BBM CHANNELS ANEKS

Dobrodošli na BBM Channels, društveno umrežavanje unutar BBM koje proširuje Vašu povezanost izvan Vaše porodice i kruga prijatelja i omogućava Vam povezivanje sa ljudima, zajednicama i brendovima koji Vas zanimaju. Ako koristite BBM na BlackBerry platformi, BBM i BBM Channels su deo Vašeg BlackBerry Solution, kako je to definisano i podleže odredbama i uslovima Sporazuma o licenci za BlackBerry Solution ("BBSLA") koji uređuje Vašu upotrebu softvera i usluga koje čine Vaš BlackBerry Solution i koji ste Vi već potpisali. Ukoliko koristite BBM na nekoj drugoj platformi koja nije BlackBerry, BBM i BBM Channels su deo Vašeg BBM Solution, kako je to definisano i podleže odredbama i uslovima BBM Odredaba za pružanje usluga ("BBM ToS") koje uređuju Vašu upotrebu BBM Solution i koje ste Vi već potpisali. Samo za potrebe ovog Aneksa, pojam "BBM Sporazum" se odnosi na odredbe BBSLA ili BBM ToS, koje uređuju Vašu upotrebu BlackBerry Solution ili BBM Solution, zavisno od toga šta se primenjuje. Ukoliko ste za korišćenje BBM Channels registrovani preko BBM Channels veb portala, pojam "BBM Sporazum" se odnosi na BBM ToS. Ukoliko ne raspolažete verzijom BBM Sporazuma koji se primenjuje u Vašem pravnom sistemu, možete da je pronađete na www.blackberry.com/legal.

Dok se BBM Sporazum primenjuje na BBM Channels tako što čini deo Vašeg BlackBerry Solution ili BBM Solution, zavisno od toga šta se primenjuje, ovaj Aneks utvrđuje dodatne odredbe i uslove koji se primenjuju na Vašu upotrebu BBM Channels usluge. BBM Sporazum, kako je dopunjen i izmenjen ovim Aneksom se dalje naziva "BBM Channels Odredbe". U slučaju da postoji sukob među odredbama BBM Sporazuma i ovog BBM Channels Aneksa, u meri u kojoj postoji sukob prevladaće odredbe BBM Channels Aneksa.

BBM CHANNELS ODREDBE POSTAJU OBAVEZUJUĆI SPORAZUM IZMEĐU VAS: POJEDINAČNO, AKO PRISTAJETE NA NJEGA U SVOJE VLASTITO IME, ILI AKO STE OVLAŠĆENI DA KORISTITE BBM CHANNELS U IME SVOJE KOMPANIJE ILI DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA, IZMEĐU SUBJEKTA U ČIJU KORIST DELUJETE (U SVAKOM SLUČAJU, "VI", S POZIVANJEM NA "VI" ILI "VAŠ" SE TUMAČI U SKLADU S TIM) I BLACKBERRY PRAVNOG SUBJEKTA S KOJIM ZAKLJUČUJETE BBM SPORAZUM ("NAS" ili "MI") KADA PRIHVATITE OVAJ BBM CHANNELS ANEKS PRITISKOM NA TASTER 'SLAŽEM SE' U NASTAVKU. AKO NISTE SPREMNI DA PRIHVATITE ODREDBE BBM CHANNELS ODREDABA, NE SMETE DA KORISTITE BBM CHANNELS USLUGU. Svi pojmovi u ovom BBM Channels Aneksu pisani velikim slovima koji nisu definisani u ovom BBM Channels Aneksu imaju značenja utvrđena u BBM Sporazumu.

1. KREIRANJE BBM CHANNEL-A.

1.1 U skladu s BBM Channels Odredbama, Vi možete da koristite BBM Channels za kreiranje i upravljanje jedinstvenim BBM Channel-om ("Channel") koji predstavlja brend, organizaciju, događaj ili pojedinca čiji ste Vi ovlašćeni predstavnik. STVARANJEM BBM CHANNEL-A, IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE NAM DA STE VI NADLEŽNI ZA KREIRANJE I UPRAVLJANJE CHANNEL-OM U IME TOG BRENDA, ORGANIZACIJE, DOGAĐAJA ILI POJEDINCA.

1.2 Takođe možete kreirati Channel kako biste izrazili podršku ili interesovanje za neki brend, organizaciju, događaj ili pojedinca, pod uslovom da to radite samo na način koji: (i) ne ukazuje na to da je Vaš Channel kreiran od strane tog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca; (ii) ne sugeriše da je Vaš Channel podržan od strane ili po ovlašćenju takvog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca, ukoliko Vaš Channel nema takvu podršku ili ovlašćenje; (iii) ne namerava da na drugi način dovede u zabludu, zbuni ili prevari druge, i (iv) nije na neki drugi način u suprotnosti niti krši prava takvog brenda, organizacije, događaja ili pojedinca, uključujući i robnu marku, autorska prava ili publicitet.

1.3 Vaše ime i kontakt podaci, naziv Vašeg Channel-a i bilo koji drugi podaci iz profila ili opis koji ste dali prilikom registracije za Channel, ili na drugi način uključili u svoj Channel, moraju biti istiniti, ne mogu da zavaravaju i moraju tačno da odražavaju temu na koju se odnose. Naziv vašeg Channel-a mora biti karakterističan i ne može biti opšti (npr. hrana, automobili).

1.4 Ne možete da kreirate ili da koristite Channels-e za remeteće ili uvredljive svrhe. Bez ograničavanja prethodno navedenog, ne možete da kreirate jedan ili više Channels-a u svrhu sprečavanja drugih da koriste takve Channels-e, prodaje Channels-a ili njihovih naziva, ili se na drugi način upustiti u 'okupiranje' Channels-a. Mi zadržavamo pravo na uklanjanje ili obustavljanje Channels-a koji krše BBM Channels Odredbe, bilo koja pravila koja objavljujemo u vezi sa korišćenjem BBM Channels-a ili bilo kojih Channels-a koji su neaktivni. Takođe zadržavamo pravo na prenos neovlašćenih Channels-a, naziva Channels-a, Channels ID-a, i/ili mogućnosti upravljanja na brend, organizaciju, događaj ili pojedinca, ili njihovog ovlašćenog zastupnika za kojeg opravdano smatramo da ima pravo na naziv Channel-a ili na kreiranje ili upravljanje Channel-om za takav brend, organizaciju, događaj ili pojedinca.

1.5 Kada se jednom registracija Channel-a prihvati, možete objavljivati i prikazivati Sadržaj (kao što je definisano u BBM Sporazumu) koji je relevantan za brend, organizaciju, događaj ili pojedinca predstavljene na Channel-u. Objavljivanjem i prikazivanjem Sadržaja na Channel-u ne prenosi se bilo koje vlasništvo nad Sadržajem na Nas, ali na taj način dajete Nama i našim filijalama dozvolu za takav Sadržaj, kako je navedeno u BBM Sporazumu, tako da Mi i naše filijale možemo Sadržaj učiniti dostupnim kao deo BBM Channels usluge. Takođe odobravate Nama i našim filijalama ne-ekskluzivnu, bez naknade, svetsku licencu, dok god Channel postoji, za reprodukciju i javno izvođenje i prikazivanje Vašeg Sadržaja, uključujući bez ograničenja naziv Channel-a, snimke ekrana, logotipe, ikone i tržišne oznake ("Oznake") u svim medijima bilo da su oni sada poznati ili kasnije razvijeni, u vezi sa promovisanjem BBM Channels-a, pod uslovom da ste Vi dali prethodnu saglasnost, koja neće neopravdano biti odbijena ili odložena. Mi prihvatamo i slažemo se da nemamo pravo, vlasništvo ili interes u ili na Vašim Oznakama (osim prava na njihovo korišćenje u skladu sa odredbama i uslovima iz BBM Channels Odredaba), a dodatno se slažemo da će bilo koje pravo, naslov ili interes koje imate u takvim Oznakama ostati Vaši. Bez ograničavanja gore navedenog, u vezi sa korišćenjem Vaših Oznaka za promovisanje BBM Channels-a nećemo: (i) menjati Oznake ili bilo koju od njih, osim ako Vi to niste izričito odobrili unapred i u skladu sa gore navedenim procesom; (ii) kombinovati Oznake ili bilo koju od njih, sa bilo kojim drugim oznakama ili stvarati mešovite oznake; ili (iii) učiniti bilo šta što bi ugrozilo Vaša prava u i na Oznakama.

1.6 Vi prihvatate da će Vašem Channel-u moći da pristupe svi korisnici BBM Channels (osim ukoliko se prilikom postavljanja Vašeg Channel-a ne odučite za privatni Channel ), te da će sadržaj Vašeg Channel-a biti javni i da će ga moći videti svi koji su pretplatnici Vašeg Channel-a ("Pretplatnici") ili koji na drugi način mogu videti Vaš Channel i njegov sadržaj.

1.7 Mi smo Vam pružili mogućnost da kreirate Channel, a isključivo Vi ste odgovorni za upravljanje i korišćenje Vašeg Channel-a, uključujući Vaš Sadržaj i interakcije s Pretplatnicima.

1.8 Ukoliko ste pripremili ili napravili ponude ili pozive ("Ponuda") dostupne za Pretplatnike putem Vašeg Channel-a, uključujući linkove ili URL ka zasebnom veb sajtu koji sadrži pojedinosti Ponude, bez ograničenja ičega u BBM Channels Odredbama, primenjivaće se sledeće:

(a) Vi možete da ponudite samo proizvode ili usluge za koje ste Vi prodavac, ovlašćeni distributer ili proizvođač;
(b) Morate osigurati da je Vaša Ponuda u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i pravilima;
(c) Morate jasno da utvrdite odredbe i uslove za regulisanje Vaše Ponude, uključujući ograničenja i rokove;
(d) Ne možete da tvrdite niti da nagoveštavate da smo Mi na bilo koji način povezani sa Vašom Ponudom; pod pretpostavkom da usmeravanje korisnika na stranicu ili uslugu kojom upravljamo Mi ili neko u ime Nas, kao što je BlackBerry World, neće biti kršenje ove odredbe;
(e) Vi ste isključivo odgovorni za ispunjavanje Ponude i Vi se slažete, ukoliko mi to zatražimo, da nas štitite od bilo kakvih potraživanja ili postupaka u vezi sa Vašom Ponudom, te da ćete Nam nadoknaditi štetu za bilo kakve gubitke, obaveze i troškove (uključujući opravdane advokatske naknade) koje smo pretrpeli ili su nastali prema Nama u vezi sa Vašom Ponudom; i
(f) Mi nismo odgovorni za bilo kakvu nepravilnu isplatu, prevaru ili druge probleme koji proizlaze iz Vaše Ponude.

1.9 Ukoliko Vam je dat pristup ili Vi direktno prikupljate lične podatke Vaših Pretplatnika, morate u skladu s važećim zakonima o zaštiti privatnosti i zaštiti podataka, uključujući bez ograničenja stavljanje na raspolaganje Pretplatnicima Vaših pravila o zaštiti privatnosti, jasno da obavestite Pretplatnike koje podatke prikupljate i u koju(e) svrhu(e) i pribaviti sve potrebne saglasnosti koje se traže prema važećim zakonima i propisima.

2. PRETPLATA I OBJAVLJIVANJE KOMENTARA NA CHANNEL-U.

2.1 Postavši Pretplatnik na Channel-u, potvrđujete i saglasni ste da:

(a) vlasnik Channel-a Vam može u okviru BBM poslati Sadržaj, Ponude, informacije o promocijama ili druga obaveštenja. Molimo vas da pročitate relevantne parametre i opcije za Channel u vezi sa dostupnim kontrolama u vezi sa prijemom tih obaveštenja od vlasnika Channel-a, i kako se odjaviti sa Channel-a ukoliko Vi više ne želite da primate ovakva obaveštenja;
(b) određene informacije o Vama, kao što su Vaše ime i slika za prikaz će biti dostupne vlasniku Channel-a i svi lični podaci koji se dostavljaju vlasniku Channel-a podležu važećim pravilima o zaštiti privatnosti vlasnika Channel-a;
(c) ukoliko je administrator Channel-a omogućio, možete da komentarišete i da dajete svoje odobrenje za objavu ili komentar na Channel-u ("Komentari") i/ili da razgovarate sa administratorom Channel-a. Vaši Komentari i razgovori trebalo bi da budu ograničeni na teme u vezi sa Channel-om, a morate da se pridržavate i standarda BlackBerry Online zajednice, koji mogu da se vide na www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Vaši Komentari i svaki izbor koji Vi napravite u okviru BBM Channels usluge kako biste dali svoje odobrenje za neku objavu ili komentar, biće javno prikazani i vidljivi ostalim Pretplatnicima na Channel-u, kao i drugima koji na neki drugi način mogu pregledati Channel i njegov sadržaj (npr. Channel administratori), drugi Pretplatnici ih mogu deliti sa svojim BBM kontaktima, a administrator Channel-a može da ih ukloni. Iz tog razloga, preporučujemo da u svoje komentare ili razgovore s vlasnicima Channel-a ne stavljate nikakve lične podatke, i
(e) Vaše BBM ime i slika za prikaz će biti prikazani zajedno sa svim Komentarima koje Vi objavljujete ili dostavljate na Channel-u. Osim toga, Channels na koje ste se pretplatili moći će da gledaju oni koji mogu da vide Vaš BBM profil, uključujući i Vaše BBM Kontakte i one koje pozovete da postanu Vaši BBM Kontakti. Mi takođe možemo, na bazi Channels na koje ste se Vi i Vaši BBM Kontakti pretplatili i drugih informacija povezanih sa Vašim BBM profilom i BlackBerry ID-om, da preporučimo Channels koji mogu da Vas interesuju i možemo da naznačimo u pozivnicama za pretplatu na Channel Vašim BBM Kontaktima da ste se Vi pretplatili na taj Channel. Pretplatu na Channel možete da odjavite ako ne želite da Channel bude naveden u Vašem BBM profilu.

3. DODATNA PRAVILA KORIŠĆENJA. Dodatno i bez ograničavanja bilo čega u BBM Sporazumu koji ste Vi već potpisali, slažete se sa sledećim:

3.1 Vi ste u potpunosti odgovorni za Sadržaj i Komentare koje objavite ili pošaljete na Channel. Mi ne kontrolišemo ni Sadržaj niti Komentare i Mi ne garantujemo za njihovu tačnost, celovitost ili kvalitet i ne snosimo odgovornost za Sadržaj ili Komentare. Vi koristite ili se oslanjate na bilo koji Sadržaj ili Komentare na svoj rizik;

3.2 Vi ste odgovorni za poštovanje svih važećih zakona i propisa (i smernica sektora, gde je to primenljivo) u vezi s Vašim korišćenjem BBM Channels, uključujući i objavljivanje i postavljanje Sadržaja ili Komentara na Channel, i,ako je to primenljivo, Vi ste odgovorni za postojanje mera za uklanjanje spornog sadržaja sa Vašeg Channel-a, koje su u skladu s Digital Millennium Copyright Act. Bez ograničavanja gore navedenog, Sadržaj koji Vi objavite na Channel-u mora biti u skladu sa Smernicama za sadržaje BBM Channels koje mogu da se nađu na www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Ne možete da šaljete neželjenu poštu korisnicima ili Channels-ima, uključujući i postavljanje dupliranih objava ili više sličnih objava ili slanje Komentara koji nisu relevantni za mesto na Channelu na kojem se Vaši Komentari pojavljuju;

3.4 Slažete se da Mi možemo da uvedemo ograničenja na Vaše pravo na pristup određenim Channels-ima ili Sadržaju, uključujući bez ograničenja na bazi Vaše dobi i lokacije koje prikupljamo od Vas, i da koristimo te podatke kako bismo pružili sadržaj koji odgovara Vašem profilu ili pravnom sistemu ili na drugi način može biti interesantan za Vas;

3.5 Mi i lica koja mi imenujemo imaju diskreciono pravo (ali ne i obavezu) da prethodno pregledaju, odbiju ili uklone bilo koji Sadržaj ili Komentare iz bilo kojeg razloga;

3.6 Ovaj BBM Channels Aneks se poziva i nadovezuje na naš Pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se može naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. U slučaju da postoji sukob među odredbama Pravilnika o zaštiti privatnosti i BBM Channels Aneksa, u meri u kojoj postoji takav sukob prevladaće odredbe ovog BBM Channels Aneksa. Bez ograničenja opštosti gore navedenog, Vi se slažete da:

(a) Ako omogućite funkcionalnost lokacije za BBM Channels, povremeno će se prikupljati podaci o lokaciji Vašeg uređaja (svakih petnaest minuta, u nekim slučajevima, čak i ako BBM nije otvoren na Vašem uređaju) i upisivati na Vašem uređaju, koristeći podatke s GPS-a (gde je dostupno), uređaja za bežičnu vezu i lokacije gde je dostupan Wi-Fi/WLAN. U nekim slučajevima, kako Vaš uređaj menja lokacije tokom dana, ti podaci će se slati na BlackBerry servere, tako da podatke možemo da povežemo sa Vašim BBM ili BlackBerry ID profilom, kako bismo Vam pružili više relevantnih promotivnih ili Channels sadržaja, uključujući i lokalizovane ili vremenski osetljive Ponude koje koriste funkciju geo-lokacijskog označavanja koja se bazira na trenutnoj lokaciji Vašeg uređaja. Molimo da pregledate postavke BBM menija za dostupne kontrole kojima može da se onemogući takva funkcija lokalizovanja.

(b) Mi možemo da koristimo podatke prikupljene o Vašem korišćenju BBM Channels-a, uključujući i pretplate i aktivnosti Vašeg Channel-a, podatke u vezi sa Vašim BBM profilom i BlackBerry ID, kao i Vašu lokaciju, kako bismo razumeli i predvideli Vaše sklonosti i interesovanja u cilju razvoja, komuniciranja ili snabdevanja, od Nas ili iz drugih izvora, kao što su vlasnici Channel-a, Channels-ima, sadržajem ili uslugama koje bi mogle da Vas zanimaju. Takve podatke takođe možemo da kombinujemo s podacima o tome kako da koristite druge BlackBerry Solution proizvode i usluge (na primer, podatke prikupljene putem BlackBerry World i aktivnostima pregledanja ili pretraživanja) kako bismo prilagodili Vaše iskustvo, uputili Vas na druge proizvode i usluge i pružili Vam više relevantnog promotivnog sadržaja u BBM, bazirano na Vašem profilu. Ovo može da uključuje i slanje pozivnica za pretplatu, poruka i objava u okviru BBM u ime vlasnika Channel-a koji od Nas zatraže slanje poruka korisnicima BBM Channels ili ciljanim segmentima publike koji odgovaraju Vašem demografskom profilu i interesovanjima. Međutim, vlasnicima Channel-a nećemo dati podatke koji omogućuju utvrđivanje ličnog identiteta, osim ukoliko nam Vi to ne dozvolite (na primer, u skladu sa članom 2.1(b) ovog Aneksa ako ste se pretplatili na Channel). Molimo da pregledate postavke BBM menija za raspoložive kontrole o načinima na koje možete da blokirate primanje nepoželjnih poziva ili poruka na određenom Channel-u i kako da se odjavite iz Channel-a.