PHỤ LỤC BBM CHANNELS

Chào mừng quý vị đến BBM Channels, một tính năng mạng xã hội trong nội bộ BBM mà giúp mở rộng mạng lưới của Quý Vị vượt ra ngoài vòng kết nối gia đình và bạn bè của Quý Vị và cho phép Quý Vị kết nối với mọi người, cộng đồng và nhãn hiệu mà Quý Vị quan tâm. Nếu Quý Vị sử dụng BBM trên nền hệ thống BlackBerry, BBM và BBM Channels là một phần của Giải Pháp BlackBerry của Quý Vị, như được xác định và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Giấy Phép Giải Pháp BlackBerry ("BBSLA") chi phối việc sử dụng phần mềm và dịch vụ của Quý Vị tạo nên Giải Pháp BlackBerry của Quý Vị và Quý Vị đã là một bên trong đó. Nếu Quý Vị đang sử dụng BBM trên nền hệ thống không phải BlackBerry, BBM và BBM Channels là một phần Giải Pháp BBM của Quý Vị, như được xác định và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ BBM ("BBM ToS") chi phối việc Quý Vị sử dụng Giải Pháp BBM và Quý Vị đã là một bên trong đó. Vì mục đích của Phụ Lục này, thuật ngữ "Thỏa Thuận BBM" có nghĩa là BBSLA hoặc BBM ToS chi phhoois việc Quý Vị sử dụng Giải Pháp BlackBerry hoặc Giải Pháp BBM của Quý Vị, nếu áp dụng. Nếu Quý Vị đăng ký sử dụng BBM Channels thông qua cổng thông tin mạng của BBM Channels, thuật ngữ "Thỏa Thuận BBM" có nghĩa là BBM ToS. Nếu Quý Vị không có bản sao Thỏa Thuận BBM áp dụng cho khu vực quyền hạn của Quý Vị, quý vị có thể tìm thấy bản sao đó tại địa chỉ www.blackberry.com/legal.

Mặc dù Thỏa Thuận BBM áp dụng cho BBM Channels mà trong đó thỏa thuận này tạo thành một phần của Giải Pháp BlackBerry hoặc Giải Pháp BBM của Quý Vị, nếu áp dụng, Phụ Lục này quy định thêm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ BBM Channels của Quý Vị. Thỏa Thuận BBM, như được Phụ Lục này bổ sung và sửa đổi, được gọi là "Các Điều Khoản của BBM Channels". Trong trường hợp mâu thuẫn giữa Thỏa Thuận BBM và Phụ Lục BBM Channels này, Phụ Lục BBM Channels sẽ được ưu tiên trong trường hợp có mâu thuẫn đó.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BBM CHANNELS TRỞ THÀNH THỎA THUẬN RÀNG BUỘC GIỮA CÁC QUÝ VỊ: NẾU CÁ NHÂN QUÝ VỊ ĐỒNG Ý ĐIỀU KHOẢN VỚI TƯ CÁCH CỦA CHÍNH QUÝ VỊ; HOẶC NẾU QUÝ VỊ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BBM CHANNELS TRÊN DANH NGHĨA CÔNG TY CỦA QUÝ VỊ HOẶC TỔ CHỨC KHÁC, GIỮA TỔ CHỨC MÀ QUÝ VỊ HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH CỦA HỌ (TRONG MỘT TRONG HAI TRƯỜNG HỢP, "QUÝ VỊ", VỚI CÁC THAM CHIẾU ĐẾN "QUÝ VỊ" HOẶC "CỦA QUÝ VỊ") VÀ TỔ CHỨC PHÁP LÝ CỦA BLACKBERRY MÀ QUÝ VỊ THAM GIA VÀO THỎA THUẬN BBM CÙNG VỚI HỌ ("CHO CHÚNG TÔI" hoặc "CHÚNG TÔI") KHI QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI PHỤ LỤC BBM CHANNELS NÀY BẰNG CÁCH NHẤP VÀO 'TÔI ĐỒNG Ý' BÊN DƯỚI. NẾU QUÝ VỊ CHƯA SẴN SÀNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BBM CHANNELS, QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BBM CHANNELS. Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào trong Phụ Lục BBM Channels này không được định nghĩa trong Phụ Lục BBM Channels này có ý nghĩa được nêu trong Thỏa Thuận BBM.

1. TẠO MỘT BBM CHANNEL.

1.1 Tuân theo Điều Khoản về BBM Channels, Quý Vị có thể sử dụng BBM Channels để tạo và quản trị BBM Channel duy nhất ("Kênh") có nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân mà Quý Vị là đại diện được ủy quyền của họ. BẰNG CÁCH TẠO BBM CHANNEL, QUÝ VỊ TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM VỚI CHÚNG TÔI RẰNG QUÝ VỊ CÓ THẨM QUYỀN TẠO VÀ QUẢN TRỊ KÊNH TRÊN DANH NGHĨA NHÃN HIỆU, TỔ CHỨC, SỰ KIỆN HOẶC CÁ NHÂN ĐÓ.

1.2 Quý vị cũng có thể tạo Kênh để thể hiện sự ủng hộ hoặc quan tâm nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân, miễn là Quý Vị làm như vậy chỉ theo cách: (i) không nói rằng Kênh của Quý Vị là Kênh được tạo bởi nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân đó; (ii) không nói rằng Kênh của Quý Vị được chứng nhận hoặc ủy quyền bởi nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân đó nếu Kênh của Quý Vị không có chứng nhận hoặc ủy quyền đó; (iii) không nhằm làm sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc lừa gạt người khác; và (iv) không xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân đó bao gồm cả thương hiệu, bản quyền hoặc tính công khai.

1.3 Tên và thông tin liên hệ của quý vị, tên Kênh của Quý Vị và bất kỳ thông tin hồ sơ nào khác hoặc mô tả mà Quý Vị cung cấp khi đăng ký Kênh hoặc những điều khác đi kèm với Kênh của Quý Vị phải đúng, không gây nhầm lẫn và phải phản ánh chính xác vấn đề chính của kênh đó. Tên Kênh của Quý Vị phải mang tính phân biệt và không được chung chung (ví dụ như thức ăn, xe hơi).

1.4 Quý vị không được tạo hoặc sử dụng Kênh cho các mục đích phá hoại hoặc lạm dụng. Không giới hạn những điều trên, Quý Vị không được tạo một hoặc nhiều Kênh nhằm mục đích ngăn chặn những người khác sử dụng Kênh đó, bán Kênh hoặc tên Kênh hoặc mặt khác tham gia 'chiếm dụng' Kênh. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ hoặc đình chỉ Kênh vi phạm các điều khoản của Các Điều Khoản của BBM Channels, bất kỳ chính sách nào mà Chúng Tôi công bố liên quan đến việc sử dụng BBM Channels hoặc bất kỳ Kênh nào không hoạt động. Chúng tôi cũng có quyền chuyển nhượng Kênh, tên Kênh, ID của Kênh trái phép và/hoặc khả năng quản trị cho nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của họ mà Chúng Tôi xem xét một cách hợp lý là có quyền hợp pháp đối với tên Kênh hoặc tạo hoặc quản lý Kênh cho nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân đó.

1.5 Sau khi việc đăng ký Kênh của Quý Vị đã được chấp nhận, Quý Vị có thể đăng tải và hiển thị Nội Dung (như được xác định trong Thỏa Thuận BBM) liên quan đến nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân có trong Kênh. Việc đăng tải và hiển thị Nội Dung trong Kênh không chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu nào về Nội Dung cho Chúng Tôi, nhưng khi làm như vậy, Quý Vị cấp giấy phép cho Chúng Tôi và các bên liên kết của chúng tôi cho Nội Dung đó như được quy định trong Thỏa Thuận BBM để Chúng Tôi và các bên liên kết của chúng tôi có thể cung cấp Nội Dung như một phần của dịch vụ của BBM Channels. Quý vị cũng cấp cho Chúng Tôi và các bên liên kết của chúng tôi giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới trong thời gian Kênh áp dụng tồn tại, để sao chép và thực hiện công khai và hiển thị Nội Dung của Quý Vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên Kênh, ảnh chụp màn hình, lôgô, biểu tượng và thương hiệu ("Nhãn") ở tất cả các phương tiện mà hiện nay đã có hoặc được phát triển sau này, liên quan đến việc quảng bá BBM Channels, tuân theo sự chấp thuận trước của Quý Vị, mà sự chấp thuận này sẽ không bị ngăn lại hoặc trì hoãn bất hợp lý. Chúng tôi thừa nhận và đồng ý rằng Chúng Tôi không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích về hoặc đối với Nhãn của Quý Vị (ngoại trừ quyền sử dụng Nhãn theo các điều khoản và điều kiện của Các Điều Khoản của BBM Channels) và đồng ý thêm rằng bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào mà Quý Vị có trong Nhãn đó sẽ vẫn giữ nguyên cho Quý Vị. Không giới hạn những điều trên, liên quan đến việc sử dụng Nhãn của Quý Vị để quảng bá BBM Channels, Chúng Tôi sẽ không: (i) sửa đổi các Nhãn hoặc bất kỳ nhãn nào trong số đó, ngoại trừ khi được Quý Vị hoàn toàn chấp thuận trước và phù hợp với quy trình được nêu ở trên; (ii) kết hợp các Nhãn hoặc bất kỳ nhãn nào với các nhãn khác hoặc tạo bất kỳ nhãn kết hợp nào; hoặc (iii) thực hiện bất cứ việc gì ảnh hưởng đến quyền lợi về và đối với Nhãn của Quý Vị.

1.6 Quý Vị thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ người dùng BBM Channels nào cũng có thể khám phá Kênh của Quý Vị (trừ khi Quý Vị quyết định tạo cho Kênh của Quý Vị trở thành Kênh riêng trong thời gian thiết lập Kênh) và nội dung Kênh của Quý Vị sẽ công khai và hiển thị cho mọi người đăng ký sử dụng Kênh của Quý Vị "Người Thuê Bao") hoặc người có thể xem Kênh của Quý Vị và nội dung của kênh đó.

1.7 Mặc dù Chúng Tôi cung cấp cho Quý Vị khả năng tạo Kênh, Quý Vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản trị và sử dụng Kênh của Quý Vị, bao gồm cả Nội Dung của Quý Vị và tương tác với Người Thuê Bao.

1.8 Nếu Quý Vị mua, đề nghị hoặc gạ gẫm ("Đề Nghị") Người Thuê Bao thông qua Kênh của Quý Vị, bao gồm cả bằng liên kết hoặc URL đến trang web riêng chứa chi tiết của Đề Nghị, không giới hạn bất kỳ điều gì trong Các Điều Khoản của BBM Channels, thì những điều sau đây áp dụng:

(a) Quý Vị chỉ có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý Vị là người bán, đại lý bán lẻ được ủy quyền hoặc nhà sản xuất;
(b) Quý Vị phải đảm bảo rằng Đề Nghị của Quý Vị tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc áp dụng;
(c) Quý vị phải nêu rõ các điều khoản và điều kiện điều chỉnh Đề Nghị của Quý Vị, bao gồm cả bất kỳ hạn chế và ngày hết hạn nào;
(d) Quý Vị không được nêu rõ hoặc hàm ý rằng Chúng Tôi có liên quan đến Đề Nghị của Quý Vị theo bất kỳ cách nào; với điều kiện là việc dẫn người dùng đến trang hoặc dịch vụ được điều hành bởi hoặc trên danh nghĩa của Chúng Tôi, như BlackBerry World, sẽ không vi phạm điều khoản này;
(e) Quý Vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện Đề Nghị và nếu chúng tôi yêu cầu, Quý Vị đồng ý bảo vệ Chúng Tôi khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc tố tụng nào liên quan đến Đề Nghị của Quý Vị và bồi thường cho Chúng Tôi bất kỳ tổn thất, khoản nợ và chi phí nào (bao gồm cả bất kỳ phí pháp lý hợp lý nào) mà Chúng Tôi chịu hoặc mắc phải liên quan đến Đề Nghị của Quý Vị; và
(f) Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc mua lại không phù hợp, gian lận hoặc vấn đề khác phát sinh từ Đề Nghị của Quý Vị.

1.9 Nếu Quý Vị có khả năng tiếp cận hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trực tiếp về Người Thuê Bao của Quý Vị, Quý Vị phải tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công khai cho Người Thuê Bao biết chính sách về quyền riêng tư của Quý Vị, thông báo rõ ràng cho Người Thuê Bao biết thông tin nào Quý Vị đang thu thập và (các) mục đích của việc thu thập đó và đạt được bất kỳ sự chấp thuận nào theo yêu cầu của luật và quy định áp dụng.

2. ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG TẢI NHẬN XÉT LÊN KÊNH.

2.1 Bằng cách trở thành Người Thuê Bao của Kênh, Quý Vị thừa nhận và đồng ý rằng:

(a) chủ sở hữu Kênh có thể gửi cho Quý Vị Nội Dung, Đề Nghị, thông tin khuyến mại hoặc các thông tin liên lạc khác trong BBM. Vui lòng xem xét các thiết lập và tùy chọn áp dụng cho Kênh để biết các biện pháp kiểm soát sẵn có liên quan đến việc nhận các thông tin liên lạc này từ chủ sở hữu Kênh và cách hủy đăng ký khỏi Kênh nếu Quý Vị không còn muốn nhận các thông tin liên lạc này;
(b) một số thông tin về Quý Vị như tên hiển thị và ảnh hiển thị của Quý Vị sẽ được truy cập bởi chủ sở hữu Kênh và bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chủ sở hữu Kênh sẽ tuân theo chính sách về quyền riêng tư áp dụng của chủ sở hữu Kênh;
(c) nếu được người quản trị Kênh cho phép, Quý Vị có thể đăng tải các nhận xét và cho thấy sự chấp thuận của Quý Vị về bài viết hoặc nhận xét trên Kênh ("Nhận Xét") và/hoặc trò chuyện với người quản trị Kênh. Các Nhận Xét và các cuộc trò chuyện của Quý Vị cần được giới hạn ở vấn đề chính của Kênh và phải tuân thủ Các Tiêu Chuẩn của Cộng Đồng Trực Tuyến BlackBerry mà có thể được xem tại www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Các Nhận Xét cúa Quý Vị và bất kỳ lựa chọn nào mà Quý Vị thực hiện trong dịch vụ của BBM Channels để cho thấy sự chấp thuận của Quý Vị về bài đăng hoặc nhận xét, sẽ được hiển thị công khai và có thể được xem bởi những Người Thuê Bao khác của Kênh cũng như những người khác mà có thể xem Kênh và nội dung của Kênh theo các cách khác (ví dụ như người quản trị Kênh), có thể được chia sẻ bởi những Người Thuê Bao khác với những người liên hệ BBM của họ và có thể bị người quản trị Kênh xóa. Vì lý do này, Chúng Tôi đặc biệt khuyến nghị Quý Vị không nêu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong các Nhận Xét của Quý Vị hoặc trong các cuộc trò chuyện của Quý Vị với các chủ sở hữu Kênh; và
(e) Tên hiển thị và ảnh hiển thị trên BBM của Quý Vị sẽ được hiển thị cùng với bất kỳ Nhận Xét nào mà Quý Vị đăng tải hoặc gửi đến Kênh. Ngoài ra, các Kênh mà Quý Vị đã đăng ký sẽ có thể được xem bởi những người có thể xem hồ sơ trên BBM của quý vị bao gồm những Người Liên Hệ BBM và những người mà Quý Vị mời trở thành Người Liên Hệ BBM của Quý Vị. Chúng Tôi cũng có thể phát triển các kiến nghị cho các Kênh có thể thu hút Quý Vị dựa vào các Kênh mà Quý Vị và những Người Liên Hệ BBM của Quý Vị đã đăng ký và thông tin khác liên quan đến hồ sơ trên BBM và BlackBerry ID của Quý Vị và có thể cho thấy các lời mời đăng ký đến Kênh mà đã được gửi đến Người Liên Hệ BBM của Quý Vị mà Quý Vị đã đăng ký cho Kênh đó. Quý Vị có thể hủy đăng ký khỏi Kênh nếu Quý Vị không muốn Kênh đó được liệt kê trong hồ sơ trên BBM của Quý Vị.

3. QUY TẮC SỬ DỤNG BỔ SUNG. Ngoài và không giới hạn ở bất kỳ điều gì trong Thỏa Thuận BBM mà Quý Vị là một bên tham gia, Quý Vị đồng ý như sau:

3.1 Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội Dung và Nhận Xét mà Quý Vị đăng tải hoặc đưa lên Kênh. Chúng tôi không kiểm soát Nội Dung hoặc Nhận Xét và Chúng Tôi không đảm bảo tính chính xác, tính nguyên vẹn hoặc chất lượng và không chịu trách nhiệm về Nội Dung hoặc Nhận Xét đó. Bất kỳ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ Nội Dung hoặc Nhận Xét nào của Quý Vị đều là rủi ro của Quý Vị;

3.2 Quý vị chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng (và các hướng dẫn của ngành nếu áp dụng) liên quan đến việc sử dụng BBM Channels của Quý Vị, bao gồm cả việc đăng tải và đưa Nội Dung hoặc Nhận Xét lên Kênh và nếu áp dụng, Quý Vị chịu trách nhiệm về việc có chính sách gỡ bỏ nội dung vi phạm ra khỏi Kênh của Quý Vị, việc này tuân thủ Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số. Không giới hạn ở những điều trên, Nội Dung mà Quý Vị đăng tải lên Kênh phải tuân thủ các Hướng Dẫn Nội Dung của BBM Channels có thể tìm thấy tại địa chỉ www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Quý vị không được "gửi thư rác" đến người dùng hoặc Kênh, bao gồm cả việc đăng tải bài đăng trùng lặp hoặc nhiều bài đăng tương tự nhau hoặc đăng tải Nhận Xét không liên quan đến bài đăng của Kênh mà theo đó Nhận Xét của Quý Vị xuất hiện;

3.4 Quý vị đồng ý rằng Chúng Tôi có thể áp dụng các giới hạn theo tính đủ điều kiện truy cập một số Kênh hoặc Nội Dung của Quý Vị, bao gồm nhưng không giới hạn dựa trên độ tuổi và địa điểm của Quý Vị mà Chúng Tôi thu thập từ Quý Vị và sử dụng thông tin đó để cung cấp nội dung phù hợp với hồ sơ cá nhân hoặc khu vực quyền hạn của Quý Vị hoặc có thể có ích cho Quý Vị;

3.5 Chúng tôi và những đơn vị được chỉ định của mình có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) tùy theo quyết định riêng của mình sàng lọc trước, từ chối hay xóa bất kỳ Nội Dung hoặc Nhận Xét nào vì bất kỳ lý do nào.

3.6 Phụ Lục BBM Channels này kết hợp theo tham chiếu và bổ sung cho Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, có thể tìm thấy tại www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Phụ Lục BBM Channels này, Phụ Lục BBM Channels sẽ được ưu tiên trong trường hợp có mâu thuẫn đó. Không giới hạn tính phổ quát của những điều trên, Quý Vị đồng ý rằng:

(a) nếu Quý Vị cho phép chức năng địa điểm cho BBM Channels, địa điểm thiết bị của Quý Vị sẽ được lấy mẫu định kỳ (thường xuyên ở mức mười lăm phút một lần, bao gồm cả trong một số trường hợp ngay cả khi BBM không hoạt động trên thiết bị của Quý Vị) và lưu trữ trên thiết bị của Quý Vị, bằng cách sử dụng thông tin của GPS (nếu áp dụng), tháp không dây và hotspot Wi-Fi/WLAN. Trong một số trường hợp, khi thiết bị của Quý Vị di chuyển đến các địa điểm trong cả ngày của Quý Vị, thông tin như thế sẽ được gửi đến máy chủ BlackBerry để Chúng Tôi có thể liên kết thông tin đến hồ sơ BBM hoặc BlackBerry ID của Quý Vị để cung cấp cho Quý Vị nội dung quảng bá hoặc Kênh liên quan, bao gồm cả Đề Nghị phân vùng hoặc nhạy cảm về thời gian sử dụng chức năng hàng rào địa lý dựa trên địa điểm hiện tại của thiết bị của Quý Vị. Vui lòng xem xét các thiết lập menu BBM cho các biện pháp kiểm soát sẵn có liên quan đến cách tắt chức năng địa điểm đó.

(b) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập về việc sử dụng BBM Channels của Quý Vị, bao gồm cả đăng ký và hoạt động của Kênh của Quý Vị, thông tin liên quan đến hồ sơ BBM và BlackBerry ID của Quý Vị và địa điểm của Quý Vị để hiểu và dự đoán ưu tiên và mối quan tâm của Quý Vị nhằm phát triển, truyền đạt hoặc cung cấp cho Quý Vị các Kênh, nội dung hoặc dịch vụ có thể làm cho Quý Vị quan tâm từ Chúng Tôi hoặc các nguồn khác như chủ sở hữu Kênh. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu đó với thông tin về việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ Giải Pháp BlackBerry khác (ví dụ: thông tin được thu thập qua BlackBerry World và hoạt động trình duyệt hoặc tìm kiếm) để tùy chỉnh trải nghiệm của Quý Vị, gợi ý các sản phẩm và dịch vụ khác cho Quý Vị và cung cấp cho Quý Vị nhiều nội dung quảng bá liên quan hơn ở BBM dựa trên hồ sơ của Quý Vị. Điều này có thể bao gồm việc gửi cho Quý Vị các lời mời đăng ký, thông báo và bài đăng trong phạm vi BBM trên danh nghĩa chủ sở hữu Kênh yêu cầu Chúng Tôi gửi thông báo cho người dùng BBM Channels hoặc phân khúc đối tượng mục tiêu phù hợp với hồ sơ nhân khẩu học và mối quan tâm của Quý Vị. Tuy nhiên, Chúng Tôi sẽ không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chủ sở hữu Kênh trừ khi Quý Vị cho phép Chúng Tôi thực hiện như vậy (ví dụ: tuân theo mục 2.1(b) của Phụ Lục này nếu Quý Vị đăng ký sử dụng Kênh). Vui lòng xem xét các thiết lập trình đơn BBM cho các biện pháp kiểm soát sẵn có liên quan đến cách chặn việc nhận lời mời hoặc thông báo không mong muốn trong tương lai từ một Kênh cụ thể và cách hủy đăng ký khỏi Kênh.