultă din Oferta Dvs.

1.9 Dacă vi se oferă acces la informaţii cu caracter personal sau le colectaţi direct de la Abonaţi, trebuie să respectaţi legile aplicabile privind confidenţialitatea şi protecţia datelor, inclusiv, fără limitare, să puneţi la dispoziţia Abonaţilor, în mod public, politica Dvs. de protecţie a datelor, să le explicaţi clar Abonaţilor ce informaţii veţi colecta şi în ce scop(uri), şi să obţineţi toate acordurile impuse de legile şi reglementările aplicabile.

 

2. ABONAREA LA UN CHANNEL ŞI PUBLICAREA COMENTARIILOR.

2.1 Prin abonarea la un Channel, luaţi la cunoştinţă şi consimţiţi că:

(a) proprietarul Channel-ului vă poate trimite Conţinut, Oferte, informaţii despre promoţii sau alte comunicări în cadrul BBM. Vă rugăm să studiaţi opţiunile şi mijloacele de control ale Channel-ului pentru a vedea care sunt controalele aplicabile pentru primirea unor astfel de comunicări din partea proprietarului Channel-ului, precum şi instrucţiunile de dezabonare de la Channel dacă doriţi să nu mai primiţi aceste comunicări;
(b) anumite informaţii despre Dvs., de exemplu numele şi imaginea de prezentare, vor fi accesibile proprietarului Channel-ului, iar informaţiile personale pe care le oferiţi proprietarului Channel-ului vor fi sub incidenţa politicii de confidenţialitate a proprietarului Channel-ului;
(c) dacă administratorul Channel-ului vă permite, puteţi să publicaţi comentarii şi să indicaţi dacă aprobaţi un mesaj sau un comentariu pe Channel ("Comentarii") şi/sau chat cu administratorul Channel-ului. Comentariile şi chaturile Dvs. trebuie să se limiteze la subiectul Channel-ului şi să respecte Standardele comunităţii online BlackBerry, care pot fi consultate la www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Comentariile Dvs. şi orice selecţii pe care le faceţi prin serviciul BBM Channels pentru a indica aprobarea Dvs. faţă de un mesaj sau comentariu vor fi afişate public şi vor putea fi vizionate de alţi Abonaţi la Channel, precum şi de alte persoane care pot viziona Channel-ul şi conţinutul acestuia (de exemplu, administratorii Channel-ului), pot fi distribuite de alţi Abonaţi către contactele lor BBM, şi pot fi şterse de administratorul Channel-ului. Din acest motiv, recomandăm cu insistenţă să nu includeţi niciun fel de informaţii care vă pot identifica personal în comentariile Dvs. sau în chaturile cu proprietarii Channel-urilor; şi
(e) Numele şi imaginea Dvs. de prezentare pe BBM vor fi afişate împreună cu toate comentariile pe care le publicaţi sau le transmiteţi pe Channel. În plus, Channel-urile la care v-aţi abonat vor putea fi vizualizate de persoanele care vă pot vizualiza profilul BBM, inclusiv Contactele Dvs. BBM şi cei pe care îi invitaţi să devină Contacte BBM. De asemenea, este posibil să vă facem recomandări de Channel-uri care v-ar putea interesa, pe baza Channel-urilor la care v-aţi abonat Dvs. şi Contactele Dvs. şi a altor informaţii asociate cu profilul Dvs. BBM şi a datelor de identificare BlackBerry ID, şi putem indica în invitaţiile de abonare la un anumit Channel pe care le trimitem Contactelor Dvs. BBM că şi Dvs. sunteţi abonat la Channel-ul respectiv. Vă puteţi dezabona de la un Channel dacă doriţi ca respectivul Channel să nu apară în profilul Dvs. BBM.

3. REGULI SUPLIMENTARE PRIVIND UTILIZAREA. În plus şi fără a limita nimic din prevederile Contractului BBM la care sunteţi deja parte semnatară, consimţiţi la următoarele:

3.1 Vă revine întreaga responsabilitate pentru Conţinutul şi Comentariile pe care le publicaţi sau le transmiteţi pe Channel. Nu controlăm Conţinutul sau Comentariile şi nu garantăm corectitudinea, integritatea sau calitatea Conţinutului sau a Comentariilor, şi nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea. Dacă utilizaţi sau vă bazaţi pe vreun Conţinut sau Comentariu, vă asumaţi întregul risc;

3.2 Vă revine responsabilitatea de a respecta toate legile şi reglementările aplicabile (precum şi cele din domeniul de activitate, dacă este cazul) în ce priveşte utilizarea de către Dvs. a BBM Channels, inclusiv publicarea şi transmiterea de Conţinut sau Comentarii pe un Channel, şi, dacă este cazul, vă revine responsabilitatea de a institui o politică de ştergere a conţinutului neconform de pe Channel-ul Dvs. care să respecte Legea privind drepturile de autor în mileniul digital (Digital Millennium Copyright Act). Fără limitarea prevederilor anterioare, Conţinutul pe care îl publicaţi pe Channel trebuie să respecte Recomandările privind conţinutul BBM Channels, care pot fi consultate la www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Este interzis să trimiteţi mesaje de tip "spam" către utilizatori sau Channels, inclusiv mesaje duplicat sau mesaje similare publicate de mai multe ori, şi să publicaţi Comentarii care nu prezintă relevanţă pentru discuţia de pe Channel unde apar Comentariile Dvs.;

3.4 Consimţiţi că putem limita eligibilitatea Dvs. de a avea acces la anumite Channel-uri sau Conţinuturi, inclusiv, fără limitare, restricţii în funcţie de vârsta şi locaţia pe care ni le-aţi comunicat, şi că vom folosi aceste informaţii pentru a oferi conţinut corespunzător profilului sau jurisdicţiei Dvs. sau care prezintă interes pentru Dvs.;

3.5 Noi şi mandatarii noştri vom avea dreptul (nu şi obligaţia) ca, la propria alegere, să examinăm în prealabil, să triem, să refuzăm sau să înlăturăm orice fel de Conţinut sau Comentarii, indiferent de motiv;

3.6 Prezentul Act adiţional BBM Channels încorporează prin trimitere şi completează Politica noastră de confidenţialitate, care poate fi consultată la www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. În eventualitatea unui conflict între Politica de confidenţialitate şi prezentul Act adiţional BBM Channels, Actul adiţional BBM Channels va prevala în ce priveşte conflictul. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, Dvs. consimţiţi că:

(a) dacă activaţi funcţia de locaţia pentru BBM Channels, locaţia dispozitivului Dvs. va fi testată periodic (la intervale de până la 15 minute, inclusiv, în unele cazuri, chiar dacă BBM nu este deschis pe dispozitivul Dvs.) şi stocată pe dispozitivul Dvs., folosind informaţii primite prin GPS (unde există), turnuri wireless şi puncte Wi-Fi/WLAN. În unele cazuri, pe măsură ce dispozitivul Dvs. îşi schimbă locaţia pe parcursul zilei, aceste informaţii vor fi trimise către serverele BlackBerry, astfel încât să putem asocia informaţiile cu profilul Dvs. BBM sau BlackBerry ID şi a vă furniza conţinuturi promoţionale sau legate de Channels mai relevante, inclusiv oferte limitate în spaţiu sau timp care stabilesc limitele geografice în funcţie de locaţia curentă a dispozitivului Dvs. Vă rugăm să studiaţi setările din meniul BBM pentru a identifica mijloacele de control cu care puteţi dezactiva funcţia de limitare geografică.

(b) Putem utiliza informaţiile colectate în legătură cu utilizarea de către Dvs. a BBM Channels, inclusiv abonările şi activităţile Dvs., informaţiile asociate cu profilul Dvs. BBM şi BlackBerry ID, precum şi cu locaţia Dvs., pentru a înţelege şi a preconiza preferinţele şi interesele Dvs., spre a dezvolta, comunica sau a vă oferi Channels, conţinuturi şi servicii de interes pentru Dvs. din partea noastră sau din alte surse, de exemplu proprietari de Channels. De asemenea, putem combina aceste date cu informaţii despre utilizarea de către Dvs. a altor produse şi servicii BlackBerry Solution (de exemplu, informaţiile colectate prin BlackBerry World şi activitatea de navigare sau căutare) pentru a vă personaliza experienţa, a vă sugera alte produse şi servicii şi a vă oferi conţinut promoţional prin BBM mai relevant, în funcţie de profilul Dvs. Acestea pot include invitaţii la abonare, mesaje şi postări pe BBM în numele proprietarilor de Channel-uri care ne solicită să trimitem mesaje utilizatorilor BBM Channels sau segmentelor din populaţia-ţintă care corespund profilului demografic şi intereselor Dvs. Cu toate acestea, nu le vom transmite proprietarilor de Channels date care vă pot identifica personal, cu excepţia cazului în care avem permisiunea Dvs. în acest sens (de exemplu, conform secţiunii 2.1(b) din prezentul Act adiţional, dacă vă abonaţi la un Channel). Vă rugăm să studiaţi setările din meniul BBM pentru a identifica mijloacele de control cu care puteţi bloca invitaţiile nesolicitate sau mesajele de pe un anumit Channel, precum şi modalitatea de dezabonare de la un Channel.