DODATOK K BBM CHANNELS

Vitajte na stránke BBM Channels, sociálnej sieti v rámci BBM, ktorá rozširuje Vašu sieť za hranice vašej rodiny a kruhu priateľov a umožňuje spojiť sa s ľuďmi, komunitami a značkami, ktoré Vás zaujímajú. Ak používate BBM na platforme BlackBerry, BBM a BBM Channels sú súčasťou Vášho riešenia BlackBerry, ako je definované v záväzných podmienkach vašej licenčnej zmluvy pre riešenie BlackBerry (ďalej "BBSLA"), ktorá riadi Vaše používanie softvéru a služieb tvoriacich Vaše riešenie BlackBerry a v ktorej už ste zmluvnou stranou. Ak používate BBM na platforme inej ako BlackBerry, BBM a BBM Channels sú súčasťou Vášho riešenia BBM, ako je definované v záväzných Podmienkach služby BBM (ďalej "BBM ToS"), ktoré upravujú používanie riešenia BBM a v ktorých už ste zmluvnou stranou. Pre účely tohto dodatku pojem "Zmluva BBM" odkazuje na BBSLA alebo BBM ToS, ktoré riadia Vaše používanie Vášho riešenia BlackBerry resp. riešenia BBM. V prípade, že sa registrujete na používanie BBM Channels prostredníctvom internetového portálu BBM Channels, termín "Zmluva BBM" odkazuje na BBM ToS. Ak nemáte kópiu príslušnej Zmluvy BBM, nájdete ju na stránke www.blackberry.com/legal.

Kým sa Zmluva BBM vzťahuje k BBM Channels v tom, že tvorí súčasť Vášho riešenia BlackBerry príp. riešenia BBM, tento dodatok stanovuje ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie služby BBM Channels. Zmluva BBM doplnená a zmenená týmto dodatkom sa odvoláva ako na "Podmienky BBM Channels". V prípade rozporu medzi Zmluvou BBM a týmto dodatkom BBM Channels bude mať doplnok BBM Channels prednosť v celom rozsahu takého rozporu.

PODMIENKY BBM CHANNELS SA STÁVAJÚ ZÁVÄZNOU ZMLUVOU MEDZI VAMI: JEDNOTLIVO, AK S NIMI SÚHLASÍTE SÁM/SAMA ZA SEBA, ALEBO, AK STE OPRÁVNENÝ/Á POUŽÍVAŤ BBM CHANNELS V MENE VAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO SUBJEKTU, MEDZI SUBJEKTOM, V KTORÉHO PROSPECH JEDNÁTE (V OBOCH PRÍPADOCH ĎALEJ LEN "VY", S ODKAZMI NA "VÁS" ALEBO "VAŠE"VYTVORENÝMI PODOBNE), A PRÁVNYM SUBJEKTOM BLACKBERRY, S KTORYM STE UZATVORILI ZMLUVU BBM (ďalej len "MY" alebo"NAŠE"), KEĎ BUDETE SÚHLASIŤ S TÝMTO DODATKOM BBM CHANNELS KLIKNUTÍM NA 'SÚHLASÍM' NIŽŠIE. AK NIE STE PRIPRAVENÝ/Á SÚHLASIŤ S TÝMITO PODMIENKAMI BBM CHANNELS, NEBUDE VÁM POVOLENÉ VYUŽÍVAŤ SLUŽBU BBM CHANNELS. Všetky pojmy uvedené v tomto dodatku BBM Channels veľkým písmenom, ktoré nie sú definované v tomto dodatku BBM Channels majú význam určený v Zmluve BBM.

1. VYTVORENIE BBM CHANNEL.

1.1 S výhradou Podmienok BBM Channels môžete BBM Channels použiť na vytvorenie a správu unikátneho kanála BBM Channel (ďalej len "Kanál"), ktorý predstavuje značku, organizáciu, udalosť alebo jednotlivca, ktorého zastupujete. VYTVORENÍM KANÁLA BBM CHANNEL VYHLASUJETE A RUČÍTE NÁM ZA TO, ŽE MÁTE OPRÁVNENIE VYTVÁRAŤ A SPRAVOVAŤ TENTO KANÁL V MENE TAKEJTO ZNAČKY, ORGANIZÁCIE, UDALOSTI ALEBO JEDNOTLIVCA.

1.2 Kanál môžete tiež vytvoriť na vyjadrenie podpory alebo záujmu o značku, organizáciu, podujatie alebo jednotlivca, ak tak urobíte iba spôsobom, ktorý: (i) nenaznačuje, že Váš Kanál je Kanálom vytvoreným touto značkou, organizáciou, podujatím alebo jednotlivcom, (ii) nenaznačuje, že Váš kanál je takouto značkou, organizáciou alebo jednotlivcom schválený alebo oprávnený, ak Váš Kanál nemá takéto schválenie alebo oprávnenie, (iii) nie je určený uviesť do omylu, zmiasť alebo oklamať iných, a (iv) ani inak nezasahuje ani neporušuje žiadne práva takejto značky, organizácie, podujatia alebo jednotlivca, vrátane ochrannej známky, autorských práv alebo zverejňovania.

1.3 Vaše meno a kontaktné informácie, názov Vášho kanála a všetky ďalšie profilové informácie alebo popis, ktorý poskytnete pri registrácii pre Kanál, alebo inak zahrniete do Vášho Kanála, musia byť pravdivé, nesmú byť zavádzajúce a musia presne odrážať podstatu predmetu. Názov Vášho Kanála musí byť príznačný a nesmie byť príliš všeobecný (napr. potraviny, autá).

1.4 Nesmiete vytvárať alebo používať Kanály na deštrukčné alebo zneužívajúce účely. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, nesmiete vytvoriť jeden alebo viac Kanálov preto, aby ste zabránili ostatným používať tieto Kanály, predávali Kanály alebo názvy Kanálov, alebo inak sa zapájali do "squattingu" (nezákonného privlastňovania si) Kanála. Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo pozastaviť Kanály, ktoré porušujú Podmienky BBM Channels, všetky zásady, ktoré sme zverejnili, pokiaľ ide o používanie BBM Channels alebo akýchkoľvek iných Kanálov, ktoré sú neaktívne. Vyhradzujeme si tiež právo previesť neoprávnené Kanály, názvy Kanálov, identifikačné čísla Kanálov, a/alebo administratívne kompetencie na značku, organizáciu, podujatie alebo jednotlivca, alebo jeho splnomocneného zástupcu, o ktorom si budeme po rozumnom zvážení myslieť, že je oprávnený na názov Kanála alebo na vytvorenie alebo spravovanie Kanála pre takúto značku, organizáciu, podujatie alebo jednotlivca.

1.5 Hneď po prijatí Vašej registrácie Kanála ste oprávnení prispievať a zobrazovať Obsah (ako je uvedené v Zmluve BBM), ktorý súvisí so značkou, organizáciou, podujatím alebo jednotlivcom, ktorý sa predstavuje v Kanáli. Prispievanie a zobrazenie Obsahu v Kanáli neznamená prevod vlastníctva Obsahu na Nás, dávate ním Nám a našim pobočkám oprávnenie na takýto Obsah, ako je stanovené v Zmluve BBM, takže My a naše pobočky môžeme sprístupniť tento Obsah ako súčasť služby BBM Channels. Poskytujete Nám a našim pobočkám tiež nevýhradné, bezplatné, celosvetové oprávnenie na takú dlhú dobu, kým príslušný Kanál bude existovať, na reprodukovanie a verejné prezentovanie a zobrazovanie obsahu, okrem iného vrátane názvu Kanála, obsahov obrazoviek, loga, ikon a ochranných známok (ďalej len "Známky") vo všetkých médiách, či už známych teraz alebo neskôr vyvinutých v súvislosti s propagáciou BBM Channels, na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom takýto súhlas nebude možné bezdôvodne odoprieť alebo odložiť. Potvrdzujeme a súhlasíme s tým, že nemáme žiadne právo, nárok alebo záujem vo vzťahu k Vaším Značkám (s výnimkou práva na ich užívanie v súlade s týmito Podmienkami BBM Channels), a ďalej súhlasíme, že každé právo, nárok alebo záujem vo vzťahu k týmto Známkam zostáva u Vás. Bez obmedzenia vyššie uvedeného v súvislosti s používaním Vašich Známok na propagáciu BBM Channels nebudeme: (i) meniť Známky ako celok ani žiadnu z nich, s výnimkou, že ste to vopred výslovne schválili a v súlade s procesom uvedeným vyššie, (ii) kombinovať Známky ako celok ani žiadnu z nich s nejakými inými známkami alebo vytvárať zložené známky alebo (iii) robiť niečo, čo by ohrozilo Vaše práva na Známky.

1.6 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že váš Kanál môže odhaliť každý používateľ služby BBM Channels (ak sa nerozhodnete nastaviť Váš Kanál aby sa stal súkromným Kanálom počas nastavovania Kanálu), a že Obsah vášho Kanála bude verejný a môže si ho prezerať každý, kto sa prihlási na Váš Kanál (ďalej len"Prihlasovatelia"), alebo tí, ktorí môžu aj inak prezerať Váš Kanál a jeho obsah

1.7 Aj keď Vám ponúkame možnosť vytvoriť Kanál, nesiete výhradnú zodpovednosť za správu a používanie Vášho Kanála, vrátane Vášho Obsahu a vzájomných vzťahov s Prihlasovateľmi.

1.8 Ak budete nakupovať alebo sprístupňovať ponuky alebo žiadosti o ich vystavenie (ďalej len "Ponuka") pre Prihlasovateľov prostredníctvom Vášho Kanála, vrátane formy odkazu alebo URL na samostatnú internetovú stránku, ktorá obsahuje podrobnosti o Ponuke, bez obmedzenia niečoho v Podmienkach BBM Channels, platí toto:

(a) Môžete ponúkať len také výrobky alebo služby, pre ktoré ste obchodníkom, autorizovaným predajcom alebo výrobcom,
(b) Musíte zabezpečiť, aby Vaša Ponuka spĺňala všetky platné zákony, predpisy a pravidlá,
(c) Musíte jasne stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa bude riadiť Vaša Ponuka, vrátane všetkých obmedzení a dátumu platnosti,
(d) Nemôžete uvádzať alebo naznačovať, že sme nejakým spôsobom zapojení do Vašej ponuky; za predpokladu, že nasmerujete používateľa na stránku alebo službu, ktorú prevádzkujeme My alebo sa prevádzkuje v Našom mene, napr. BlackBerry World, nebude to porušenie tohto ustanovenia,
(e) Nesiete výhradnú zodpovednosť za splnenie Ponuky a súhlasíte s tým, že ak Vás o to požiadame, budete Nás chrániť pred akýmikoľvek nárokmi alebo procesmi súvisiacimi s Vašou ponukou, a odškodníte Nás za akékoľvek straty, záväzky a náklady (vrátane všetkých primeraných právnych poplatkov), ktoré sme utrpeli alebo Nám vznikli v súvislosti s Vašou ponukou, a
(f) Nie sme zodpovední za akékoľvek nesprávne náhrady, podvod alebo iné problémy, ktoré vyplynú z Vašej Ponuky.

1.9 Ak sprístupníte alebo budete zhromažďovať osobné identifikovateľné informácie priamo o Vašom Prihlasovateľovi, musíte postupovať v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane súkromia a ochrane osobných údajov, okrem iného vrátane zverejňovania Vašich Princípov ochrany osobných údajov Prihlasovateľom, zreteľného informovania Prihlasovateľov, aké informácie zhromažďujete a aký je účel (účely) tohto zhromažďovania, a získania prípadného súhlasu, ak ho vyžadujú platné zákony a predpisy.

2. PRIHLASOVANIE A POSIELANIE PRÍSPEVKOV NA KANÁL.

2.1 Keď sa stanete Prihlasovateľom k nejakému Kanálu, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že:

(a) vlastník tohto Kanála Vám môže posielať Obsah, Ponuky, informácie o podujatiach alebo iné správy v rámci BBM. Prehodnoťte, prosím, príslušné nastavenia a možnosti pre tento Kanál pre ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s prijímaním týchto správ od vlastníka Kanála, a pozrite sa, ako sa môžete odhlásiť z Kanála, ak už nebudete chcieť dostávať tieto správy,
(b) určité informácie o Vás, napr. zobrazované meno a zobrazovaný obrázok, budú prístupné vlastníkovi Kanála, a všetky osobné informácie, ktoré sa poskytnú vlastníkovi Kanála budú podliehať platným princípom na ochranu osobných údajov vlastníka Kanála,
(c) pokiaľ Vám to povolí správca Kanála, budete môcť vkladať komentáre k príspevkom a uvádzať svoje schválenie príspevku alebo komentár na Kanále (ďalej len "Komentáre") a/alebo chatovať so správcom Kanála. Vaše Komentáre a chaty sa striktne musia týkať predmetu Kanála a musia dodržiavať Štandardy internetovej komunity BlackBerry, ktoré si môžete pozrieť na stránke www.blackberry.com/legal/communitystandards,
(d) Vaše Komentáre a všetky výbery, ktoré urobíte v rámci služby BBM Channels, aby ste uviedli Vaše schválenie príspevku alebo komentára, budú verejne zobrazené a viditeľné pre ostatných Prihlasovateľov na Kanál, rovnako ako pre ostatných, ktorí si inak môžu prezrieť Kanál a jeho obsah (napr. správcovia Kanála), môžu sa zdieľať s inými Prihlasovateľmi vrátane kontaktov BBM a správca Kanála ich môže odstrániť. Z tohto dôvodu Vám dôrazne odporúčame, aby ste vo Vašich komentároch ani v chatoch s vlastníkmi Kanála neuvádzali žiadne informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, a
(e) Vaše zobrazované meno pre BBM a zobrazovaný obrázok sa zobrazia spolu so všetkými Komentármi, ktoré vložíte alebo pošlete na Kanál. Okrem toho sa budú Kanály, na ktoré ste sa prihlásili, zobrazovať tým, ktorí môžu zobraziť Váš profil pre BBM, vrátane vašich BBM Kontaktov a tých, ktorých pozvete, aby sa stali BBM Kontaktmi. Môžeme tiež pripravovať odporúčania na Kanály, ktoré by Vás mohli zaujímať na základe Kanálov, na ktoré ste sa Vy a Vaše BBM Kontakty prihlásili, a ďalších informácií súvisiacich s Vaším profilom pre BBM a identifikačným číslom v BlackBerry, a uvádzať ich v pozvánkach na prihlásenie ku Kanálu, ktoré sa posielajú Vašim BBM Kontaktom, keď sa prihlásite k tomuto Kanálu. Z Kanála sa môžete odhlásiť, ak si nebudete priať, aby sa tento Kanál uvádzal vo Vašom profile pre BBM

3. DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE. Okrem Zmluvy BBM, kde ste už zmluvnou stranou, a bez jej obmedzenia, súhlasíte, že:

3.1 Ste plne zodpovedný za Obsah a Komentáre, ktoré vložíte alebo odošlete na Kanál. Nekontrolujeme Obsah ani Komentáre a nezaručujeme ich presnosť, celistvosť alebo kvalitu, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za takýto Obsahu alebo Komentáre. Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek Obsah alebo Komentáre je na Vaše vlastné riziko,

3.2 Ste zodpovedný/á za dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov (a prípadných usmernení v odvetví) v súvislosti s používaním BBM Channels, vrátane ukladania a posielania Obsahu alebo Komentárov na Kanál, a ak je to relevantné, ste zodpovedný/á za to, že máte princípy na odstránenie takého obsahu z Vášho Kanála, ktorý porušuje autorské práva, ktoré sú v súlade so Zákonom o autorských právach v digitálnom tisícročí (Digital Millennium Copyright Act). Bez obmedzenia vyššie uvedeného, Obsah, ktorý chcete vložiť na Kanál musí byť v súlade s obsahom Pokynov preBBM Channels, ktorý môžete nájsť na www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines,

3.3 Nesmiete používateľov alebo Kanály zaťažovať "spamom", vrátane vkladania duplicitných príspevkov, alebo viacnásobných podobných príspevkov, alebo ukladaním Komentárov, ktoré sa netýkajú príspevku na Kanáli, pod ktorým sa Vaše Komentáre objavia,

3.4 Súhlasíte s tým, že môžeme nariadiť obmedzenia pre Vašu možnosť prístupu na niektoré Kanály alebo Obsah, okrem iného vrátane obmedzenia na základe Vášho veku a umiestnenia, a použiť tie informácie, ktoré od Vás získame, aby sme poskytli obsah, ktorý je vhodný pre Váš profil alebo jurisdikciu, alebo môže byť pre Vás inak zaujímavý,

3.5 My a osoby, ktoré poveríme, máme právo (ale nie povinnosť) podľa nášho a ich vlastného uváženia vopred prezrieť, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah a Komentáre z akéhokoľvek dôvodu,

3.6 Tento dodatok k BBM Channels zahŕňa odkaz a doplnky k našim Princípom ochrany osobných údajov, ktoré môžete nájsť na stránke www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. V prípade rozporu medzi Princípmi ochrany osobných údajov a týmto dodatkom k BBM Channels, doplnok k BBM Channels má prednosť v celom rozsahu takéhoto rozporu. Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že:

(a) Ak umožníte pre BBM Channels funkciu umiestnenia, umiestnenie Vášho zariadenia sa bude pravidelne zisťovať (s frekvenciou pätnásť minút, vrátane niektorých prípadov, keď aplikáciu BBM na svojom zariadení nemáte otvorenú) a ukladať vo Vašom zariadení prostredníctvom GPS (kde je k dispozícii), bezdrôtových sietí, a informácií z prístupových bodov pre Wi-Fi/WLAN. V niektorých prípadoch, keď Vaše zariadenie bude v priebehu dňa meniť svoje umiestnenie, sa tieto informácie pošlú na servery BlackBerry, aby sme mohli priradiť tieto informácie k Vášmu profilu pre BBM alebo identifikačným údajom pre BlackBerry a tak Vám mohli poskytnúť čo najrelevantnejší propagačný obsah alebo obsah Kanálov, vrátane geograficky cielených alebo časovo citlivých Ponúk, ktoré využívajú funkciu geografického ohraničenia, na základe okamžitej polohy Vášho zariadenia. Prehodnoťte, prosím, príslušné nastavenia v ponuke BBM pre ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na znefunkčnenie tejto funkcie umiestnenia

(b) Môžeme použiť informácie zhromažďované o Vašom používaní BBM Channels, vrátane Vašich ​​prihlásení ku Kanálom a činností, informácií súvisiacich s Vašim profilom pre BBM a identifikačnými údajmi pre BlackBerry a Vašou polohou, aby sme pochopili a predvídali Vaše preferencie a záujmy, a mohli tak rozvíjať, komunikovať alebo poskytovať Vám Kanály, obsah alebo služby, ktoré by vás mohli zaujímať, od nás alebo z iných zdrojov, napr. vlastníkov Kanálov. Môžeme tiež skombinovať tieto údaje s informáciami o Vašom používaní iných produktov a služieb na báze BlackBerry (napr. informácie zhromaždené prostredníctvom BlackBerry World a prehľadávaní alebo vyhľadávaní), aby sme na základe Vášho profilu prispôsobili Vaše skúsenosti, navrhli Vám ďalšie produkty a služby a poskytli Vám v BBM viac relevantného propagačného obsahu. Môže to tiež znamenať, že Vám budeme posielať pozvánky na prihlásenie, správy a príspevky v rámci BBM v mene vlastníkov Kanálov, ktorí Nás žiadajú, aby sme posielali správy používateľom BBM Channels alebo segmentom cieľovej skupiny, ktorí zodpovedajú Vášmu demografickému profilu a záujmom. Nebudeme však poskytovať vaše osobné identifikačné údaje vlastníkov Kanálov, kým nám na to nedáte súhlas (napr. podľa bodu 2.1(b) tohto dodatku, ak sa prihlásite ku Kanálu). Prehodnoťte, prosím, príslušné nastavenia v ponuke BBM pre ovládacie prvky, ktoré sa týkajú možnosti zablokovať prijímanie budúcich nevyžiadaných pozvánok alebo správ od určitého Kanála, a pozrite sa, ako sa môžete odhlásiť z Kanála.